Varsinaisen projektivaiheen suurimpana riskinä on siirtyminen uudenlaiseen tietojärjestelmien toteuttamisen tapaan sekä uudenlainen yhteistyömalli. Tästä ei ole suomalaisilla kirjastoilla vielä laajaa kokemusta. Kansalliskirjastolle tämä tarkoittaa mahdollisesti myös roolin muutosta järjestelmän hankkijasta järjestelmän toteuttajaksi ja ylläpitäjäksi tiiviissä yhteistyössä kirjastojen kanssa. Kirjastojen tarpeiden, toimintaympäristöjen ja toimintojen erilaisuus asettaa myös haasteensa tavoitteelle yhteisestä järjestelmästä. Tässä järkevä työnjako sekä kaikille yhteisten ja kunkin kirjaston tarpeiden mukaan räätälöityjen järjestelmäosien määrittely on keskeistä.

Ennen varsinaiseen projektivaiheeseen siirtymistä tulee määritellä selkeästi  kuka projektia johtaa ja  valvoo eli projektin hallinto sekä sen resursointi. Tällä hetkellä UKJ:lla ei ole selkeää omistajaa.

Alla olevissa taulukoissa on projektin riskejä ja niiden hallitsemista kuvattu tarkemmin.

Projektiriskit

Riskin kuvaus

Vastuutaho riskin toteutuessa

Riskin toteutumisen ehkäiseminen, toimenpiteet

Projektin laajuuteen, vaiheistukseen ja yhteistyön epäonnistumiseen liittyvät riskit

Kansalliskirjasto, kirjastosektorit

Selkeät vastuut, ennakoiva viestintä, projektin pilkkominen toteutettavissa oleviksi kokonaisuuksiksi, yhteisen näkemyksen muovaaminen

Realistinen aikataulu ja sen toteuttaminen

Uuden järjestelmän mallintamisen riskit: realismi vs. idealismi

Kansalliskirjasto, kirjastot

Järjestelmän mallintaminen, testaaminen ja tekeminen yhdessä

Projektin vastuiden epäselvyys

Kansalliskirjasto, kirjastosektorit

Selkeät sopimukset ja projektisuunnitelma

Projektin elinkaaren hallinta ja syntyvän kokonaisuuden (tuotteet/palvelut) hallinta

Kansalliskirjasto, kirjastot

Selkeät sopimukset, selkeä rahoitusmalli, selkeä vastuiden määrittely sekä selkeät yhdessä sovitut toimintaperiaatteet

Uuteen toimintamalliin liittyvät strategiset riskit

Riskin kuvaus

Vastuutaho riskin toteutuessa

Riskin toteutumisen ehkäiseminen, toimenpiteet

Toimivan johtamismallin löytäminen

Kansalliskirjasto, kirjastot

Johtamismalli oltava ennen kuin siirrytään varsinaiseen projektivaiheeseen.
Järjestelmään ja sen ylläpitoon liittyvien sopimusmallien laatiminen jo projektivaiheessa.

Toimivan työnjaon mallin löytäminen

Kansalliskirjasto, kirjastot

Verkostomaisen järjestelmänkehittämisen johtamismalli ja tähän liittyvät sopimukset

Kirjastoammattilaisten asenteet

Kansalliskirjasto, kirjastot

Laaja keskustelu kirjastoammattilaisten verkostossa kirjastojen haasteista nyt ja tulevaisuudessa, miten niihin yhdessä voidaan hakea vastauksua ja mitä UKJ-hankkeessa ollaan tekemässä.

Ulkoiset riskit

Riskin kuvaus

Vastuutaho riskin toteutuessa

Riskin toteutumisen ehkäiseminen, toimenpiteet 

Rahoitusriski

OKM, Kansalliskirjasto, kirjastot

Selkeä liiketoimintamalli, selkeät päätökset rahoituksesta

Loppukäyttäjien ja kirjastoammattilaisten  epärealistiset odotukset

Kansalliskirjasto, kirjastot

Projektin osittaminen toteutettavissa oleviksi osaprojekteiksi
Hyvä viestintä projektin tavoitteista ja päätöksistä perusteluineen. Turvataan kaikille halukkaille, sekä asiakkaille että kirjastoammattilaisille, mahdollisuus osallistua yhteiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.

Kirjastojen erilaiset toimintaympäristöt

Kirjastot

Yhteisten palveluiden vs. räätälöitävien osien erottaminen, selkeä aikataulutus toteutukselle

Uudet innovaatiot ja teknologiat, aika ajaa ohi

Kansalliskirjasto, kirjastot

Toimintaympäristön analysointi ja projektisuunnitelman päivittäminen aina tarvittaessa; päätöksentekojärjestelmän tehokkuus ja joustavuus

Muuta

Riskin kuvaus

Vastuutaho riskin toteutuessa

Riskin toteutumisen ehkäiseminen, toimenpiteet

Projektiin osallistuvilla henkilöillä ei jää suunnitelmien mukaisesti aikaa projektiin päivittäiseltä työltään

Kansalliskirjasto, kirjastot

Selkeä resursointi ja vanhojen järjestelmien tai niiden osien oikea-aikainen alasajo

Ulkoisten tietojärjestelmien yhdistäminen (Väestörekisteri, taloushallinnon järjestelmät, ...)

Kirjastot, Kansalliskirjasto

Toimivat rajapinnat, yhteistyö ulkoisten järjestelmien tarjoajien kanssa.

Järjestelmien elinkaarten eriaikaisuus

Kirjastot, Kansalliskirjasto

Nykyisten järjestelmien elinkaarianalyysi

 • No labels

2 Comments

 1. Unknown User (marja.hirvikallio@tilastokeskus.fi)

  Valitettavasti en ole ollut kokouksissa. Olette ehkä keskustelleetkin riskien vkavauudesta ja todennäköisyydestä. Jäin niitä kaipaamaan riskianalyysissa.

 2. Unknown User (vpa@uwasa.fi)

  Puhuimme mielestäni vain yleisellä tasolla näistä. Itse ajattelisin, että se mihin kirjastoissa voidaan suoraan vaikuttaa kuten esim.  kirjastohenkilöstön - ja asiakkaidenkin - asenteet  eivät ole vakavia riskejä, vaikkakin ainakin osittain todennäköisiä.

  Vakavia ovat rahoitukseen ja johtamiseen liittyvät riskit, joista taas varsinkin johtaminen ja organisointi on meistä kaikista riippuvaista.

  Todennäköisiä  mutta eivät ylittämättömiä ovat esim. henkilöstön ajankäytön ongelmat.