Tämä sivu koskee vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia. Uusien 1.8.2017 jälkeen aloittaneiden sekä uusiin koulutusohjelmiin siirtyvien opiskelijoiden ohjeet ovat Opiskelijan ohjeissa: guide.student.helsinki.fi

Työelämä 

Harjoittelu ja työelämäorientaatio

Kandidaatin tutkintoon (kohtaan "muut opinnot") kuuluu matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmissa pakollisena 1-3 op harjoittelua tai työelämään orientoivia opintoja.

Kandidaatin tutkintoon kuuluvan harjoittelun tai työelämään orientoivien opintojen suorittamistavasta sovitaan tarkemmin laitoksen kanssa. Mahdollisia suoritustapoja ovat esimerkikisi alla luetellut. Tarvittaessa suoritukseen voidaan koota osia useammastakin kohdasta.

  • Toimiminen opiskelualaan liittyvissä työtehtävissä (työtodistus tai muu työnantajan antama kirjallinen selvitys tehtävistä vaaditaan). Erityisesti opetusalan tehtävissä toimiminen katsotaan sopivaksi työkokemukseksi.
  • Matematiikkakerhojen vetäminen tai muut LUMA-keskuksen toimintaan liittyvät tehtävät (kirjallinen todistus ohjaajalta tai merkintä opintosuoritusrekisterissä vaaditaan).
  • Kurssin Luonnontieteiden kerho-opetus suorittaminen.
  • Kurssin Opiskelijalähtöinen ohjaaminen suorittaminen.
  • Ura- ja rekrytointipalvelujen järjestämien (tai muiden vastaavien) kurssien suorittaminen.
  • Suositeltavia ovat esimerkiksi Kumpulan työelämäviikon tapahtumat ja laitoksen työelämätilaisuudet. Tyypillisestä 2-3 tunnin tilasuudesta saa 0,5 op tekemällä kirjalliset tehtävät (kuten CV:n) ja/tai kirjoittamalla raportin tilaisuuden annista
  • Osallistuminen esimerkiksi ainejärjestöjen järjestämiin yritysekskursioihin ja kirjallisen raportin laatiminen niistä. Yhdestä ekskursiosta voi saada 0,5 - 1 op raportin laadusta riippuen.
  • Oman opiskelualan työtehtäviin voi tutustua haastattelemalla jossakin yrityksessä toimivaa matemaatikkoa tai tilastotieteilijää ja laatimalla haastattelusta raportin.

Kandidaatin tutkintoon kuuluva harjoittelu tai työelämään orientoivat opinnot merkitään opintosuoritusrekisteriin yleensä kandidaatin tutkinnon opintojen loppuvaiheessa.

Maisterin tutkinnossa harjoittelua tai työelämään orientoivia opintoja vaaditaan matematiikan koulutusohjelmassa ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tilastotieteen koulutusohjelmassa vähintään 1 op. Valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen koulutusohjelmassa maisterin tutkintoon voi sisällyttää työharjoittelua, ja tällöin harjoittelun laajuuden täytyy olla vähintään 5 op.

Maisterin tutkintoon kuuluvasta harjoittelusta tai työelämään orientoivista opinnoista on syytä keskustella maisterin tutkinnon henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa oman maisterituutorin kanssa. Maisterin tutkintoon kuuluva harjoittelu merkitään opintosuoritusrekisteriin maisteriopintojen loppuvaiheessa.

Kysyttävää? Ole yhteydessä kumpula-student@helsinki.fi
Matemaatikot ja tilastotieteilijät työelämässä -blogi

Tuettu harjoittelu (opiskelijan ohjeissa)

Tuettua harjoittelua koordinoi Helsingin yliopiston urapalvelut. Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen tuettuun harjoitteluun, ole yhteydessä urapalveluihin.

 


  • No labels