Child pages
  • Tilastotieteen tutkintovaatimukset 2014-2016, ei kurssikuvauksia
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkintovaatimukset tilastotieteen pääaineopiskelijalle 2014-2016

Yleistä
Luonnontieteiden kandidaatti / Valtiotieteiden kandidaatti
Pääaineopinnot (Valtiotieteellisessä tiedekunnassa yhteiskuntatieteiden perusopinnot ja pääaineen opinnot, matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa perusopinnot ja aineopinnot)
Sivuaineopinnot
Muut opinnot (Valtiotieteellisessä tiedekunnassa yleisopinnot)

Filosofian maisteri / Valtiotieteiden maisteri
Jatkotutkinnot tilastotieteessä

Nämä tutkintovaatimukset koskevat kaikkia 1.8.2014 tai sen jälkeen aloittaneita opiskelijoita. Aiemmin opintonsa aloittaneet voivat noudattaa aloitusvuotenaan voimassa olleita nykyisen tutkintoasetuksen mukaisia tutkintovaatimuksia.

Tilastotieteen tutkintovaatimukset ovat matemaattis-luonnontieteellisessä ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa sisällöltään lähes yhteiset. Tiedekuntien tutkintorakenteet ovat kuitenkin erilaiset ja tästä seuraa rakenteellisia eroja kandidaatin opintojen tutkintovaatimuksiin ja joitakin eroja kurssien pakollisuuteen: tietyt kurssit ovat pakollisia molemmissa tiedekunnissa, mutta on myös kursseja jotka ovat pakollisia vain valtiotieteellisessä tiedekunnassa tai vain matemaattis-luonnontieteellisessä. Myös maisterivaiheen opinnoissa on joitakin tiedekuntakohtaisia eroja, ja ne mainitaan erikseen tekstissä. Oleellista kuitenkin on, että riippumatta tiedekunnasta, tilastotieteen tutkinnon vaatimukset ovat sekä pääaineen (tilastotiede) että pakollisen sivuaineen (matematiikka) osalta saman laajuiset.

Tutkintovaatimuksissa on pyritty joustavuuteen, jotta kahden tiedekunnan pääaineopiskelijoiden sekä kaikkien sivuaineopiskelijoiden tarpeet voidaan huomioida mahdollisimman hyvin. Kursseja koskevat seuraavat yhteiset huomautukset. Kurssit perustuvat luentomateriaaliin tai luennoijan kanssa sovittavaan kirjallisuuteen. Pakolliset kurssit on osoitettu (P)-merkinnällä. Kurssin pakollisuus tarkoittaa, että se on suoritettava kyseiseen opintokokonaisuuteen. Kurssi joka ei ole pakollinen, voidaan korvata jollain muulla kurssilla, perusopinnoissa aineopintojen kurssilla, aineopinnoissa syventävien opintojen kurssilla. Poikkeustapauksissa voidaan korvaavuuksista sopia (esim. opiskelijan vaihtaessa pääaineensa tilastotieteeksi). Monia kursseja voi suorittaa eri laajuisina, mutta valtiotieteellisessä tiedekunnassa saman kurssin eri osat tulee suorittaa saman lukuvuoden aikana kuin kurssi on pidetty, ellei opettaja ilmoita toisin. Opintokokonaisuuksiin ei voi sisällyttää sisällöltään päällekkäisiä kursseja. Kurssi saatetaan luennoida englanniksi, vaikka kurssin kuvaus on alla suomeksi. Kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät kunkin kurssin verkkosivulta. Opinto-ohjeita on koottu tänne  (korvataan uudella sivulla myöhemmin ja selkeytetään tiedekuntien eroja esim taulukolla), ja opintojen ajoitusmalli löytyy täältä (korvataan uudella myöhemmin).

Tutkintorakenteen kaksiportaisuus. Maisterivaiheen opintoihin voi siirtyä vasta sitten kun kandidaatin tutkinnon tutkintovaatimuksissa mainitut pakolliset tilastotieteen kurssit on suoritettu. Tästä voi poiketa vain perustellusta syystä ja sopimalla asiasta HOPS-ohjauksessa.

Luonnontieteiden kandidaatti (LuK) tai
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Tilastotieteen koulutusohjelmassa suoritetaan matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto, valtiotieteellisessä tiedekunnassa valtiotieteiden kandidaatin (VTK) tutkinto. Kandidaatin tutkinnon laajuus on tiedekunnasta riippumatta 180 opintopistettä (op).

LuK-tutkinto jäsentyy perusopintoihin (25 op), aineopintoihin (55 op), sivuaineopintoihin (55 op, joissa on pakollinen 30 op matematiikan sivuaine ja vapaasti valittava sivuaine) ja muihin opintoihin (17 op)   . llmoitetut op-määrät ovat vähimmäislaajuuksia. Vapaasti valittavia opintoja on 53 op: vapaasti valittava sivuaine (25 op) sekä 28 op, joka on 180 op:n vaatimuksesta puuttuva opintopistemäärä noudatettaessa kokonaisuuksien vähimmäisvaatimuksia. Tämä 25 op voi olla toinen vapaavalintainen sivuaine. Toinen vaihtoehto on suorittaa opintokokonaisuuksia vähimmäisvaatimuksia laajempia siten että 180 op:n vaatimus täyttyy.

VTK-tutkinto jäsentyy yhteiskuntatieteiden perusopintoihin (25 op), pääaineopintoihin (55 op), sivuaineopintoihin (55 op, joissa pakollinen 30 op matematiikan sivuaine ja vapaasti valittava sivuaine) sekä yleisopintoihin (20 op). Ilmoitetut op-määrät ovat vähimmäislaajuuksia. Vapaasti valittavia opintoja on 50 op: vapaasti valittava sivuaine (25 op), sekä 25 op, joka on 180 op:n vaatimuksesta puuttuva opintopistemäärä noudatettaessa kokonaisuuksien vähimmäisvaatimuksia. Tämä 25 op voi olla toinen vapaavalintainen sivuaine. Toinen vaihtoehto on suorittaa opintokokonaisuuksia minimivaatimuksia laajempia siten että 180 op:n vaatimus täyttyy.

Mitä uutta nykyisiin tutkintovaatimuksiin: VTK:ssa ei ole enää tilastotieteen perusopintoja (25 op), nyt on yhteiskuntatieteiden perusopinnot (25 op). VTK:ssa "muiden opintojen", nyt "yleisopintojen" laajuus tulee olemaan 20 op, nyt on 19 op. Aineopintojen (LuK) / pääaineen opintojen (VTK) laajuus tulee olemaan sama kuin nykyinen (55 op), sivuaineet (pakollinen matematiikka 30 op ja vapaasti valittava sivuaine 25 op ) kuten nykyisissä tutkintovaatimuksissa. Vapaasti valittavia opintoja LuK-tutkinnossa kuten nykyisissä vaatimuksissa, 53 op, joista 25 op on edellä mainittu vapaasti valittava sivuaine, ja 28 op voi olla toinen vapaasti valittava sivuaine tai muiden opintokokonaisuuksien täydentäminen minimilaajuuksia suuremmiksi), ja VTK tutkinnossa 50 op (nykyissä 51 op), joista 25 op on edellä mainittu vapaasti valittava sivuaine 25 op, ja 25 op voi olla toinen vapaasti valittava sivuaine tai muiden kokonaisuuksien täydentäminen minimilaajuuksia suuremmiksi.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tilastotieteen pääaineopiskelijoille tilastotieteen kokonaisuudet rekisteröidään 57-alkuisilla kokonaisuuskoodeilla, valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen pääaineopiskelijoille 78-alkuisilla kokonaisuuskoodeilla.

78022 YHTEISKUNTATIETEIDEN PERUSOPINNOT, VTK (25 op)

57045 Johdatus todennäköisyyslaskentaan, 5 op (P)
 57046 Johdatus tilastolliseen päättelyyn, 5 op (P)
78210 Data-analyysi Survo- ja SPSS-ohjelmistoilla, 5 op (P)
78211 Data-analyysi SAS-ohjelmistolla, 5 op (P)
7329330 Tilastojen yhteiskunta (P)

57505 TILASTOTIETEEN PERUSOPINNOT, LuK (25 op)

Perusopintoja voi suorittaa vaadittua vähimmäismäärää enemmän, mutta ylimääräiset perusopinnot eivät pienennä aineopintojen 55 op:n vaatimusta.

57045 Johdatus todennäköisyyslaskentaan 5 op (P)
 57046 Johdatus tilastolliseen päättelyyn, 5 op (P)
57703 Data-analyysi R-ohjelmistolla, 5 op (P)
57798 Tilastotieteen juuret, 5 op
78210 Data-analyysi Survo- ja SPSS-ohjelmistoilla, 5 op
78211 Data-analyysi SAS-ohjelmistolla, 5 op  57517 

57517  TILASTOTIETEEN AINEOPINNOT, LuK (55 op)
78220
 
PÄÄAINEEN OPINNOT, VTK (55 op)

LuK-tutkinnossa pakollisia aineopintosuorituksia on 37 op (Proseminaarista 1 op kirjataan tilastotieteen aineopintoihin ja 3 op äidinkielen opintoihin). VTK-tutkinnossa pakollisia aineopintosuorituksia on 40 op (Proseminaari kirjataan pääaineen opintoihin).   

57703 Data-analyysi R-ohjelmistolla, 5 op (P)
57705 Todennäköisyyslaskenta, 10 op (P)
 57701 Tilastollinen päättely, 10 op (P)
57753 Bayes-päättely, 5 op (P:LuK)
57714 / 78134 Lineaariset mallit, 5 op (P)
78172 Proseminaari, 1-4 op (P)
Proseminaarissa keskitytään tieteellisen kirjoittamisen opetteluun. LuK-tutkinnossa Proseminaarista kirjataan 1 op aineopinnoiksi ja 3 op äidinkielen opinnoiksi. VTK-tutkinnossa Proseminaari kirjataan 4 op laajuisena pääaineen opinnoiksi. Proseminaari on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille.
78431 / 57595 Kandidaatintutkielma, 6 op (P) (ja kypsyysnäyte, 0 op)
Kandidaatintutkielma kirjoitetaan Proseminaarin yhteydessä. Opiskelijan kypsyysnäytteen tarkastaa äidinkielen opettaja.

Lisäksi valinnaisia kursseja niin että aineopintojen minimilaajuus 55 op täyttyy.

Valinnaiset kurssit voivat esimerkiksi perehdyttää opiskelijan hänen suuntautumistaan vastaavaan tilastotieteen erikoisalaan. Kursseiksi on mahdollista valita myös matematiikan kursseja, esimerkiksi Stokastiset prosessit ja Todennäköisyysteoria. Sopimuksen mukaan voidaan suorittaa esimerkiksi kirjatentteinä myös muita kursseja. Valinnaisten kurssien mahdolliset harjoitustyöt voidaan laajentaa kandidaatintutkielmaksi. Aineopintojen valinnaisiksi kursseiksi soveltuvat myös syventävien opintojen kurssit, joita sisältyy allaolevaan listaan.

78244 Applied logistic regression, 5 op
57795 Biometry and bioinformatics I, 5-10 op
57796 Biometry and bioinformatics II, 5-10 op
57741 Event-history analysis, 5-10 op
78003 Lineaariset sekamallit, 6-8 op
78179 Luokitteluaineistojen analyysi, 5 op
78221 Matriisilaskentaa tilastotieteilijälle, 3 op
78405 Otanta-aineiston analyysi, 6-8 op
78143 Otantamenetelmät, 6-8 op
78189 Pienalue-estimointi, 6-8 op
78180 Regressioanalyysin jatkokurssi, 6-10 op
78137 Robustit regressiomenetelmät, 6-8 op
57734 Statistical genetics, 5-10 op
57770 Stationaariset aikasarjat, 5-10 op
57739 Statistical methods in medicine and epidemiology, 5-10 op
78187 Survey-metodiikka, 8-10 op
57702 Tilastotieteen juuret II, 2-10 op
78243 Väestötieteen menetelmät, 6 op

SIVUAINEOPINNOT

Sivuaineopintoja tulee suorittaa vähintään 55 op, jotka koostuvat matematiikan 30 op laajuisesta kokonaisuudesta (vaatimukset alla) ja vapaavalintaisesta sivuaineesta (25 op). Opiskelija voi myös suorittaa kaikki sivuaineopintonsa matematiikassa, jolloin on suoritettava matematiikan perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op, LuK) tai 55 op laajuinen matematiikan perusopintokokonaisuus (VTK). HUOM. ML ja VALT (60 ja 55): jos sivuaine hoidetaan niin että tekee pitkän matikan, ero (60 ja 55) johtuu ML:n tutkintosäännöstä, joka sallii vain 25 + 35 => 60 yhdistelmän.  

Matematiikasta vaaditaan vähintään 30 op laajuinen sivuaineopintokokonaisuus, joka sisältää ainakin seuraavat pakolliset kurssit:
57016 Analyysi I, 10 op tai 78121 Matemaattisen analyysin kurssi, 10 op
57017 Analyysi II, 10 op tai 78122 Matemaattisen analyysin jatkokurssi, 10 op
57043 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, 5 op
57047 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, 5 op.

Muista matematiikan kursseista esimerkiksi 57079 Matriisilaskennan sovellukset, 57433 Stokastiset prosessit, 57456 Stokastinen analyysi ja 57431 Todennäköisyysteoria ovat sopivia käytettäväksi sivuaineopinnoissa. Ne voi sisällyttää myös tilastotieteen pääaineopintoihin. Muita sivuaineita voi valita varsin vapaasti oman kiinnostuksen mukaan omasta tai muista tiedekunnista niiden asettamien opinto-oikeusrajoitusten puitteissa. Sopivia sivuaineita matematiikan ohella ovat esimerkiksi tietojenkäsittelytiede, biotieteet, taloustiede, kansanterveystiede, psykologia, sosiologia, väestötiede ja yhteiskuntapolitiikka.

57550 MUUT OPINNOT, LuK (17 op)
78078 YLEISOPINNOT, VTK (20 op )  

• Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) LuK/VTK-tutkintoa varten 1-2 op (1 op Luk, 2 op VTK).
• Äidinkieli, 3 op. (LuK: Proseminaarilla; VTK: äidinkielen kirjallisen käytön kurssilla).
• Toinen kotimainen kieli, 3-4 op. (LuK: 3 op, VTK: 4 op.) Opetuksesta vastaa kielikeskus.
• Vieras kieli, 3-4 op. (LuK: 4 op, VTK: 3 op.) Opetuksesta vastaa kielikeskus.
• Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opinnot, 5 op, joista 3 op muodostuu pakollisesta TVT-ajokortista. Laitoksen LaTeX-kurssi sopii erityisen luontevasti tähän; valtiotieteellisessä myös tiedekunnan tilasto-ohjelmistokurssit. Yliopiston tietotekniikkaosaston ja muiden tiedekuntien tilasto-ohjelmistokurssit käyvät myös. Huom! Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijan tulee pyytää kurssi kirjattavaksi TVT:n valinnaiseksi täydennyskurssiksi.
• Harjoittelu kandidaatin tutkinnossa (Luk), 1-3 op (työn soveltuvuuden ja vaativuuden mukaan) tai Työelämäorientaatio-opinnot 3 op (VTK).

Filosofian maisteri (FM) tai
Valtiotieteiden maisteri (VTM)

Tilastotieteen koulutusohjelmassa suoritetaan matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa filosofian maisterin (FM) tutkinto, valtiotieteellisessä tiedekunnassa valtiotieteiden maisterin (VTM) tutkinto. Maisterin tutkinnon edellytyksenä on soveltuva kandidaatin tutkinto. Maisterin tutkinnossa tilastotiede pääaineena valmistutaan erikoistuneena jollekin seuraavista linjoista:

57560 / 78080 Aikasarja-analyysin ja ekonometrian linja
57561 / 78081 Biometrian ja bioinformatiikan linja
57566 / 78083 Psykometriikan linja
57562 / 78082 Yhteiskuntatilastotieteen linja
57563 / 78084 Yleisen tilastotieteen linja
57564            Tilastollisen koneoppimisen linja  

Maisterin tutkinnossa on suoritettava pääaineen syventävät opinnot, joiden vaatimukset esitetään alla. Pakollisia muita opintoja ovat henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS (1 op) ja harjoittelu maisterin tutkinnossa (FM: väh. 1 op, VTM: väh. 5 op).

Maisterin tutkinnon laajuus on tiedekunnasta riippumatta vähintään 120 op. Tarvittaessa voi pääaineen syventävät opinnot suorittaa vähimmäisvaatimuksia laajempina tai täydentää kandidaatin tutkinnon sivuaineopintoja.

TILASTOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (85 op)

Pakolliset kurssit on merkitty P-kirjaimella.

57713 Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, 5 op (P)
78185 Yleistetyt lineaariset mallit, 5 op (P)
78172 Tutkielmaseminaari, 2 op (P)
57620 / 784130 Pro gradu -tutkielma, 40 op ja kypsyysnäyte, 0 op (P)

Valinnaisia syventäviä kursseja niin että syventävien opintojen minimilaajuus 85 op täyttyy.

57733 Computational statistics, 8 op
78179 Luokitteluaineistojen analyysi, 5 op
57741 Event-history analysis, 5-10 op
78245 Generalized linear mixed models, 6-8 op
78246 Discrete Markov Processes, 6 op
57740 Nonparametric statistics, 6 op

57560 / 78080 Aikasarja-analyysin ja ekonometrian linja 

Linjan ydin muodostuu kursseista Stationaariset, Moniulotteiset ja Epästationaariset aikasarjat. Vaihtoehtoisesti linjalla voi keskittyä ekonometriaan eli taloudellisten muuttujien yleiseen tilastotieteelliseen analyysiin. Keskeiset kurssit ovat tällöin Regressioanalyysin jatkokurssi ja Ekonometrian kurssi. Kaikkia mainittuja kursseja ei luennoida säännöllisesti. Muita kursseja luennoidaan ajoittain (esimerkiksi Epälineaarinen aikasarja-analyysi ja Epälineaarinen regressio). Bayes-päättelyn kurssi on suositeltava esitietovaatimus, samoin Todennäköisyysteoria ja Stokastiset prosessit.

57770 Stationaariset aikasarjat, 5-10 op
57771 Moniulotteiset aikasarjat, 5-10 op
57772 Epästationaariset aikasarjat, 5-10 op
78180 Regressioanalyysin jatkokurssi, 6-10 op
78173 Ekonometria, 10 op
78179 Luokitteluaineistojen analyysi, 5 op
57745 WinBUGS/OpenBUGS with applications, 5-10 op

57561 / 78081 Biometrian ja bioinformatiikan linja 

Bio- ja lääketieteiden kvantitatiivinen data-analyysi ja tilastollinen menetelmäkehitys näiden sovellusalueiden tarpeisiin. Opetusohjelmassa voi olla muitakin kuin alla mainittuja kursseja. Osa kursseista järjestetään vuosittain, osa keskimäärin joka toinen vuosi.  Suositeltavia kursseja ovat myös tietojenkäsittelytieteen laitoksen algoritmisen bioinformatiikan erikoistumislinjan kurssit.

57795 Biometry and bioinformatics I, 2-5 op
57796 Biometry and bioinformatics II, 5-10 op
57797 Biometry and bioinformatics III, 5-10 op
57744 Bayesian theory with applications, 5 op
57733 Computational statistics, 8 op
57741 Event-history analysis, 6-8 op
57748 Genetic analysis and molecular evolution, 4-6 op
57743 Genome-wide association mapping, 4-6 op
57742 Hierarchical models, 6-8 op
57746 Longitudinal data-analysis, 6-10 op
57059 Markovian modelling and Bayesian learning, 5 op
57734 Modelling inheritance in pedigrees and populations, 4-6 op
57740 Nonparametric statistics, 6 op
57729 Phylogeny inference and data analysis, 4-10 op
57730 Sequence evolution from molecules to genomes, 4-6 op
57734 Statistical genetics, 4-10op
57739 Statistical methods in medicine and epidemiology, 6-10 op
57745 WinBUGS/OpenBUGS with applications, 5-10 op

57566 / 78083 Psykometriikan linja 

Linjalla keskitytään erityisesti käyttäytymistieteissä tarvittavien tilastollisten menetelmien opiskeluun. Suositeltavia valinnaisia erikoiskursseja on lueteltu alla. Soveltuvia erikoiskursseja ovat myös yhteiskuntatilastotieteen linjan kurssit Survey-metodiikka, Otantamenetelmät ja Otanta-aineiston analyysi. Kaikilta muiltakin linjoilta löytyy psykometriikan opintoihin soveltuvia kursseja.

78164 Mittaaminen ja mittausvirheiden tilastollinen hallinta, 6-8 op
78145 Monimuuttujamenetelmät, 6-8 op
78177 Rakenneyhtälömallit, 6-8 op
78178 Monitasomallit, 6-8 op
78126 Lineaaristen mallien sovellukset, 6-8 op
78144 Ei-parametriset ja robustit menetelmät, 6-8 op

57562 / 78082 Yhteiskuntatilastotieteen linja 

Linjalla keskitytään erityisesti yhteiskuntatutkimuksessa ja tilastoinnissa tarvittavien tilastollisten menetelmien opiskeluun. Linjan pakollisia opintoja ovat Survey-metodiikka ja Otantamenetelmät. Suositeltavia valinnaisia erikoiskursseja on lueteltu alla. Soveltuvia erikoiskursseja ovat myös biometrian ja bioinformatiikan linjan kurssit Hierarchical models, Event-history analysis ja Longitudinal data analysis sekä aikasarja-analyysin ja ekonometrian linjan kurssit. Kaikilta muiltakin linjoilta löytyy yhteiskuntatilastotieteeseen soveltuvia kursseja. Teoreettisemmin suuntautuneille sopivia kursseja ovat matematiikasta esimerkiksi todennäköisyysteorian, matriisilaskennan ja stokastisten prosessien kurssit.

78187 Survey-metodiikka, 8-10 op (P)
78143 Otantamenetelmät, 6-8 op (P)
78405 Otanta-aineiston analyysi, 6-8 op
78189 Pienalue-estimointi, 6-8 op
78126 Lineaaristen mallien sovellukset, 6-8 op
78144 Ei-parametriset ja robustit menetelmät, 6-8 op
78137 Robustit regressiomenetelmät, 6-8 op
78145 Monimuuttujamenetelmät, 6-8 op
78177 Rakenneyhtälömallit, 6-8 op
78178 Monitasomallit, 6-8 op
78101 Ympäristötilastotieteen perusteet, 4 op
 

 57563 / 78084 Yleinen tilastotiede

Tilastotieteen yleisellä linjalla painotetaan keskeisiä teoreettisia ja laskennallisia valmiuksia ilmiöiden stokastiseen mallinnukseen eri sovellusalueilla. Valinnaiset kurssit voivat koostua erikoistumislinjojen kurssien lisäksi esimerkiksi soveltuvista matematiikan, tietojenkäsittelytieteen ja fysiikan kursseista. Kurssien soveltuvuudesta on syytä neuvotella etukäteen tilastotieteen opettajien kanssa. Bayes-päättely kurssi on suositeltava esitietovaatimus, samoin Todennäköisyysteoria ja Stokastiset prosessit.

57564 Tilastollisen koneoppimisen linja 

Mikäli opiskelija haluaa maisterivaiheessa suuntautua tilastollisen koneoppimisen linjalle, tulee hänen suorittaa joko kandidaatin tai maisterin tutkinnossa sivuaineena tietojenkäsittelytieteen vähintään 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot. Linjalle voidaan erikoistua myös soveltavassa matematiikassa. Vaadittavat aineopinnot noudattavat joko soveltavan matematiikan tai tilastotieteen tutkintovaatimuksia. Tilastollisella koneoppimisella viitataan yleisesti todennäköisyysmalleihin nojaaviin tietokonealgoritmeihin jotka kykenevät oppimaan tarkastellulle ilmiölle tyypillisiä piirteitä opetusaineistosta ja suorittamaan tämän perusteella esimerkiksi luokittelu- ja ennustetehtäviä uusille havaintoaineistoille. Usein keskeistä näiden menetelmien toimivuuden kannalta on niiden kyky suodattaa pois opetusaineistossa mahdollisesti olevaa epäolennaista satunnaisvaihtelua ja löytää piirteitä jotka yleistyvät opetusaineiston ulkopuolisiin havaintoihin. 

582631 Introduction to Machine Learning, 5 op (TKTL:n kurssi)
582638 Unsupervised Machine Learning, 5 op  (TKTL:n kurssi)
57733 Computational statistics, 5-10 op
57744 Bayesian theory with applications, 5-8 op

 

Jatkotutkinnot tilastotieteessä

Jatkotutkintona voi valtiotieteellisessä tiedekunnassa suorittaa valtiotieteiden lisensiaatin (VTL) tai valtiotieteiden tohtorin (VTT) tutkinnon pääaineena tilastotiede, ja matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa filosofian lisensiaatin (FL) tai filosofian tohtorin (FT) tutkinnon pääaineena tilastotiede.
Jatko-opintojen edellytyksenä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Lisensiaatin tutkinto

Lisensiaatin tutkinnon suorittamiseksi on
1) suoritettava laitoksen hyväksymässä opintosuunnitelmassa määrätyt tiedekuntakohtaiset vähintään 60 op:n laajuiset jatko-opinnot, jotka koostuvat vähintään 50 op:n tieteenalan opinnoista sekä vähintään 10 op:n yleisistä jatko-opinnoista (näihin tulee sisältyä tieteenfilosofian, tutkimusetiikan ja yleiseen asiantuntijuuteen valmentavia opintoja sekä kansainvälistä tieteellistä toimintaa); sekä
2) laadittava lisensiaatintutkimus, jonka tiedekunta hyväksyy.

Tohtorin tutkinto

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi on 1) suoritettava lisensiaatin tutkinto pääaineena tilastotiede, tai edellä esitetty lisensiaatin tutkinnon vaatimusten kohta 1, sekä 2) laadittava ja julkaistava väitöskirja, jonka tiedekunta julkisen tarkastuksen jälkeen hyväksyy.

 

  • No labels