Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Otantamenetelmät

Kurssikoodi

78143

Tyyppi

Aineopintoja.

Kurssisivut

Otantamenetelmät, syksy 2007
Otantamenetelmät, syksy 2008
Otantamenetelmät, syksy 2009
Otantamenetelmät, syksy 2010
Otantamenetelmät, syksy 2011

Tavoitteet

Kurssilla annetaan yleiskuva tilastollisista otantamenetelmistä ja niiden käytöstä eri tieteenalojen empiirisessä tutkimuksessa. Esiteltäviä menetelmiä ovat yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen otanta ja ositettu satunnaisotanta sekä vaativampina menetelminä ryväsotanta, moniasteinen otanta ja PPS-menetelmä (todennäköisyys suhteellinen kokoon) ja menetelmiin liittyvä piste-estimointi ja väliestimointi. Muita käsiteltäviä aiheita ovat otoskoon määrittelyn perusteet ja lisäinformaation käyttö otannassa ja estimoinnissa. Esimerkkejä annetaan aidoista tilanteista, ml. ihmisiä, kotitalouksia ja yrityksiä koskevat otosperusteiset tiedonkeruut ja tutkimukset. Lisäksi tarkastellaan otantaan ja estimointiin soveltuvia tilastollisia ohjelmistoja.

Kurssi soveltuu tilastotieteen aine- tai syventäviä opintoja suorittaville opiskelijoille sekä myös yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa toimiville jatko-opiskelijoille ja tutkijoille.

Laajuus

6/8 op

  • No labels