Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tenttitila on huone, jossa on tietokoneita tenttiin vastaamista varten ja tallentava tenttivalvonta. Prosessi toimii näin:

 • Opiskelija ilmoittautuu oodissa
 • Opettaja lisää tentin tarjolle tenttijärjestelmään
 • Opiskelija varaa itselleen tenttiajan varauskalenterista
 • Opiskelija menee varaamanaan aikana tilaan vastaamaan tenttiin.
 • Opettaja arvioi tenttivastauksen. Samassa yhteydessä on mahdollisuus sanallisen palautteen antamiseen.
 • Opettaja joko lähettää suoritusmerkinnän rekisteröitäväksi suoraan oodiin tai ottaa tulokset Excel-tiedostoon, jossa kurssin arvosanan voi laskea perinteisin menetelmin.

Ks. yliopiston Examinarium-tukisivusto
sekä opasvideo Näin teet tentin Examinariumiin

ks myös opiskelijan ohje sivulta Tenttitila.


Tenttitilan aukioloaika

 • Tila on käytössä 2.5.2016 alkaen
 • Tila on auki Chemicum-rakennuksen aukioloaikojen mukaisesti (ja kokonaan suljettu 2.–27.7.).
  • Maanantaiaamulle on varattu aikaa huoltokatkolle, joten tila on käytössä vasta klo 10 alkaen

Tenttijärjestelmä

Osoite

1 Tenttityypit

 • Tenttijärjestelmä mahdollistaa sekä yleisen tentin että henkilökohtaisen tentin.
  • Yleinen tentti on kaikkien Oodissa kurssille ilmoittautuneiden opiskelijoiden varattavissa
  • Henkilökohtainen tentti on varattavissa vain niille opiskelijoille, jotka opettaja on nimennyt tentin perustietoihin

2 Tentin perustiedot

 • Opettaja kytkee tentin yhteen opintojaksoon oodissa opintojakson nimellä tai numerolla. Tästä seuraten:
  • Tentin perustiedot tuodaan oodista:
   • Opintojakson nimi
   • Arvosana-asteikko, jota ei voi vaihtaa
   • Opintopisteet, joita voit opiskelijakohtaisesti arvioinnin yhteydessä myös muokata
  • Tenttivastauksen arvioituasi voit lähettää tuloksen suoraan oodiin rekisteröitäväksi (tulossa, ei keväällä 2016)
 • Opiskelijat: Jos valitsit tenttityypiksi "Henkilökohtainen tentti", lisää tenttiin myös jokainen opiskelija, joka saa varata tähän tenttiin aikoja. Tenttijärjestelmä edellyttää kaikkien opiskelijoiden osalta, että opiskelija on ensin ilmoittautunut kurssille Oodissa.
 • Tentin kestot:
  • Tentin maksimikesto on 2h 55 min johtuen tenttitilan säännöistä, jotka ovat seurausta yliopiston Kuulusteluja koskevista määräyksistä
  • Tentin kestovaihtoehdot ovat 55 min, 1h 55 min ja 2h 55 min. Näin kahden tenttijän välissä on 5min vaihtoaika
 • Tentissä käytössä olevat resurssit
  • Opiskelijoille tarjotaan varauskalenteriin tiloja sen mukaan, mitä resursseja valitset tenttiin
  • Jos pidät paperitentin, valitse tentin asetusten kohdasta Erityisvaatimukset tenttikoneille ja tentin liitteet  paperitenttiPaperitenttejä voi tällä hetkellä tehdä vain Kumpulassa. Muutamilta keskustan koneilta on pääsy Finlexiin.

3 Tentin kysymys- ja vastausvaihtoehdot

 • Järjestelmään voi lisätä kysymyksiä, joiden vastausvaihtoehdot ovat essee sekä yksi-oikein ja monta-oikein -monivalinnat. Sen lisäksi paperitentit, piirtonäyttötentit ja ohjelmistotentit tarjoavat mahdollisuuksia muunkaltaisiin kysymyksiin ja vastauksiin. Niistä tarkemmin alempana.
 • Kaavat ja kaaviot:
  • Opettaja voi kirjoittaa kysymyksiin Latexia ja samoin opiskelijat vastauksiinsa.
  • Opettaja voi liittää kysymykseen tiedoston (pdf tai kuva, jotta opiskelija saa sen auki tenttikoneella!), joka sisältää kaavoja ja kaavioita
  • Marraskuusta 2018 lähtien opiskelija voi palauttaa kaavoja ja kaavioita sisältävän vastauksen tiedostona, mikä edellyttää, että opiskelijalla on käytössä sopiva sovellus. Tästä huolehtiminen kuuluu opettajalle. Katso tarkemmin Piirtonäyttötentti.
  • Kaavat ja kaaviot voi toteuttaa myös paperitenttinä, näin erikseen sovittaessa
 • Kysymykset voivat olla kaikille opiskelijoille samoja tai kysymykset voi lisätä kysymyskoreihin, joista järjestelmä arpoo opiskelijalle vastattavaksi opettajan määrittelemän määrän kysymyksiä, Tentti voi myös olla yhdistelmä kaikille yhteisiä ja arvottuja kysymyksiä
 • Tenttikoneet asettavat rajoituksia tenttiin vastaamiselle ja sitä kautta tenttikysymyksille:
  • Tenttikoneilla on erikseen tenttimistä varten toteutettu, hyvin rajattu autologin-Windows
  • Tenttikoneilta ei pääse vapaasti verkkoon. Tarvittaessa yksittäiset verkko-osoitteet sovitaan etukäteen. Ne ovat kaikkien ko. koneella tenttivien opiskelijoiden käytössä. Toistaiseksi tällaisia osoitteita ei ole Kumpulan tilaan sovittu.
  • Tenttiin vastaamiseen tarvittavat ohjelmistot sovitaan etukäteen. Ne ovat kaikkien ko. koneella tenttivien opiskelijoiden käytössä. Katso tarkemmin Ohjelmistotentti.

Kiinnostuneet opettajat ja opiskelijat

 • Tenttimön käytöstä kiinnostuneet opettajat: olkaa yhteydessä pedalehtoreihin ml-opetuki@helsinki.fi
 • Tenttimöön mahdollisesti soveltuvien kurssien opiskelijat: keskustelkaa opettajanne kanssa, ja olkaa mielellään myös yhteydessä pedalehtoreihin ml-opetuki@helsinki.fi

Paperitentti tenttitilassa

 • Tilassa kokeillaan paperitenttimistä matematiikan tarpeisiin ensin yksittäisillä tenteillä. Kokemusten perusteella paperitenttimahdollisuutta laajennetaan tai se lopetetaan.
 • Paperitentin tarjoavan opettajan on itse oltava hieman aktiivisempi kuin sähköisissä tenteissä
 • Prosessin on ajateltu menevän näin:
  • Opettaja ja kirjasto huolehtivat yhdessä, että tenttitilassa on paperia, kyniä, kumeja sekä tenttikuoria
  • Opiskelija varaa tenttiajan normaalisti varauskalenterista
  • Tilaan tullessaan opiskelija
   • löytää vastausvälineet tilasta
   • ei saa viedä sinne mitään
   • kirjautuu tenttijärjestelmään, josta saa kysymykset aloittaessaan tentin
  • Tentissä opiskelija
   • kirjoittaa vastauksensa paperille; tarvittaessa osan vastauksista järjestelmään ja osan paperille
   • lopettaa tentin tenttijärjestelmässä normaalisti - tenttijärjestelmän vastaustilaan kannattaa kirjoittaa, että vastaukset jätetään paperilla
  • Tentin päättymisen jälkeen opiskelija
   • laittaa kaikki vastaamiseen käyttämänsä paperit (myös suttupaperit) kuoreen ja liimaa kirjekuoren kiinni sekä kirjoittaa kuoren päälle tentin nimen ja oman nimensä
   • palauttaa kuoren tilassa olevaan postilaatikkoon
   • ei saa viedä tenttitilasta ulos mitään
  • Opintoneuvoja hakee kuoret laatikosta perjantai-iltapäivisin ja toimittaa opettajille. Halutessaan opettaja voi käydä noutamassa kuoret itse. Laatikon avaimen saa joko opintoneuvojalta tai vahtimestarilta (henkilöllisyys todistettava).

  Piirtonäyttötentit tenttitilassa

 • Kumpulan tenttitilassa pilotoidaan marraskuusta 2018 alkaen tenttimistä piirtonäytöillä. Piirtonäyttötentit ovat vaihtoehto paperitenteille. Erona paperitenttiin on se, että opiskelija kirjoittaa vastauksensa piirtonäytölle apunaan piirtonäytön kynä ja tenttikoneella oleva ohjelma (esim. Paint tai CorelDraw), tallentaa sen työpöydälle sekä lisää vastauksensa liitetiedostona Examinariumiin. Keräämme kokemuksia piirtonäyttötenteistä ja päätämme niiden jatkosta saamamme palautteen perusteella.
 • Jos tentissä halutaan käyttää nimenomaan piirtonäyttöä, voi tentaattori toimia seuraavasti:
  • Erityisvaatimukset tenttikoneille ja tentin liitteet -otsikon alta kohdasta Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot valitaan vaihtoehto Drawing table
  • Piirtonäyttötenteissä opiskelijan pitää tallentaa piirto-ohjelmalla tehty vastaus tenttikoneen työpöydälle ja liittää sen jälkeen tiedosto Examinariumin vastaukseen. Siksi on tärkeää laatia tenttiä luotaessa selkeä ohjeistus opiskelijalle.

Ohjelmistotentti tenttitilassa

 • Marraskuusta 2018 alkaen Kumpulan tenttitilassa voi tehdä tenttejä, joihin vastaamisessa käytetään apuna määrättyjä ohjelmia. Ohjelmat on valittu tentaattoreillta saadun palautteen perusteella.
 • Kun tentaattori luo ohjelmien käyttöä edellyttävän tentin Examinariumiin, hänen tulee toimia seuraavasti:
  • Erityisvaatimukset tenttikoneille ja tentin liitteet -otsikon alta kohdasta Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot valitaan vaihtoehto Matlab, Geogebra, Marvin Suite, Origin, R, R Studio.
  • Valinta varmistaa, että opiskelijat ohjautuvat oikeille koneille, kun he varaavat tenttiaikaa.
  • Valinnan voi lisätä myös jo aiemmin luotuun tenttiin.
  • On myös mahdollista rajata ohjelmien käyttö tentin ulkopuolelle. Tällöin valitaan vaihtoehto No Matlab, Geogebra etc. Tämä valinta varmistaa, että opiskelijat ohjautuvat koneille, joilla ei ole ohjelmia.
  • Ohjelmistotenteissä opiskelijan pitää usein tallentaa ohjelmalla tehty vastaus tenttikoneen työpöydälle ja liittää sen jälkeen tiedosto Examinariumin vastaukseen. Siksi on tärkeää laatia tenttiä luotaessa selkeä ohjeistus opiskelijalle.

 • No labels