Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen verkkosivut

Tässä on esitelty matematiikan ja tilastotieteen laitoksen verkkosivujen (http://mathstat.helsinki.fi) uudistusta, joka toteutettiin pääasiassa kesällä 2008. Projekti pantiin aluilleen laitoksen opetuksenkehittämisryhmässä ja sen toteutuksesta vastasi Thomas Vikberg yhdessä yliopiston opetusteknologiakeskuksen, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sekä matematiikan ja tilastotieteen laitoksen henkilökunnan kanssa. Toimituksellisesta työstä vastasi pääasiassa laitoksen amanuenssi Terhi Hautala.

Joitakin perusperiaatteita joilla sivuja lähdettiin uudistamaan:

 • Ei uusia järjestelmiä:
  Pyritään olla luomatta mitään omaa laitoksen julkaisujärjestelmää, jonka ylläpidosta laitos joutuu vastaamaan.
 • Julkiset sivut:
  Laitoksen opetus on julkista. Tämän takia kurssisivut eivät saa olla sisäänkirjautumisen takana. Sen lisäksi julkiset sivut ovat yksi tärkeimmistä laitoksen tiedotuskanavista siitä mitä laitoksella tehdään.

Siirtyminen edellisestä järjestelmästä

Tässä lueteltu pääasialliset syyt miksi sivuja lähdettiin uudistaamaan. Muitakin syitä oli: tietyt sivut oli toteutettu scripteillä joita oli käytettävä komentorivipohjaisesti, atk-henkilökunnan työmäärää verkkosivujen päivitykseen haluttiin vähentää, englannin- ja ruotsinkielisen informaation määrää uudelleenarvioida....

Palvelukeskusuudistus

Yliopistolla toteutettavan palvelukeskusuudistuksen myötä yksiköistä häviää niiden omat verkkopalvelimet. Poikkeuksiakin on, kuten tietojenkäsittelytieteen laitos, joka on neuvotellut itsenä uudistuksen ulkopuolelle. Matematiikan ja tilastotieteen laitos ei kuulu näihin poikkeuksiin.

Laitoksen verkkopalvelin on vuonna 2005 hankittu Morse P4-3000 (Linux Fedora 3) johon ei enää tehdä päivityksiä. Laitoksen atk-tuen mielestä palvelimen ylläpito ei ole laitoksella mielekästä, joten palvelimesta luopuminen on laitokselle pääasiassa myönteinen asia.

Palvelukeskusuudistus toteutetaan vaiheittain, siten että tarkoituksena oli että vuoden 2008 loppuun mennessä laitoksen verkkosivut olisivat tietotekniikkaosaston palvelimella. Tämä ei tule toteutumaan vielä vuoden 2008 aikana, mutta mahdollisuus muutoksen nopeaan toteuttamiseen on saavutettu. Sivut jotka tulevat tietotekniikkaosaston palvelimille eivät voi sisältää PHP koodia vaan ne pitää olla puhtaasti html:llä tehtyjä.

Visuaalinen ilme

Laitoksen edelliset sivut eivät toteuttaneet HY:n viestintäosaston visuaalista identiteettiä, kuten raportissa Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan www-palveluiden kehittäminen - Alkuselvitysraportti todetaan:

Vain neljä yksikköä (entiset teoreettisen fysiikan ja suurenergiafysiikan osastot, fysikaalisen kemian laboratorio, ruotsinkielinen opetuslaboratorio sekä matematiikan ja tilastotieteen laitos) ovat tehneet www-sivunsa yliopiston ilmeestä poiketen. Yliopiston yksiköiden virallisille sivuille on kuitenkin määritelty yhteinen ulkoasullinen ilme, kuten yliopiston viestintästrategiassa linjataan 3.

Yliopiston viralliseen verkkoilmeeseen liittyy kuitenkin ongelmia joidenka takia niitä ei voitu ottaa käyttöön sellaisenaan. Ilmettä ei ole suunniteltu kurssisivujen pohjaksi ja se on tarkoitettu toteutettavan Dreamweaver ohjelmalla, jonka käytön kouluttaminen koko laitoksen henkilökunnalle olisi mahdotonta. Viestintäosaston visuaalisen identiteettiä pitkälti mukailevat laitoksen etusivut toteutettiin verkkosivu-uudistuksen yhteydessä.

Päivitettävyys

Edelliset sivut olivat toteutettu PHP:llä. Tämä mahdollisti sivujen päivittämisen niin, että eri kenttiä täyttämällä pystyttiin tekemään päivityksiä sivuston eri sivuille. Tämä kuitenkin loi sen ongelman, että sellaisia asioita joita ei pystynyt kenttiä käyttämällä muuttamaan, oli vaikeata muuttaa ainakin laitoksen hallintohenkilökunnan osalta.

Laitoksen opetushenkilökunnan puolella järjestelmä ei ollut lyönyt läpi, vaan tavallista oli että esimerkiksi kurssisivuilla oli linkki kurssin varsinaisille sivuille, joita luennoitsija ylläpiti jossakin muualla kuin laitoksen järjestelmässä. Opetushenkilökunta joka ei ylläpitänyt tällaisia omia kurssisivuja, käytti hyväkseen laitoksen atk-henkilöstöä jonka huomattava osa työajasta kului esimerkiksi laskuharjoitustehtävien ja malliratkaisujen verkottamiseen.

PHP-koodin päivittäminen olisi ollut yksi vaihtoehto, mutta siitä ei löytynyt mitään dokumentaatiota eikä sitä olisi voinut siirtää tietotekniikkaosaston palvelimelle johtuen heidän näkemyksestään PHP:n tietoturvariskeistä, joten tällöin olisi jouduttu keksimään jokin muu ratkaisu.

Nykyinen toteutus

Ulkoiset verkkosivut

Ulkoisilla verkkosivuilla tarkoitetaan tässä yhteydessä laitoksen etusivuja. Dreamweaver-pohja niihin saatiin matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta ja ne toteuttavat pääosin yliopiston visuaalista ilmettä. Ulkoiset sivut eivät toteuta täysin laitoksille tullutta yhteistä sisältörunkoa, lähinnä vaakatasossa olevan päänavigaation otsikoinnin ja rakenteen osalta.

Ohje:

Nykyinen: (Suomenkielinen)

 • Etusivu
 • Tietoa laitoksesta
 • Tutkimus ja jatkokoulutus
 • Opiskelu
 • Henkilöstö ja hallinto
 • Etusivu
 • Tutkimuksen esittely
 • Opiskelijaksi

Nykyiseen toteutukseen päädyttiin koska sen koettiin palvelevan paremmin koko sivuston rakennetta ja nykyistä toteutustapaa.

Ulkoiset sivut koostuvat kuudesta html tiedostosta (3 suomenkielistä, 2 ruotsinkielistä, 1 englanninkielinen). Niissä on pyritty siihen, ettei niitä tarvitsisi usein päivittää, esimerkiksi niistä on karsittu päivämäärät ja muut usein muuttuvat tiedot. Sivut sijaitsevat edelleenkin laitoksen omalla palvelimella, mutta kuuden tiedoston (ja kuvien) siirtäminen tietotekniikkaosaston palvelimelle voidaan toteuttaa nopeasti jos tarve vaatii.

Wiki-sivut

Ajatus käyttää wiki-sivuja laitoksen verkkosivuissa lähti siitä, että mitä tehdä kurssisivuille. Kurssisivujen pitää olla helposti päivitettävissä eikä ne saa olla sisäänkirjautumisen takana. Wiki-sivujen ongelma tähän tarkoitukseen on se että, ne niissä on paljon toimintoja joita ei ole mielekästä sisällyttää normaaleille verkkosivuille.

Laitoksen Wiki-sivuja on kaiken kaikkiaan yli 600, joista n. 200 henkilökuntasivua ja n. 350 kurssisivua. Sivuston suositummalla sivulla, opiskelualueen etusivulla, oli viikolla 2 (2009) kävijäosumia 9213.

Uusi teema

Yliopiston opetusteknologiakeskus hallinnoi yliopiston wikiä (http://wiki.helsinki.fi) joka toimii Atlassian Confluence wiki-ohjelmistolla. Wikin ylläpidosta vastaa tietotekniikkaosasto. Confluence-ohjelmistoon on mahdollista lisätä lisäosia (plugin). Nämä lisäosat voivat olla esimerkiksi sivujen asemointiteemoja, joilla määritellään sivujen ulkonäköä. Laitoksen wiki-sivuja varten toteutettiin tällainen lisäosa joka sisäänkirjoittautuneelle näyttää suurimman osan wiki-ominaisuuksista, tärkeimpänä helpon editoinnin, ja piilottaa muilta käyttäjiltä suurimman osan wiki-ominaisuuksista. Lisäosa, Plain Web Theme, on kaikkien yliopiston wiki-käyttäjien vapaassa käytössä.

Vanhan tiedon siirto

Uudistusta tehtäessä koettiin tärkeäksi että vanhat kurssisivut eivät katoa uudistuksen myötä. Tästä syystä noin 300 vanhan kurssin tiedot siirrettiin uusille sivuille. Tämä jouduttiin tekemään suurimmaksi osaksi käsin, leikkaa ja liimaa periaatteella, ja oli uudistuksen yksi työläimmistä vaiheista.

Siirron yhteydessä pyrittiin myös päivittämään sivujen tiedot ajantasaisiksi. Yliopistouudistuksen siirtymäajan umpeutuminen samoihin aikoihin mahdollisti sivujen tietojen perinpohjaisen päivittämisen. Tästä työstä vastasi laitoksen hallintohenkilökunta.

Alueet

Wikin käyttö laitoksen verkkosivuratkaisussa osoittautui niin käteväksi että sitä päätettiin käyttää myös muihin laitoksen sivujen toteutukseen. Laitoksen wiki-sivut on lajiteltu eri alueisiin, lähinnä koska Confluencessa käyttöoikeushallinta tapahtuu alueittain:

Alue

Muokkausoikeudet

Sisältö

mathstat

hallintohenkilökunta

Ajankohtaista, Tutkimus (ei tutkimusryhmien sivuja), Hallinto jne.

mathstatOpiskelu

hallintohenkilökunta + opiskelun ohjeista kiinnostuneet

Opiskeluun liittyvät asiat

mathstatKurssit

hallintohenkilökunta + luennoitsijat *

Kurssisivuja

mathstatHenkilokunta

laitoksen henkilökunta **

Henkilökuntaluettelo ja henkilökunnan sivut

* Luennoitsijoilla on siis myös mahdollisuus muokata toistensa kurssisivuja. Väärinkäytöksien vaara on kuitenkin pieni, sillä muutosta ei voi tehdä nimettömänä ja mahdollinen väärinkäytös on helppo korjata palauttamalla sivun vanha versio.
** Henkilökunnalla on mahdollista muokata vain omaa sivuaan. Tämä järjestely tuottaa jonkun verran vaivaa oikeuksien ylläpidollisesti, mutta koettiin tarpeelliseksi vaikka väärinkäytöksien riski on pieni (katso edellinen kohta).

Sivujen ylläpito

Wiki mahdollistaa sivujen helpon muokkaamisen. Tämä luo myös ongelmia, sillä nopeasti voi käydä niin että laitoksen sivut koostuvat toisistaan täysin erilaisista sivuista. Tästä syystä uusien sivujen luominen tapahtuu pääsääntöisesti niin, että hallintohenkilökunta luo esimerkiksi luennoitsijalle kurssisivun ja luennoitsija tämän jälkeen vain muokkaa sivuaan. Jotta tämä olisi hallintohenkilökunnalle mielekästä, on wiki-alueille luotu sivupohjia (template), joilla pystytään nopeasti luomaan yhdenmukaisia sivuja.

Sivuille on myös luotu pieni ohjesivusto, jossa on neuvoja yleisimpiin muokkaustilanteisiin, jotta henkilökunnan olisi helpompi itse ylläpitää sivuja.

Vaihtoehtoiset toteutustavat

Vanhan järjestelmän päivitys

Mikäli edelliset sivut olisi haluttu säilyttää, olisi ne pitänyt siirtää yliopiston webbhotelliin tai jonkun kaupallisen palveluntarjoajan palvelimelle johtuen siitä, että ne oli toteutettu PHP:llä. Webhotelliin siirtyminen olisi maksanut 40 euroa kuussa ja antanut vain 500 Mb levytilaa. Kaupallisen palveluntarjoajan hintaa ei selvitetty.

Alma

Yliopiston viestintästrategian mukaan sisäisiet sivujen, kuten kurssisivujen, kuuluisi olla yliopiston intranetissä, Almassa. Tällöin sivuja nähdäkseen olisi pitänyt kirjaantua sisään, jolloin sivut eivät olisi olleet julkisia yliopiston ulkopuolisille. Tämä olisi ollut vastoin niitä perusperjaatteita joilla sivuja lähdettiin uudistamaan.

Dreamweaver/Html

Kaikkien sivujen toteuttaminen Dreamweaver/Html:llä olisi vaatinut henkilökunnan mittavaa kouluttamista, jonka menestyksekäs toteuttaminen olisi ollut epärealistista. Nyt Dreamweaverilla toteutettiin yhteensä kuusi sivua.

Tutkimusryhmien verkkosivut

Tutkimusryhmien ja muiden laitoksen läheisten tahojen sivut jotka olivat laitoksen verkkopalvelimella, pyrittiin siirtämään wikiin mikäli ryhmät niin halusivat. Siirtäminen tehtiin yhteistyössä ryhmien verkkosivuista vastaavien henkilöiden kanssa. Sivut siirrettiin omille alueille jossa ryhmä itse voi päättää käyttöoikeuksista ja vastaa sivujen sisällöstä. Seuraavien tutkimusryhmien sivut siirrettiin:

Muita tahoja:

Uudistuksen ulkopuolelle jääneet ryhmät:

 • Matemaattisen logiikan tutkimusryhmä, eivät halua siirtyä wikiin.
 • Ekonometrian tutkimusryhmä, sivut sijaitsevat valtiotieteellisen tiedekunnan palvelimella eivätkä halua siirtyä wikiin.

Tulevaisuus

Matematiikan ja tilastotieeteen laitoksen verkkosivuja pyritään kehittämään edelleen. Yliopiston Confluence-wikiin lisätään uusia lisäosia opetusteknologiakeskuksen toimesta, ja näiden ominaisuuksia otetaan käyttöön sivuille jos ne koetaan tarpeellisiksi. Esimerkiksi Excel lisäosan käyttöä henkilökuntataulukon ylläpidossa tutkitaan. LaTeX lisäosan saaminen wikiin mahdollistaisi kurssisivujen monipuolisemman käytön, esimerkiksi laskuharjoitustehtävistä käytävä keskustelu olisi helpompaa. Sivujen hallinnointikäytäntöjä pyritään kehittämään niiden kokemusten perusteella joita sivujen käyttöönoton jälkeen saadaan.

Laitoksen verkkopalvelimen sulkeminen toteutetaan yhdessä Kumpulan kampuspalveluyksikön kanssa todennäköisesti vuonna 2009. Tämän muutoksen yhteydessä pyritään siihen että tarpeeksi monen sivun osoite säilyy esimerkiksi automaattisen uudelleenohjauksen avulla.

Yliopiston viestintäosastossa on kehitteillä uusi yliopistolaisen sähköinen työpöytä, Ystävä 2010, jossa tulee myös olemaan verkkojulkaisuväline(itä). Tämän projektin valmistumista ja käyttöönottoa seurataan laitoksella tulevaisuudessa.

Tiedusteluita matematiikan ja tilastotieteen laitoksen verkkosivuista voi lähettä osoitteesen thomas dot vikberg at helsinki dot fi.

 • No labels