Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: tiistai 19.11.2019 klo 10.00-12
Paikka: Helsingin yliopiston pääkirjasto, Kaisa-talon kokoushuone 7063, 7. krs (Fabianinkatu 32) , kokoushuone on henkilökunnan tiloissa
Jäsenet:

 • Pirjo-Leena Forsström, CSC
 • Pälvi Kaiponen, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Arja Kuula-Luumi, Tietoarkisto (osallistui etänä)
 • Anne Lehto, Tritonia - Vaasan tiedekirjasto, (osallistui etänä)
 • Ulla Nygren, Turun yliopiston kirjasto, (osallistui etänä)
 • Susanna Nykyri, Tampereen yliopiston kirjasto
 • Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (Seamk)
 • Nina-Mari Salminen, Luonnonvarakeskus, tietopalvelu, (poissa)
 • Anne Sunikka, Aalto-yliopisto, Tutkimus- ja innovaatiopalvelut, (poissa)

 • Heriikka Mustajoki, TSV, puheenjohtaja
 • Mari Elisa Kuusniemi, Helsingin yliopiston kirjasto, esittelijä
 • Tiina Äärilä, Helsingin yliopiston kirjasto, sihteeri


 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
  Puheenjohtaja totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 10.05.
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.

3. DMPTuulin sopimus- ja rahoitustilanne  2020 (Henriikka Mustajoki)
Ilkka Lappalainen CSC:lta on ilmoittanut ohjausryhmän puheenjohtalle 4.11.19  CSC:n vastauksen esitykseen, että CSC toimisi DMPTuulin toimittajana ja ylläpitäjänä.

CSC on selvittänyt  DMPTuulin ohjausryhmän sekä OKM:n kanssa käytyjen alustavien keskustelujen perusteella DMPTuuli-työkalun toimittamista CSC:n palveluna kansalliseen käyttötarkoitukseen. CSC on  arvioinut tekniset vaatimukset palvelun kehittämiseen, ylläpitoon sekä palvelun toimittamisesta osana datanhallinnan tukea aiheutuvat kustannukset. DMPTuulin siirtäminen CSC:lle olisi hyvin mahdollista toteuttaa mutta vaatisi ohjelmistokehityksen kompetenssin laajentamista sekä kansainvälisessä yhteistyössä kehitetyn tuotteen integraatiota osaksi CSC:n teknisiä palveluvaatimuksia (esim. käyttäjien hallinta).

CSC arvioi, että kustannukset kasvaisivat projektin alkuvaiheessa väliaikaisesti palvelua siirrettäessä ja integroitaessa. Kokonaiskustannukset CSC:n palvelulle eivät välttämättä laskisi pitkälläkään aikavälillä DCC:n palvelun tasolle. DCC palvelee selvästi laajempaa asiakaskuntaa ja palvelu siellä tuotettuna hyötyy suuruuden ekonomiasta verrattuna puhtaasti kansalliseen toteutukseen Suomessa. Ymmärtääksemme palvelu ei kärsi myöskään DCC:llä tuotettuna laatuongelmista eikä siltäkään kannalta siirto ole tarpeen.

CSC suosittaa siis myös vuodelle 2020 nykyisen toimintamallin jatkamista eli palvelun ostamista DCC:ltä (tilaajana CSC) sekä sitä että palvelun tuottamisen valvonnasta ja koordinaatiosta vastaa Helsingin yliopiston kirjasto.

Aineistonhallintasuunnitelmat ovat oleellinen osa aineiston elinkaarta ja suunnitelmat sisältävät arvokasta tietoa kansallisen tutkimuksen tarpeista ja mahdollisuuksista. CSC pitää tärkeänä aineistonhallintasuunnitelmien integroimista osaksi aineistonhallinnan elinkaarta, joka sisältää suunnitelman lisäksi aineistonhallintapalvelut projektin aikana ja aineiston jatkokäytön tai pitkäaikaissaatavuuden mahdollistavat palvelut projektin jälkeen. Tämä mahdollistaisi mm. kansallisen datanhallintainfrastruktuurin tarpeiden ennakoinnin nykyistä paremmin. CSC haluaisikin olla jatkossa tiiviimmin mukana miettimässä DMPTuulin tulevaisuutta ja jatkokehitystarpeita ja -mahdollisuuksia osana kansallista datanhallintapalvelujen ekosysteemiä. DMPTuulin kustannukset kansallisena palveluna tulisikin miettiä osana tätä ekosysteemiä.

Helsingin yliopiston kirjasto on kiinnostunut tuottamaan jatkossa kansallisen DMPTuuli-palvelun ( käytön tuki ja koordinaatio). Palvelun tilaaja olisi CSC. Kirjasto viimeistelee tarjousta CSC:lle.

Ohjaus
Ohjausryhmän toimikausi on kaksivuotinen. Nykyisen ohjausryhmän toimikausi päättyy 31.12.2020. Nykyistä ohjausryhmää voidaan tarvittaessa täydentää. 

Esitys: Keskustellaan sopimus- ja rahoitustilanteesta, työnjaosta, ohjauksesta. 
Ohjausryhmä puoltaa esitystä,  että Helsingin yliopiston kirjasto tuottaisi jatkossa kansallisen DMPTuuli-palvelun  (DMPTuulin käytön tuki ja koordinaatio).
Asian käsittely:
Ohjausryhmä puolsi esitystä. Todettiin että avoimen tieteen näkökulmasta DMPTuuli olisi hyvä saada nykyistä laajempaan käyttöön. Tarjouksessa on hyvä tuoda esiin käyttäjämäärän kasvun vaikutus työkalun hintaa. Ohjausryhmä toivoo, että rahoitus voitaisiin turvata useammalle vuodelle eteenpäin, sillä vuosittainen epävarmuus vaikeuttaa mm. rekrytointia, toiminnan suunnittelua ja lisää hallinnollista työtä.
Tammikuun visiotyöpajan jälkeen palataan ohjaukseen ja ohjausryhmän kokoonpanoon.

4. Tammikuun visiotyöpaja
Doodle-kysely: https://doodle.com/poll/53knm36wsyb28ugs 

Esitys:
Sovitaan ajankohta ja keskustellaan työpajan ohjelmasta
Asian käsittely:
Päätetiin, että työpaja järjestetään 14.1. klo 12.30-16.00 Kaisa-talon salissa 7062. Työpajaan lähetetään erillinen kutsu. Ohjausryhmän jäsenet lähettävät kutsun ja ilmoittautumiohjeet (e-lomake tulossa) oman organisaationsa edustajille. Tutkijoita olisi hyvä saada mukaan. Ohjelman alkuun olisi hyvä saada alustus tutkijalta. Osallistujia voi olla max. 50.
Työpajan teemoiksi ehdotettiin seuraavaa:

 1. Räätälöitävien ohjeiden tarve. Näiden kartoitus. Mitä kannattaa tehdä yhdessä?
 2. Koulutus, mitä voidaan tehdä yhdessä
  Tarve ja mahdollisuudet
  Onko meillä mahdollista tuottaa verkkoon materiaalia, jota voidaan hyödyntää tutkimusorganisaatiossa?
  Kielikysymykset? Ruotsi?
  Data-koulutukset asiaa pohditaan avoimen tieteen työryhmissä
 3. Kevytversio opiskelijoille.
  Millainen DMPlight olisi ?
 4. DMP:n parempi hyödyntäminen organisaatiossa?
 5. Tutkijoiden tarpeet?
  Mitkä asiat motivoivat käyttämään DMPTuulia myös tutkimuksen aikana?
  Tukeeko työkalu sitä, että se motivoi tutkijaa ylläpitämän DMP:tä jatkossa?

Mari Elisa on tiedustelut myös DCC:n asiantuntijaa esittämään puheenvuoron työkalun kehittämiseen liittyen.
Keskusteltiin työpajan tuloksista ja onnistumisen "mittareista".  Todettiin, että onnistuneen työpajan tuloksena syntyy visio siitä mitä TUULI on vuonna 2030 sekä  konkreettisia ideoita, joista voidaan lähteä rakentamaan toimenpidelistaa ja suunnittelemaan työnjakoa.
Toivottavasti työpajassa saamme aikaan ns.horisointtikeskutelua, missä aikaikkuna on vuosi 2030. Onko DMPTuuli ikuinen, mikä on tulevaisuus? Mitä sitten, kun kaikki tekevät suunnitelmat ja jokainen tekee vaivattomasti?
On myös mahdollista, että työpajassa nousee esiin myös laajempia asioita, jotka menevät  Tuuli-verkoston ulkopuolelle. Tällöin on mahdollisuus tehdä aloitteita muille tahoille.

Sovittiin, että työpajan suunnittelua jatkaa puheenjohtaja yhdessä sihteerin ja Mari Elisa Kuusniemen kanssa.

5. Tilannekatsaukset  (Mari Elisa Kuusniemi)
Suomen Akatemian syyshaku

Palautetta kerätty Suomen Akatemian syyskuun haun ajan wikitaulukkoon: https://wiki.helsinki.fi/x/V7E1Eg
Palautteissa esiinnousseet teemat:

 • Akatemian oma ohjeistus
 • DMP-ohjeet
 • DMPTuulin toiminta / Virhetilanteet ja pysyvät toiminnallisuudet

Suomen Akatemian infrastruktuurihaku

Suomen Akatemian infrastruktuurihaussa on keväällä 2020 vuorossa tiekarttahaku. Tätä varten Akatemia on päivittämässä vaatimuksiaan infrahakuun liitettävälle datanhallintasuunnitelmalle. Tuulitoimisto on ollut työssä mukana asiantuntijaroolissa. Suomen Akatemian järjestämässä FIRI-PROFI:n tilaisuudessa 28.1.2020 kuullaan aiheesta lisää.

Kuinka aineistonhallintasuunnitelma kommentoidaan ja arvioidaan -työpaja 14.11.2019
Työpajan esitykset ja muu aineisto: https://wiki.helsinki.fi/x/KzfGEQ
Todettiin, että  tarve yhteiselle tekemiselle on ilmeinen. Työpajojen organisoimisessa ja järjestämisessä tulee esiin yhteisen koordinaation merkitys ja arvokas työ. Ohjausryhmä esitti kiitokset koko Tuuli-verkostolle.


6. Tiedoksi
Ilmoitusasioita ei ollut.

7. Muut asiat
Päätettiin vuoden 2020 kokousajat:

 • 27.1. klo 10-12
 • 20.4. klo 12-14
 • 1.9. klo 10-12
 • 3.11. klo 10-12

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.42.

 • No labels