Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Survey-metodiikka

Kurssikoodi

78187

Tyyppi

Aine tai syventävä opinto.

Kurssisivut

Survey-metodiikka, syksy 2008
Survey-metodiikka, syksy 2009
Survey-metodiikka, syksy 2010
Survey-metodiikka, syksy 2011

Kohderyhmä

Kaikkien tieteenalojen opiskelijat ja tutkijat, jotka haluavat saada perustiedot surveystä, sen metodiikasta ja käytöstä eli survey-datan analyysistä. Tilastotieteen perusteiden (esim. Johdantokurssi ja Tilastotiede käytännön tutkimuksessa, mielellään myös Jatkokurssi tai oman tieteenalan metodikurssi) tuntemus on tarpeen. Kokemus surveystä tai vähintään kiinnostus surveyhin on epäilemättä eduksi. Kurssin matemaattis-tilastollinen metodiikka ei mene kovin syvälle. Heille jotka haluavat tältä osin syventää osaamistaan, suositellaan erityiskursseja tai alan kirjallisuutta sellaisilta surveyn osa-alueilta mitkä ovat itsekunkin muiden opintojen ja/tai tutkimuksen kannalta hyödyllisiä. Useita jatkokursseja järjestetään myös laitoksen toimesta.

Sisältö

Kurssilla esitellään empiirisen kvantitatiivisen yhteiskuntatutkimuksen eli ns. surveyn keskeiset käsitteet, menetelmät ja suoritusvaiheet. Tarkasteltavia aiheita ovat tutkimusasetelmat, otannan perusteet, aineiston keruu ja lomakesuunnittelu, poikkileikkaus- ja pitkittäisaineistot, aineiston puhdistaminen (tilastollinen editointi, imputointi ja uudelleenpainotus), estimoinnin ja analyysin perusteet sekä aineiston jakelu ml. tilastolliset tietosuojamenetelmät. Monikansalliset surveyt (esim. PISA ja ESS (European Social Survey) ovat paljon esillä esimerkeissä. Osanottajien omia esimerkkejä voidaan myös käsitellä.

Laajuus

6/8 op.

  • No labels