Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lineaaristen mallien sovellukset

Kurssikoodi

78126

Tyyppi

Aineopinto.

Kurssisivut

Lineaaristen mallien sovellukset, syksy 2008
Lineaaristen mallien sovellukset, syksy 2009
Lineaaristen mallien sovellukset, kevät 2011

Sisältö

Sovelluspainotteinen kurssi keskittyy regressioanalyysin käyttöön yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa. Tavoitteena on oppia analysoimaan käytännön tutkimusaineistoja, arvioimaan tilastollista mallia havaintoaineiston informaation tiivistäjänä sekä esittämään tutkimusongelmat ja tulokset selkeästi graafisia menetelmiä ja vastaavia tilastollisia esitystapoja käyttäen.

Sisältöä:

Regressiomallin rakentaminen

  • Lineaarinen tilastollinen malli
  • Regressioanalyysi pääpiirteittäin
  • Mallintamisen valintatilanteet

Diagnostiikka ja muunnokset

  • Mallin yleinen diagnosointi
  • Riippuvuuksien linearisointi
  • Vaikutusvaltaiset havainnot

Luokittelevat muuttujat

  • Kategoriset selittäjät eli faktorit
  • Yhdysvaikutukset eli interaktiot

Laajuus

6-8 op.

Esitietovaatimukset

Jonkin tilastolliseen analyysiin tarkoitetun ohjelmiston (esim. Survo, SPSS, R tai SAS) perustaidot sekä riippuen kurssin tavoitellusta suorituslaajuudesta:

6 op: tilastotieteen johdantokurssi tai vastaavat tiedot
8 op: tilastollisen päättelyn ja lineaaristen mallien kurssit

  • No labels