Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Approksimointi splineillä

Kurssikoodi

57350

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Approksimointi splineillä, syksy 2006

Kurssikuvaus

Kurssi on soveltavan matematiikan, erityisesti soveltavan analyysin linjan, syventävien opintojen valinnainen erikoiskurssi.

Kurssilla esiintyvät spline-funktiot ovat lähinnä polynomisplinejä. Ne ovat polynomeista koottuja funktioita, joita on helppo käsitellä matemaattisissa operaatioissa myös tietokoneella. Näin ollen polynomisplinejä käytetään moninaisissa approksimointitehtävissä kuten esimerkiksi funktion mallintamisessa, numeerisessa integroinnissa sekä differentiaaliyhtälöiden numeerisessa ratkaisemisessa.

Kurssin tavoitteena on antaa yleisimmissä sovelluksissa tarvittavat perustiedot polynomisplineistä. Erityistä huomiota kiinnitetään käytännössä tarvittaviin laskualgoritmeihin.

Laajuus

10 op.

Esitietovaatimukset

Kurssilla on hyötyä analyysin perustietojen, numeerisen analyysin sekä Matlabin tai vastaavan ohjelmiston tuntemisesta. Kurssin suorittamista auttaa oleellisesti laskuharjoitusaktiivisuus.

  • No labels