Child pages
  • Johdatus matematiikan opetuksen tutkielmiin, syksy 2016
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Johdatus matematiikan opetuksen tutkielmiinsyksy 2016

 

Johdatus matematiikan opetuksen tutkielmiin Moodle - Johdatus matematiikan opetuksen tutkielmiin Presemo

Voit keskustella Moodlessa nimelläsi mistä tahansa kurssiin liittyvästä asiasta. Moodleen palautetaan myös kurssin kirjalliset työt. Presemossa voit keskustella kurssiin liittyvistä asioista anonyymisti.

Vastuuopettaja:  Mika Koskenoja

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Syventävä opinto

Opetus: Kurssin kokoontumisissa osanottajat pitävät etukäteen valmisteltuja esitelmiä. Pääosa kurssista toteutetaan lukupiirinä, tarkempi toteutustapa riippuu mm. kurssin osallistujien määrästä. Kurssin suorittamiseen sisältyy mm. 

  • suullisen esitelmän pitäminen lukupiirissä luettavasta kirjasta,
  • toisten pitämien esitelmien kuunteleminen,
  • osallistuminen keskusteluun esitelmien jälkeen,
  • lyhyt esitelmä (20 min) itse valitusta matematiikan opetuksen tutkimusartikkelista tai valmiista pro gradusta. Analysoi valitsemaasi matematiikan opetuksen pro gradua tai tutkimusartikkelia kurssilla oppimasi perusteella, tukeudu analyysissäsi luentopiirissä luettuun kirjaan MMMM. Kannattaa valita sellainen pro gradu tai artikkeli, jossa on selkeästi esillä kasvatustieteelliseen tutkimukseen kuuluvat osat: teoreettinen viitekehys, tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset, käytetyt menetelmät, tulokset sekä pohdinta. Tällöin analysointi on helpompaa kuin silloin, kun tutkittavan työn rakenne on totutusta poikkeava. Valmiita pro graduja: E-thesis; Matematiikan opetuksen tutkimusartikkeleita: List of mathematics education journals. Analysoinnista tehdään kirjallinen esitys (voi olla suullisen esityksen tukena oleva PP-esitys tai Word-dokumentti yms.), joka palautettaan kurssin Moodleen, deadline pe 16.12.2016 klo 12.00.
  • kirjallisen esityksen valmistelu lukupiirissä luetusta kirjasta. Esityksen pituus on noin 2-3 sivua. Se voi olla luonteeltaan esimerkiksi kirja-arvostelu tai -esittely, ja siinä tulee ottaa kantaa kirjan soveltuvuuteen pro gradun lähdemateriaalina ja/tai opaskirjana. Kirjoitus palautetaan Moodleen, deadline pe 16.12.2016 klo 12.00.

Kurssilla ei ole kokeita.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan matematiikan opetuksen tutkielmien tekemiseen. Kurssin aikana luetaan (lukupiirissä) yksi matematiikan opetuksen tutkimusta käsittelevä kirja (ks. kurssimateriaali alla). Lisäksi kurssilla tutustutaan joihinkin matematiikan opetuksen tutkimusartikkeleihin ja/tai valmiisiin pro graduihin. Kurssin lopusta varataan aikaa omien opetusaiheisten pro gradujen aloittamiselle. Kurssin tavoitteena on saada riittävät valmiudet opetusaiheisen matematiikan pro gradun tekemiseen.

Kurssin arvostelu: Asteikolla 0-5, eri osioiden painotus: 1. esitelmä 1/2, 2. esitelmä 1/4, essee 1/4.

Esitietovaatimukset: Ennen kurssin alkua täytyy olla suoritettuina kurssit Analyysi I ja Analyysi II sekä vähintään 25 op muita matematiikan opintoja.

Rajoitus kurssin suorittamiselle: Jos olet jo suorittanut Opettajalinjan peruskurssin, et voi suorittaa kurssia Johdatus matematiikan opetuksen tutkielmiin. Kurssien sisällöt ovat päällekkäisiä. Voit kuitenkin käydä halutessasi kuuntelemassa kurssin esitelmiä ja osallistua niistä käytäviin keskusteluihin.

Poissaolojen korvaaminen: Mikäli et voi osallistua johonkin kurssin esitelmäkokoontumiseen (ensimmäiset esitelmät lukupiirin kirjasta), tulee sinun kirjoittaa sen kerran esitelmän aiheesta vähintään yhden sivun pituinen referaatti (aihetta käsittelevästä kurssikirjan luvusta). Referaatit palautetaan pdf-tiedostoina kurssin Moodleen. Toisista esitelmistä (pro gradun tai artikkelin analysointi) tulee olla läsnä puolet eli 8 esitelmää (sisältäen oman esitelmän). Jos tämä ei toteudu, niin tulee tehdä toinen analysointi kirjallisessa muodossa. Jos ensimmäinen suullisesti esitetty analysointi oli pro gradusta, niin toinen tehdään artikkelista, ja päin vastoin.

Ajankohtaista

Kurssin aloitusluento pidettiin 26.9.2016 klo 10-12. Jos et päässyt aloitusluennolle ja osallistut kurssille, mutta et ole vielä ottanut yhteyttä Mikaan, niin lähetä Mikalle s-postia (mika.koskenoja 'at' helsinki.fi) mahdollisimman pian. Sovitaan esitelmästä, jonka pidät kurssilla lukupiirissä luettavasta kirjasta.

Perjantaina 16.12.2016 ei ole kurssin kokoontumista, joten kurssin viimeinen luento on maanantaina 12.12.2016 klo 12-14.

Perjantaina 18.11.2016 toisella luentotunnilla klo 13.15-14.00 Mika esittelee kurssilla tehtävän toisen työn ja siihen liittyvän esitelmän.

Kun olette valinneet analysoimanne matematiikan opetuksen pro gradun tai tutkimusartikkelin, niin ilmoittakaa sen kirjoittaja(t) ja aihe Mikalle s-postitse, mika.koskenoja 'at' helsinki.fi.

Opetusajat

Luennot periodissa II:

ma 12-14 C323

pe 12-14 C323

Esitelmäohjelma

Maanantai 31.10.2016

12.15 - 13.00: Roosa Pylväläinen: Luku I Evidence-based Pedagogy, osa 1

13.15 - 14.00: Arja Pietikäinen: Luku I Evidence-based Pedagogy, osa 2

Perjantai 4.11.2016

12.15 - 13.00: Johanna Haikonen: Luku II Recognizing Research

13.15 - 14.00: Oskar Kortelainen: Luku III Critiquing Quantitative Research

Maanantai 7.11.2016

12.15 - 13.00: Antti Rissanen: Luku IV Reliability and Validity in Quantitative Research, osa 1

13.15 - 14.00: Johannes Vikman: Luku IV Reliability and Validity in Quantitative Research, osa 2

Perjantai 11.11.2016

12.15 - 13.00: Joona Saari: Luku V A Survey of Statistical Methods, osa 1

13.15 - 14.00: Joni Alvajärvi: Luku V A Survey of Statistical Methods, osa 2

Maanantai 14.11.2016

12.15 - 13.00: Wille Lehtomäki: Luku VI Critiquing Qualitative Research

13.15 - 14.00: Pauli Saha: Luku VII Reliability and Validity in Qualitative Research

Perjantai 18.11.2016

12.15 - 13.00: Ville Tuulio: Luku VIII A survey of Qualitative Methods

13.15 - 14.00: Kurssilla valmisteltava toinen työ ja siihen liittyvä esitelmä (Mika kertoi mitä nämä ovat).

Maanantai 21.11.2016

12.15 - 13.00: Teemu Espo: Luku IX Teaching Experiments, Quasi-experimental Research, and Threaths to Validity

13.15 - 14.00: Jiahao Chen: Luku X Evaluation, Assessment, and Research

Perjantai 25.11.2016

12.15 - 13.00: Krista Suominen: Luku XI Finding Research: the Literature Search

13.15 - 14.00: Luku XII From Consumer to Producer

Maanantai 28.11.2016

12.15 - 12.35: Johanna Heiskanen: Interaktiivinen lukion pitkän matematiikan kurssin 7 materiaali (Leo Martio)

12.40 - 13.00: Joni Alvajärvi: Matematiikka-ahdistus - syitä, seurauksia ja selviytymiskeinoja (Anni Vaahtoranta)

13.15 - 13.35: Vara-aika esitelmälle

13.40 - 14.00: Vara-aika esitelmälle

Perjantai 2.12.2016

12.15 - 12.35: Teemu Espo: Aritmetiikka  algebran ongelmana? Kahdeksasluokkalaisten yleisimpiä virhekäsityksiä  siirryttäessä aritmetiikasta algebraan (Sissi Kangasniemi)

12.40 - 13.00: Jiahao Chen: Hyvällä kunnolla hyviä arvosanoja? Tapaustutkimus erään koulun 9.-luokkalaisten oppilaiden kestävyyskunnon yhteydestä koulumenestykseen (Mika Halonen)

13.15 - 13.35: Antti Rissanen: Opiskelijoiden matemaattinen osaaminen tehostetun kisällioppimisen menetelmässä (Juulia Lahdenperä)

13.40 - 14.00: Johannes Vikman: Minäpystyvyys matematiikassa. 9.-luokkalaisten minäpystyvyys ja yhtälönratkaisutaito (Laura Simoinen)

Maanantai 5.12.2016

12.15 - 12.35: Pauli Saha: Yksillöllinen oppimisen malli Martinlaakson lukion matematiikan opetuksessa (Aurora Toivanen)

12.40 - 13.00: Ville Tuulio: Aloittavien matematiikan opiskelijoiden varmuus omasta osaamisestaan ja sen vaikutus tehtävien ratkaisuun sekä tyypillisimmät virheet (Artturi Mehto)

13.15 - 13.35: Wille Lehtomäki: Concept image revisited (Bingolbali, E., Monaghan, J.) Educational Studies  in Mathematics May 2008, Volume 68, Issue 1, pp 19–35.

13.40 - 14.00: Oskar Kortelainen: Sähköinen ylioppilaskirjoitus ja sen vaikutus matematiikan opetukseen matematiikan opettajien näkökulmasta (Topi Salmi)

Perjantai 9.12.2016

12.15 - 12.35: Vara-aika esitelmälle

12.40 - 13.00: Krista Suominen: Oppimispelit matematiikan opetuksessa (Pasi Savola)

13.15 - 13.35: Arja Pietikäinen: "Niitä mä en oppinu ikinä" - 8.- ja 9.-luokkalaisten matematiikan oppimisen vaikeuksista (Suvi Muotka)

13.40 - 14.00: Roosa Pylväläinen: Opiskelijoiden kokemukset matematiikan tehostetussa kisällioppimisessa lukiossa (Mari Torkkeli)

Maanantai 12.12.2016

12.15 - 12.35: Joona Saari: Matematiikan oppitunti albanialaisen peruskoulun kolmasluokkalaisten kokemana (Sanna Kodra)

12.40 - 13.00: Kurssin yhteenvetoa ym.

Perjantai 16.12.2016 Ei kurssin kokoontumista.

Jos esitelmän pitämiselle varattuna aikana tulee este (esim. sairastuminen), ota välittömästi yhteyttä Mikaan, mika.koskenoja (at) helsinki.fi

Kurssimateriaali

Curtis McKnight, Andy Magid, Teri J. Murphy, Michelynn McKnight: Mathematics Education Research: A Guide for the Research Mathematician. American Mathematical Society, Providence, RI, 2000. Kirjan 17 ensimmäistä sivua (sisältää mm. sisällysluettelon ja kirjan lukujen tiivistelmät).

Kirjallisuutta suomeksi

P. Alasuutari: Laadullinen tutkimus 2.0. Osuuskunta vastapaino, Tampere, InPrint Riika, 2011.

J. Eskola, J. Suoranta: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 2005.

S. Hirsjärvi, H. Hurme: Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Yliopistopaino, Helsinki, 2009.

S. Hirsjärvi, P. Remes, P. Sajavaara: Tutki ja kirjoita. Kariston Kirjapaino Oy, Hämeenlinna, 2009.

J. Metsämuuronen: Laadullisen tutkimuksen perusteet. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä, 2008.

J. Metsämuuronen: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä, 2006.

J. Metsämuuronen: Tilastollisen päättelyn perusteet. International Methelp Ky, 2002.

J. Tuomi, A. Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 2009.

K. Vehkalahti: Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Tammi, Helsinki, 2008.

H. Vilkka: Tutki ja mittaa: Määrällisen tutkimuksen perusteet. Tammi, Helsinki, 2007.

Kurssin arvostelu

Mika arvostelee esitelmät asteikolla 0-5, samoin kurssin loppuosassa palautettavan kirjallisen esityksen lukupiirissä luetusta kirjasta. Kurssiarvosana määräytyy näiden arvosanojen painotettuna keskiarvona, esitelmän paino 2/3 ja kirjallisen esityksen paino 1/3. Kurssiaktiivisuus, mm. aktiivinen osallistuminen kurssin esitelmä- ja Moodle-keskusteluihin voi nostaa arvosanaa yhdellä ylöspäin.

Kurssisuoritusmerkinnän saaminen edellyttää, että on palauttanut kaikki referaatit niistä esitelmistä, joita ei ole ollut kuuntelemassa.

Ilmoittaudu kurssilleUnohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.

 

  • No labels