Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 12.9.2019 klo 10.00-12
Paikka: Helsingin yliopiston pääkirjasto, Kaisa-talon kokoushuone 7063, 7. krs (Fabianinkatu 32) , kokoushuone on henkilökunnan tiloissa
Jäsenet:

 • Pirjo-Leena Forrström, CSC
 • Pälvi Kaiponen, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Arja Kuula-Luumi, Tietoarkisto
 • Anne Lehto, Tritonia - Vaasan tiedekirjasto, (osallistui etänä)
 • Ulla Nygren, Turun yliopiston kirjasto,(osallistui etänä)
 • Susanna Nykyri, Tampereen yliopiston kirjasto
 • Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (Seamk), (osallistui etänä)
 • Nina-Mari Salminen, Luonnonvarakeskus, tietopalvelu, (poissa)
 • Anne Sunikka, Aalto-yliopisto, Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

 • Heriikka Mustajoki, TSV, puheenjohtaja
 • Mari Elisa Kuusniemi, Helsingin yliopiston kirjasto, esittelijä
 • Tiina Äärilä, Helsingin yliopiston kirjasto, sihteeri

Etäyhteys: https://connect.funet.fi/tuuli/

Asiat

 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03.
  Esityslista hyäksytiin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
  Muistio hyväksyttiin korjauksin. Muistion kohtaan  3 täsmennetään, että kyse on Tampereen yliopiston DMPTuulin pilotoinnista perusopintojen yhteydessä.

 3. DMPTuuli   2020-, (Henriikka Mustajoki)
  LIITE: DMPTuuli 2020- (kalvot lähetetty sähköpostissa)

  Esitys:
  Keskustellaan rahoituksesta, työnjaosta ja Tuulin jatkokehittelystä.

  Todettiin, että viime kokouksen jälkeen tilanne on muuttunut. Kesän ja alkusyksyn aikana on alustavia keskusteluja käyty CSC:n ja OKM:n kanssa. OKM:n taholta on tuotu esiin kiinnostus rahoittaa DMPTuulia.  Yhtenä merkittävänä vauhdittajana asiassa on ns. PSI-direktiivi eli Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivi (EU) 2019/1024 avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN ). Direktiivi annettiin 20. päivänä kesäkuuta 2019. Jäsenvaltioiden tehtävänä on toteuttaa implementaatio.

  Direktiivi koskee myös tutkimustietoa. Direktiivillä pyritään varmistamaan, että tiedonhallinnan suunnittelusta tulisi vakiokäytäntö. Direktiivi luo velvoitteen erityisesti tutkimusrahoittajille. Direktiivi on hyvin yleinen, ja se mitä direktiivi tulee käytännössä merkitsemään, selkiintyy myöhemmin. Kansallinen implemaatiotyö on vasta käynnistymässä. Opetus- ja kulttuuriministeriölle tulee velvoitteita oman osaltaan huolehtia, että direktiiviä noudatetaan.

  Keskusteluissa OKM:ja CSC:n kanssa on lähdetty siitä, että DMPTuulityö jaettaisiin kahteen osaan: tekninen ylläpito ja käytön tuki (CSC) ja koordinaatio (tutkimusyhteisö , HY).

  Mikäli käyttäjien määrä ja tarpeet työkalun hyödyntämiselle jatkossa kasvavat, niin olisi eduksi, jos tekninen puoli olisi taholla, jolla olisi mahdollisuuksia kehitystyöhön. Todettiin, että DCC:lla on koodareita, jotka pystyvät auttamaan. DCC:n palvelutaso riippuu siitä, onko maksava asiakas vai ei.  DCC on kokomassa nykyistä tiiviimpää kehittäjäyhteisöä, jonka kanssa he tekevät sopimuksen.

  Ohjausryhmässä tuotiin esiin kehitystoive mm. rajapintojen rakentaminen tutkimusjärjestelmiin kuten esim. Bathin yliopistossa on tehty. Lisäksi keskusteltiin kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoille suunnatusta kevennetystä Tuulista. Tuulista ei teknisesti ole ns. kevyttä versiota. Käytännössä tämä tarkoittaisi räätälöityjä ohjeita eri tasoille. Ohjeet ovat olleet työlistalla jo pitkään.

  Ohjausryhmä suhtautui positiivisesti esitettyyn rahoitusratkaisuun ja mahdolliseen uuteen työnjakoon ja sen edellyttämään siirtymäkauteen.  Kyse on ns. tilaaja –tuottajamalli, missä koordinaatio tilaa, CSC toimittaa ja yhteistyö molempien toimijoiden välillä on mahdollisimman tiivistä.

  Todettiin, että OKM:lla on keskeinen rooli. Se valtuuttaa toimijat, päättää rahoituksesta sekä ohjauksesta. OKM on mm. alustavasti esittänyt, että ohjausryhmässä on hyvä olla edustaja Suomen Akatemiasta.

  Ohjausryhmän ajatuksia ohjauksesta ja ohjausryhmän kokoonpanosta:

   - Ohjausryhmän on hyvä olla riittävän laaja ja monimuotoinen, eri koulutusorganisaatiot ja tutkimuslaitokset huomioiva siten, että se on tasapainoinen organisaatioiden koon ja tyypin suhteen.
  - Kokoonpanossa on hyvä olla myös rahoittajien edustus T&K&I-näkökulmasta.
  - Toimikausi voisi olla kaksi vuotta.

  Ohjausryhmällä on yhteinen tahtotila kehittää  DMPTuulia. Kehityssuuntana on työkalu, joka on hyödyksi koko tutkimusyhteisölle. Ministeriön suunnasta saattaa tulla myös toiveita. Ensi vuonna voidaan käynnistää visiotyö,  suunnittelu ja  laatia kehittämistyölle aikataulua. Sovittiin, että laajennetun ohjausryhmän visiotyöpaja "Mitä Tuuli 2-3 vuoden päästä?"olisi alkuvuodesta.

  Sovittiin, että keskusteluja OKM ja CSC:n suuntaan jatketaan puhjeenjohtajan johdolla. Mikäli keskuteluissa tulee esiin jotain yllättävää, niin ohjausryhmän jäseniä informoidaan välittömästi ja tarvittaessa järjestetään sähköpostikokous.

 4. Tilannekatsaukset  (Mari Elisa Kuusniemi) 
  -Uutiskirje 3/2019 (30.8.)
  Elisa kertoi tulevista tapahtumista:
  -Tuuliverkoston verkkotapaaminen 30.9.2019 klo 10–12: ”Mitä opimme Suomen Akatemian hakukierroksesta?
  -Tuuli-työpaja 14.11.2019 klo 10-16: Kuinka DMP kommentoidaan ja arvioidaan.

 5. Tiedoksi
 • Selkeyttä koordinaatioon - yhteisen toiminnan uudistetut termit
 • Suomalaisen tutkimusyhteisön avoimen tutkimuksen julistus 2020-2025 on lähetetty tutkimusorganisaatioiden johdolle kommenttipyynnöille. Dl 14.10.19.
  Kommentit julkaistaan avointiede.fi -verkkosivulla myöhemmin.
  Julistusluonnos avataan myös avoimelle kommentoinnille viikolla 38. Silloin siitä on saatavilla myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot.
 • Kommentoi luonnosta suositukseksi pysyvien tunnisteiden käytölle tutkimusaineistoille
  Avoimen tieteen koordinaation Datan avoimuus -asiantuntijaryhmän osana toimiva Tutkimustuotosten / datan linkittämisen edistämisen työryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen luonnoksen suositukseksi pysyvien tunnisteiden käytölle tutkimusaineistoille.
  Työryhmä pyytää kommentteja luonnokseen. Vastausaikaa on 23.9. kello 16 asti.
  Lisätietoja: https://avointiede.fi/fi/uutiset/kommentoi-suositus-pysyva-tunniste

       6. Muut asiat
       
Seuraava kokous ti 19.11. klo 10.00

      7. Kokouksen päättäminen
         Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35.


 • No labels