Child pages
 • Matematiikan opetuksen kurssit
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iso pyörä -tutkintouudistuksen myötä kursseissa on tapahtunut muutoksia (laajuudet, nimet, mihin kokonaisuuksiin kurssin voi kiinnittää). Tutustu vastaavuustaulukoihin.

Tätä sivua ei enää päivitetä.

Matematiikan opetuksen kursseja

Tällä hetkellä käynnissä olevien kurssien tiedot löytyvät laitoksen Opiskelu-sivulta syksyn ja kevään kurssien alta

 

Aineopintojen kursseja

Johdatus matematiikan opetukseen

3 op

Tämä kurssi on tarkoitettu ainoastaan aineenopettajalinjalla oleville matematiikan pääaineopiskelijoille. Kurssi suoritetataa ensimmäisenä opiskeluvuonna. Kurssilla tutustutaan matematiikan opetukseen erilaisista näkökulmista, pohditaan opettajaksi kasvamista ja suunnitellaan tulevaa opiskelua.

Luonnontieteiden kerho-opetus

2 op

Kurssi soveltuu kaikille matematiikka-, luonnontiede- tai ohjelmointikerhon ohjaamisesta ja kerhopedagogiikasta kiinnostuneille. Erityisen hyvin kurssi sopii luokan-, aineen- tai lastentarhanopettajaksi opiskeleville. Kurssilla opiskelija  perehtyy innostavan ja elämyksellisen kerhokokonaisuuden suunnittelun periaatteisiin ja ohjaa kerhon päiväkoti-ikäisille, alakoululaisille, yläkoululaisille tai lukiolaisille.

Syventävien opintojen kursseja

Geogebra opetuksessa

3 op (57145)

GeoGebra on kansainvälisen kehitystyön tuloksena syntynyt, useita palkintoja voittanut erityisesti opetuskäyttöön ja matematiikan käsitteiden visualisointiin kehitetty dynaaminen ja vuorovaikutteinen geometrian ja symbolisen matematiikan tietokoneohjelmisto.

Kurssilla tutustumme GeoGebran käytön perusteisiin ja ohjelmiston hyödyntämiseen kouluopetuksessa. Mikä GeoGebra on? Mistä sen saa? Mitä kaikkea GeoGebralla voi tehdä – mitä kaikkea sillä on jo tehty? Miten GeoGebraa voi hyödyntää kouluopetuksessa? Mitä uutta GeoGebra voisi tuoda perinteiseen kouluopetukseen?

Lukiomatematiikka

3 op (57137)

Kurssilla käsitellään lukion pitkän ja lyhyen matematiikan sisältöjä ja pohditaan niiden opettamiseen liittyviä haasteita. Kurssilla on viikottaiset harjoitustehtävät, joissa on sekä pohdinnalisia että lukion matematiikan aiheisiin liittyviä laskennallisia tehtäviä. 

Matematiikan opetuslaboratorio

3 op (57136)

Opetuslaboratorio on kaikkea tätä:

  • Seminaari, josta voi yhden lukukauden aktiivisella osallistumisella ja erikseen sovittavalla projektityöllä
   saada 5 op suorituksen.
  • Laboratorio on opettajaksi opiskelevien yhteydenpitopaikka ensimmäisestä vuodesta valmistumiseen
   ja sen jälkeenkin.
  • Laboratoriossa paikataan sitä, mitä muuten on vaarassa jäädä puuttumaan yliopistomme antamasta
   opettajankoulutuksesta.
  • Siellä kootaan matematiikan aineenhallintaa pedagogisen koulutuksen kanssa ehjäksi osaamiskokonaisuudeksi.
  • Laboratorio on opettajalinjan graduseminaari, missä voi hakea aihetta opettajankoulutuksen gradulle,
   keskustella työn alla olevasta gradusta ja esitellä valmista gradua.
  • Laboratoriossa etsitään yhteyksiä laitoksen oman opetuksen kehitystyön ja matematiikan kouluopetuksen
   kehittämisen välillä.
  • Laboratoriossa tutustutaan Summamutikkakeskuksen toimintaan ja etsitään tapoja viedä sen osaamista
   kouluopetukseen.
  • Laboratoriosta kasvaa toivottavasti laitoksen oman matematiikan oppimistutkimuksen tukikohta.

Opettajalinjan peruskurssi

12 op (57131)

Kurssi on poistunut opetustarjonnasta. Sen voi korvata tekemällä 12 opintopisteen edestä muita matematiikan opetuksen syventäviä kursseja.

Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta

3 op (57072)

Kurssilla luodaan linkkejä yliopiston matematiikan kurssien ja kouluissa opetettavan sisällön välille ja löydetää opettajan kannalta tärkeitä näkökulmia matematiikan sisältöihin.

Suunnitteilla olevia kursseja

Toiminnallinen matematiikka

Summamutikan kanssa yhteistyönä järjestettävä kurssi, jossa tutustutaan toiminnalliseen matematiikkaan, välineiden käyttöön matematiikan opetuksessa ja matematiikkapäivien ja -kerhojen järjestämiseen.

Perusopetuksen matematiikka

Kurssilla tutustutaan perusopetuksen matematiikan sisältöihin (OPS) ja rakennetaan kokonaiskuvaa perusopetuksessa käsiteltävistä aiheista. 

Opettajien tutkielmaseminaari

Maisterivaiheen seminaari, jossa opiskelijat esittelevät omia gradujaan.

Matematiikka maailmassa

Kaikille tiedekunnan aineenopettajaksi opiskeleville tarjottava kurssi, jossa tutustutaan matematiikan sovelluksiin.

 • No labels