Child pages
 • Mittaaminen ja tilastollisen tiedon keruu, syksy 2007
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mittaaminen ja tilastollisen tiedon keruu, syksy 2007

Luennoitsija

Professori Lauri Tarkkonen

Laajuus

5-10 op.

Tyyppi

Syventävä opinto.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilastoaineiston keruun ongelmiin, erityisesti satunnaisuudesta johtuvaan epävarmuuteen. Satunnaisvaihtelu vaikuttaa otantaan ja mittaamisen tarkkuuteen. Tällä kurssilla laajennetaan satunnaisuuden vaikutuksen arviointia otannasta myös mittauksen laatuun, mittausvirheisiin ja ja mittauksen sisältöön. Kurssilla perehdytään havaintoaineiston laadun arvioimiseen ja mittausvirheiden vaikutuksen arviointiin sekä tässä tarvittaviin tilastollisiin menetelmiin.

Lisää tavoitteista: Kurssin jälkeen olisi hyvä ymmärtää tilastollisen mittauksen periaatteet, mitta-asteikkojen laadun arvioiminen ja osata tieteellisessä tutkimuksessa tarvittava mittauksen laadun raportoiminen.

Sisältö

Kurssi keskittyy tilastollisen mittaamisen teoriaan ja mittaamisen laadun arviointiin. Se soveltuu kaikille, jotka joutuvat laatimaan mitta-asteikkoja, indeksilukuja ja muita tilastollisten yksiköitten tunnuslukuja. Kurssi tukee myös tieteellisten artikkelien kriittistä lukemista ja arviointia.

Tällä kurssilla käytettyjä tilastollisia menetelmiä käsitellään syvällisemmin ja yksityiskohtaisemmin monimuuttujamenetelmien kurssilla.

 1. Kurssin esittely, työtavat, ilmoittautuminen
 2. Tiedon epävarmuudesta: otanta, mittauksen tarkkuus ja oikeellisuus
 3. Mittaamisen tasot: luokittelu-, järjestys-, välimatka- ja suhdeasteikko
 4. Mittaamisen tason vaikutus analyysimenetelmiin
 5. Mittaamisen laadun arviointi: reliabiliteetti ja validiteetti
 6. Mittaamisen geometriaa
 7. Klassinen psykometriikka - mikä meni vikaan?
 8. Mittauksen rakenne: mittausmalli ja rakennevaliditeetti
 9. Mittausmallin estimointi, rakennevaliditeetti
 10. Mittauksen reliabiliteetin arvioiminen
 11. Mitta-asteikkojen laatimisesta, ennustevaliditeetti
 12. Mittauksen ja ennusteen keskivirhe vs. keskiarvon keskivirhe
 13. Muita tarkasteluja, yleistettävyysteoria
 14. Postereiden laatiminen ja töiden raportointi

Ajat ja paikat

Luennot: 29.10.-12.12.07 ma 10-12 ja ke 10-12 Siltavuorenpenger 20 D, sali 70.

Kurssilla pyritään oppimista edistämään myös täydentämällä itsenäistä työskentelyä ryhmätyöllä, jossa käytetään hyväksi BSCW-ryhmätyöohjelmaa, jonka perustaidot opetetaan ensimmäisissä harjoituksissa.

Ilmoittautumislomake sähköinen ilmoittautumislomake.

Harjoitukset ja atk-neuvonta: Jari Lipsanen ja Maria Valaste. Harjoitukset (4 tuntia viikossa) pidetään psykologian laitoksen ja Valtiotieteellisen tiedekunnan mikroluokassa.

Ryhmiin jako tehdään ilmoittautumistne perusteella ja ilmoitetaan toisella viikolla ja harjoitukset alkavat kolmannella viikolla.

Aikaa on varattava myös itsenäiselle työskentelylle.

Suoritustavat

Kurssin voi suorittaa 5-10 op laajuisena. Kurssin täydentämisestä tilastotieteen syventävien opintojen erikoiskurssiksi on sovittava erikseen luennoitsijan kanssa (ks. tarkemmin alla).

Kurssi korvaa psykologian tutkintovaatimusten Tilastolliset tutkimusmenetelmät 1 (PPS240).

Kurssi suoritetaan tekemällä

 • kotitehtävät (tehtävät annetaan luentojen edetessä tällä sivulla)
 • harjoitustyö (noin kahden hengen pienryhmässä) ja
 • täyttämällä ja palauttamalla postereiden arviointilomake

HUOM! Kurssimerkinnöistä ja merkintöjen kirjaamisesta WEB-OODIn:

Aikatauluista: Suoritukset on toimitettava kokonaisuudessaan: helmikuun, huhtikuun tai syyskuun loppuun mennessä. Merkinnät näistä suorituksista tulevat säädetyn ajan kuluessa WEB-OODIin. Muina aikoina toimitetut suoritukset tarkastetaan seuraavaan jättöpäivään mennessä.

Kurssi sopii menetelmäsivuainekokonaisuuteen, jolloin suoritustapa ja vaatimustaso voi riippua pääaineen asettamista vaatimuksista.

Tilastotieteen pääaineopiskelijat, jotka haluavat käyttää kurssin aineopintoihin tai syventäviin opintoihin, sopivat erikseen teoreettisesta harjoitystyöstä tai esseestä, jonka laajuus ja vaativuus riippuu suoritustavoitteesta.

Tästä vaihtoehdosta kiinnostuneille suositellaan tutustumista kirjallisuusluettelossa mainittuihin Tarkkosen ja Vehkalahden teoksiin.

Harjoitusryhmät

A: Ma ja Ke 12-14 Siltavuorenpenger 20 D, mikroluokka / Jari Lipsanen

B: Ma ja Ke 14-16 Siltavuorenpenger 20 D, mikroluokka / Jari Lipsanen

C: Ma ja Ke 12-14 Unioninkatu 37 mikroluokka / Maria Valaste

D: Ma ja Ke 16-18 Siltavuorenpenger 20 D, mikroluokka / Jari Lipsanen

HUOMIO!!! Osanottajien toiveiden mukaan on perustetty harjoitusryhmä D, johon voivat siirtyä kaikki, joille muut ryhmät huonosti sopivat. Siirtymisestä pyydetään ilmoittamaan lauri.tarkkonen@helsinki.fi.

Kun siirtyvien määrä selviää, niin tarvittaessa ryhmien A, B ja C osanottajamääriä tasoitetaan, ettei yksikään ryhmä olisi huomattavasti muita suurempi.

Harjoitusryhmäjako / 02.11.07 mennessä ilmoittautuneet

Ensimmäinen tilaisuus on keskiviikkona, jolloin käsitellään 7.11.07 BSCV järjestelmän käyttöä ja muita käytännön asioita, kuten käytettäviä ohjelmistoja ja esitellään harjoitustöihin käytettävissä olevien aineistoja.

Ohessa on valikoima luennoilla käsiteltävää materiaalia:

HUOMIO!!

Pyytäisimme sinua vastaamaan seuraavaan kyselyyn. Kyselyn suora osoite on:

Kyselyyn pääsee myös tutkimusprojektimme kotisivulta

Sieltä valitaan: Mittaamisen kurssi, ensimmäinen lomake.

Tämän kyselyn vastausaika päättyy su 11.11. klo 24.

Kyselyssä on noin 10 taustakysymystä ja 60 osion mittari.

Vastaa kyselyyn, vaikka olisit vastannut samantyyppisiin osioihin jo aikaisemmin.

Kysely on kaksiosainen. Toinen osa tulee kahden viikon kuluttua ensimmäisestä kyselystä.

Kun molemmat osat on tehty, saat oman persoonallisuusprofiilisi suhteessa keräämäämme opiskelija-aineistoon.

Tämän kurssin harjoituksissa ja mahdollisesti myös lopputyössä tulette käyttämään kyseisellä mittarilla kerättyä aineistoa (ei kuitenkaan tätä aineistoa, jossa olette itse mukana).

Terveisin Markku Verkasalo

HUOMIO, HUOMIO !!

Toivoisimme, että vastaisitte persoonallisuuskyselyn II vaiheeseen. Kyselyyn voivat vastata vain ne, jotka ovat osallistuneet ensimmäiseen osaan.

Vastaa kyselyn toiseen osaan osoitteessa:

Jotta pääset vastaamaan kyselyyn sinun on annettava Tunnus: mittaus2 ja lisäksi aikaisemman kyselyn salasana.

Kyselyjen kotisivulta pääse myös kyselyyn:

"Mittaamisen kurssi - toinen lomake". Sieltä siirrytään tunnuksen ja salasanan kysymiseen.

Vastaa kyselyyn 16.12.2007 mennessä. Molempiin kyselyihin vastanneet saavat persoonallisuusprofiilin 21.12.20007 lähtien seuraavasti:

Mene sivulle http://www.helsinki.fi/psykologia/arvot.html

Valitse sieltä kohta profiilit ja sen jälkeen anna tunnukseksi mittaus2 ja salasanaksi anna oma salasanasi.

Kiitos osallistumisesta kyselyyn.

Terveisin Markku Verkasalo

Kotitehtävät

Kotitehtävät tehdään itsenäisesti ja käsitellään harjoituksissa alla ilmoitettuina aikoina.

Harjoitustyö

Harjoitustyö tehdään joko omaa aineistoa tai muuta tarjolla olevaa materiaalia käyttäen. Tehtävänä on muodostaa johonkin työssä määritettyyn aihepiiriin tarkoitettu mitta-asteikko, jonka käyttökelpoisuutta (validiteettia ja reliabiliteettia) on arvioitava sekä tehtävä saatujen tunnuslukujen perusteella tarpeelliset johtopäätökset.

Ne, jotka haluavat käyttää Markku Verkasalon arvoaineistoa, löytävät sen verkosta ja voivat tarvittaessa kysyä apua sen kopioimisessa harjoitusten pitäjiltä.

Harjoitustyö tehdään verkkoposterina. Lisäksi posteri toimitetaan A4-kokoon tulostettuna postereiden arviointilomakkeen kanssa kurssin luennoitsijalle.

HUOM: Verkkoon sijoitettavat posterit toimitetaan Maria Valasteelle, sähköisessä muodossa (pdf-tiedostona) Maria.Valaste@helsinki.fi

Posterien osoite: / Tehdyt posterit ovat toistaiseksi tässä osoitteessa.

Kirjallisuutta

 • Seppo Mustonen: Tilastolliset monimuuttujamenetelmät, Helsingin yliopisto, tilastotieteen laitos, 1995.
 • Esko Leskinen: Faktorianalyysi: konfirmatoristen faktorimallien teoria ja rakentaminen, Jyväskylän yliopisto, tilastotieteen laitos, 1983.
 • Dillon - Goldstein: Multivariate Analysis, Methods and Applications, Wiley, New York, 1984.
 • L.Tarkkonen, K.Vehkalahti: Measurement errors in multivariate measurement scales. Journal of Multivariate Analysis, 2005.
 • Lauri Tarkkonen: About reliability of composite scales , unpublished manuscript (updated version of Tarkkonen [1987]), 2004.
 • Lauri Tarkkonen: On Reliability of Composite Scales - An essay on the structure of measurement and the properties of the coefficients of reliability - a unified approach. Doctoral dissertation, Department of Statistics, University of Helsinki. Statistical Studies 7, Finnish Statistical Society, Helsinki, 1987.
 • Kimmo Vehkalahti: Reliability of Measurement Scales - Tarkkonen's general method supersedes Cronbach's alpha. Doctoral dissertation, Department of Statistics, University of Helsinki. Statistical Research Reports 17, Finnish Statistical Society, Helsinki, 2000.

Tulokset

Huomio! Suuri osa sellaisista, jotka ovat toimittaneet posterinsa verkkoon, eivät ole toimittaneet minulle posterien (ja kurssin) arviointilomaketta, jossa on kysytty myös opiskelijanumero/HeTu. Tämän puuttuminen viivästyttää suoritusten rekisteröintiä. Jos suorituksia ei näy Weboodissa, niin se johtuu todennäköisesti antamistanne puutteellisista tiedoista.

Huomatkaa lisäksi: Olisi myös erittäin ystävällistä ilmoittaa postereissa ja esseissä sekä muissa kurssiin kuuluvissa töissä oma nimi, opiskelijanumero, suoritusvuosi (milloin on ilmoittautunut kurssille ja aika jolloin työ on jätetty; sekä kurssin nimi. Näiden tietojen puuttuminen voi johtaa dokumenttien virheelliseen arkistointiin, joka myös voi haitata kurssin suoritusten rekisteröintiä ajallaan.

 • No labels