Henkilökohtainen Pedagogisen kehittymisen suunnitelma

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on ensimmäisenä yksikkönä HY:ssä ottanut käyttöön opettajien henkilökohtaiset pedagogisen kehittymisen suunnitelman. Tarkoitus on, että jokainen tiedekunnassa opettava opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsen suunnittelee kehittymistään ja kehittyy paitsi tutkijana myös opettajana. Tavoittena on, että vakituisilla opettajilla ja tutkijoilla on vähintään 25 op:n laajuiset yliopistopedagogiikan opinnot. Tämä otetaan jatkossa huomioon vakituisia nimityksiä tehdessä. Tiedekunnan dekaani on tehnyt asiasta päätöksen keväällä 2018.

Suunnitelman tekemiseen löydät ohjeita tästä wikistä. Tiedekunnan pedagogiset yliopistonlehtorit auttavat mielellään suunnitelman muokkaamisessa, kehittymisesi suunnittelemisessa ja opetuksen kehittämisessä. Ole meihin mielellään yhteydessä ml-opetuki@helsinki.fi.

Din personliga plan för pedagogisk utveckling

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är den första enheten vid HU som har tagit ibruk planen för pedagogisk utveckling för undervisnings- och forskningspersonalen. Tanken med planen är att varje medlem av undervisnings- och forskningspersonalen planerar sin utveckling och utvecklas förutom som forskare också som lärare. Målet med planen är att alla lärare och forskare i fast anställning har studerat minst 25sp i universitetspedagogik. Den pedagogiska utbildningen tas också i hänsyn i kommande rekryteringar för fast anställning. Fakultetens dekanus har fattat ett beslut om den pedagogiska utvecklingen på våren 2018.

I denna wiki hittar du instruktioner för vad du borde ta i hänsyn när du skriver planen. Fakultetens pedagogiska universitetslektorer hjälper dig gärna med planeringen och utvecklingen av din undervisning. Kontakta oss gärna via ml-opetuki@helsinki.fi.

Your personal Plan for pedagogical development

The Faculty of Science is the first faculty at the University of Helsinki taking into use personal plans for pedagogical development for the teaching and research staff. Every member of the teaching and research staff should plan their personal development as a teacher. The goal is that permanent academic staff will have at least 25 cr of studies in university pedagogy. This will be factor in future appointments to academic positions. The dean has made a decision on the subject in Spring 2018.

In this wiki, you'll find instructions on how to make the plan. The senior lecturers in university pedagogy at Kumpula campus support you in the development of your skills, your plan and your teaching. Feel free to contact us at ml-opetuki@helsinki.fi.

  • No labels