Child pages
 • Toimintaperiaate
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toimintaperiaate

Kirjastokarttapalvelun toiminta perustuu kirjaston hakuliittymään lisättävään kirjastokarttapalveluun johtavaan linkkiin, jonka parametreina välitetään osa palvelun tarvitsemasta paikannukseen liittyvästä tiedosta. Käytännössä parametrina välitetään paikannettavan teoksen sijaintitieto, käyttöliittymän kieli, kirjaston ISIL-tunnus sekä niteen tilatieto, joka ilmaisee onko nide paikannushetkellä saatavana. Lisäksi parametrina voidaan myös välittää erillinen kokoelmatunnus, jonka avulla saman sijaintitiedon omaavat eri kokoelmiin kuuluvat julkaisut pystytään erottamaan toisistaan. Mikäli sijaintitiedon yhteydessä välitetään myös pääsana, jonka mukaan nide on aakkostettu hyllyyn, osa palvelu erottaa pääsanan sijaintitiedosta ja näyttää sen käyttäjälle erikseen. Callno-parametri ilmaisee paikannettavan sijaintitiedon, status-parametri niteen tilatiedon ja lang-parametri käyttöliittymän kielen. Alla on esimerkki kirjastokarttapalveluun johtavasta linkistä:

Yllä olevasta linkistä kirjastokarttapalvelu pystyy erottamaan seuraavat tiedot:

 • callno
  • L = sijaintikirjasto
  • Col = kokoelma
  • 001 = hyllyluokka
  • Smith = pääsana eli niteen sijaintipaikka hyllyssä
 • status
  • 0 = nide on paikalla
  • 1 = nide on lainassa
 • lang
  • fi = käyttöliittymän kieli on suomi
 • owner
  • FI-TEST = sijainnin omistavan kirjaston ISIL-tunnus

Erillisen kokoelmatunnuksen lisääminen linkkiin tapahtuu collection-parametrin kautta.

Kokoelmaluetteloon lisättävän linkin rakentamisen on tapahduttava dynaamisesti linkin sisältävän sivun latauksen yhteydessä, koska parametrina välitettävät tiedot ovat riippuvaisia niteestä sekä käyttöliittymän kielestä. Linkin rakentaminen ja lisääminen kokoelmaluetteloon on toteutettava kirjastojärjestelmän puolella ja käytännön toteutus voi vaihdella suurestikin eri kirjastojärjestelmien välillä. Suomessa käytetyistä kirjastojärjestelmistä ainakin Voyager mahdollistaa paikannuspalvelun liittämisen Webvoyagen Tomcat- ja Classic-versioihin. Pääsanan liittäminen mukaan linkkiin edellyttää, että pääsana on kirjastojärjestelmässä luetteloitu sijaintitiedon yhteyteen.

Kirjastokarttapalvelu hakee parametrina saamaansa sijaintitietoa vastaavia sijainteja omasta tietokannastaan ja palauttaa käyttäjälle hakutulokset sisältävän sivun. Sivun ulkoasu ja sisältö riippuvat kuitenkin siitä, mitä tietoja sijainnista on tallennettu palvelun tietokantaan ja mitä tietoja on määritelty näytettäväksi hakutuloksen yhteydessä. Hakutulosten yhteydessä näytettävien tietojen sekä tulokset sisältävän sivun visuaalisen ilmeen määrittely tapahtuvat niin sanottujen template-tiedostojen eli sivupohjien avulla. Sivupohjat voivat sisältää html- ja JavaScript-koodia sekä kirjastokarttapalvelun omia tageja, joiden avulla päästään käsiksi tietokannasta haettuihin tietoihin. Sivupohjien visuaalinen ilme määritellään erillisessä css-tyylitiedostossa, joka tekee muutosten tekemisestä joustavaa ja helppoa. Sivupohjia on mahdollista määritellä kirjasto-, kokoelma- ja hyllyluokkatasoilla. Eri kieliversioita varten on määriteltävä omat sivupohjansa. Sivupohjien määrittelemien HTML-sivujen lisäksi hakutulokset on mahdollista saada myös XML- ja JSON-formaateissa, joka mahdollistaa Kirjastokarttapalveluun tallennettujen tietojen hyödyntämisen myös muissa palveluissa. Hakutulosten muoto määräytyy vapaaehtoisen output-parametrin kautta, jonka puuttuessa oletusformaattina on HTML.

Tasot

Kirjastokarttapalvelu aloittaa annetun sijainnin paikantamisen aina hyllyluokkatasolta. Mikäli paikannettavaa sijaintia ei löydy hyllyluokkatasolta, siirrytään kokoelmatasolle ja siitä edelleen kirjastotasolle. Toimintamallin ajatuksena on, että käyttäjälle pyritään aina näyttämään tarkin tarjolla oleva paikannettavaan sijaintiin liittyvä tieto. Tämän seurauksena kaikkia yksittäisiä hyllyluokkia ei välttämättä tarvitse syöttää palveluun, mikäli sijaintia ei haluta näyttää hyllyluokan tarkkuudella. Tällöin voidaan syöttää pelkästään sen kokoelman sijainti, johon hyllyluokat kuuluvat. Mikäli taas halutaan näyttää yksittäisten hyllyluokkien sijainti kokoelman sisällä, on jokainen hyllyluokka syötettävä palveluun erikseen. Toimintamallin etuna on se, että palvelusta puuttuvat hyllyluokat ja kokoelmat eivät aiheuta virheilmoituksia, vaan tällaisissa tapauksissa sijainti näytetään kokoelman tai kirjaston/toimipisteen tasolla. Sivupohjiin voidaan lisäksi liittää esim. linkkejä, yhteystietoja ja aukioloaikoja, jonka ansiosta käyttäjän ei tarvitse erikseen etsiä asiaan liittyvää lisätietoa.

Sivupohjat

Käytettävä sivupohja määräytyy kirjastokarttapalvelun tietokannasta löydetyn paikannettavaa sijaintia vastaavan sijaintitiedon sekä palvelun sisältämien sivupohjien perusteella. Käytettävän sivupohjan valinta toimii samalla periaatteella kuin sijainnin paikantaminen eli etsintä aloitetaan nimenomaan paikannettavaa sijaintia vastaavasta sivupohjasta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi hyllyluokkatasolla sitä, että ensin etsitään nimenomaan juuri paikannettua hyllyluokkaa vastaavaa sivupohjaa, sitten kokoelman kaikkia hyllyluokkia vastaavaa sivupohjaa, tämän jälkeen kirjaston/toimipisteen kaikkia hyllyluokkia vastaavaa sivupohjaa ja lopuksi palvelun kaikkia hyllyluokkia koskevaa sivupohjaa. Tämä mahdollistaa käyttäjälle näytettävien sivujen määrittelemisen yksittäisen hyllyluokan tasolla, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaiselle hyllyluokalle määritelleen oma sivupohjansa. Yleensä tähän ei kuitenkaan ole tarvetta, vaan sivupohjat määritellään kokoelman tai kirjaston/lainauspisteen tasolla. Kokoelmatasolla sivupohjat voidaan määritellä vastaavalla tavalla eli kokoelmakohtaisesti, tietyn kirjaston/lainauspisteen kokoelmien tasolla tai koko järjestelmän tasolla. Kirjastotasolla sivupohjat voidaan määritellä tiettyä kirjastoa/lainauspistettä varten tai koko järjestelmän tasolla.

Recently Updated

 • No labels