Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Finska - Svenska

aksiooma - axiom
alkio - element
alkuaskel - bassteg
alkukuva - urbild
antiteesi eli vastaoletus - antites dvs. motantagande
argumentti eli vaihekulma - argument dvs. fasvinkel
avoin väli - öppet intervall

bijektio - bijektion
binomikerroin - binomialkoefficient
binomiyhtälö - binomekvation

edustaja - representant
erilliset joukot - disjunkta mängder
epäsuora todistus - indirekt bevis
eksponentti - exponent
eksponenttiesitys - exponentiell form
ekvivalenssiluokka - ekvivalensklass
ekvivalenssirelaatio - ekvivalensrelation

funktio - funktion

identtinen kuvaus - den identiska avbildningen
imaginaariosa - imaginärdelen
imaginaariyksikkö - den imaginära enheten
implikaatio - implikation
induktioaskel - induktionssteg
induktio-oletus - induktionsantagande
induktiotodistus - induktionsbevis
induktioperiaate - induktionsprincipen
induktioväite - induktionspåstående
injektio - injektion
itseisarvo eli moduli - det absoluta värdet alltså modulen

jakojäännös - divisionsresten
jaollinen (olla jaollinen) - delbart (vara delbart med)
jaollisuus - delbarhet
jos ja vain jos - om och endast om
jos ..., niin... - om ..., så ...
joukko - mängd
järjestetty pari - ett ordnat par

kaari - båge

kaava - formel

kaksijakoinen verkko - tudelad graf
karteesinen tulo eli tulojoukko - kartesisk produkt eller mängdprodukt
kertoma - fakultet
kokonaisalue - integritetsområde
kokonaisluvut - heltalen
kolmio - triangel
kompleksiluvut - komplexa talen
kompleksitaso - komplexa planet
komplementti - komplement
kongruentti - kongruent
kuulua joukkoon - att tillhöra en mängd
kuva (joukon kuva) - bild
kuvaus - funktion
kvanttori - kvantifikator
käänteiskuvaus - den inversa avbildningen
käänteisluku - (den multiplikativa) inversen

leikkaus - snitt
liittoluku - komplexkonjugat
liitännäisyys - associativitet
logaritmi - logaritm
lukujono - talföljd
lukusuora - tallinjen
luonnolliset luvut - de naturliga talen
lähtö eli määrittelyjoukko - definitionsmängd

maali - målmängd
moduli eli itseisarvo - modul eller absolutbelopp
monikerta - multipel
määritelmä - definition

napaesitys - polär form
negation - negation
neliöjuuri - kvadratrot
nuolikaavio - pildiagram

osajoukko - delmängd
osamäärä - bråk
osasumma - delsumma
osittelulaki - distributivitet

perusjoukko - grundmängd eller universum
pinta-ala - area

polku - stig
potenssijoukko - potensmängd
propositiolause - satslogisk formel

radiaani - radian
rationaaliluvut - rationella talen
ratkaisu - lösning
reaaliluvut - reella talen
reaaliosa - realdelen
refleksiivinen - reflexiv
rekursio - rekursion
rekursiivinen - rekursiv
relaatio - relation (joukon X relaatio - relation på mängden X)

sarja - serie

silmukka - ögla eller loop
sisältyä joukkoon - vara en delmängd av mängden

solmu - nod
suljettu väli - slutna intervallet
summa - summa
suora todistus - direkt bevis
surjektio - surjektion

suunnattu verkko - riktad graf

suuntaamaton verkko - oriktad graf
suurin yhteinen tekijä - största gemensamma delare

syklinen polku - cyklisk stig
symmetrinen - symmetrisk

(tulon) tekijä - faktor
transitiivnen - transitiv
tulo - produkt
tyhjä joukko - tomma mängden

vaihdannaisuus - kommutativitet
vaihekulma eli argumentti - argument
vastaesimerkki - motexempel
vastaluku - inversen
vastaoletus eli antiteesi - motantagande eller antites

verkko - graf

vierusmatriisi - grannmatris

vierussolmu - granne

väli - intervall

yhdiste - union
yhdistetty kuvaus - sammansatt avbildning

yhtenäinen - sammanhängande
yhtälö - ekvation
yhtäpitävä - ekvivalent
yksikköympyrä - enhetscirkel

yksinkertainen polku - enkel stig

  • No labels