Child pages
  • 2012-2014, sivuaine
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkintovaatimukset tilastotieteen sivuaineopiskelijalle 2012-2014

HUOM!

Nämä tutkintovaatimukset koskevat kaikkia 1.8.2012 tai sen jälkeen sivuaineopintonsa aloittaneita opiskelijoita. Sitä ennen opintonsa aloittaneet voivat käyttää 1.8.2008- tai 1.8.2010 voimaan tulleita tutkintovaatimuksia.

TILASTOTIETEEN OPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Perusopintojen (25 op) suorittamiseksi voi valita teoreettisemman vaihtoehdon 1 tai 3 tai soveltavamman vaihtoehdon 2.

Valinta riippuu mm. tavoiteltavien sivuaineopintojen laajuudesta, opiskelijan pääaineen mahdollisista erityisvaatimuksista ja opiskelijan matemaattisista valmiuksista. Perusopintoihin voidaan sisällyttää aineopintojen opintojaksoja.

Vaihtoehto 1: 57505 / 78015 Tilastotieteen perusopinnot (25 op)

Vaihtoehto 1 tarjoaa teoriapainotteiset pohjatiedot tilastotieteen aineopintoihin tai muihin perusopintoja laajempiin sivuaineopintoihin. Suositeltava kokonaisuus koostetaan seuraavista kursseista, joista kaksi ensin mainittua vaaditaan aineopintoja varten:

57045 Johdatus todennäköisyyslaskentaan, 5 op
Kurssilla esitellään todennäköisyyden ja satunnaismuuttujan käsitteet, tärkeimmät diskreetit ja jatkuvat jakaumat sekä niiden tunnusluvut. Kurssilla käsitellään myös kombinatoriikkaa sekä suurten lukujen lakia ja keskeistä raja-arvolausetta.

57046 Johdatus tilastolliseen päättelyyn 5 op
Tavoitteena kurssilla on tutustua tilastollisen päättelyn peruskäsitteisiin sekä niiden tulkintoihin. Aihetta lähestytään sekä frekventistisen päättelyn että bayesiläisen päättelyn näkökulmasta. Kurssi on tarkoitettu erityisesti tilastotieteen ja matematiikan pääaineopiskelijoille sekä kaikille niille, jotka aikovat jatkaa tilastotieteen opiskelua aineopintotasolle saakka.

57703 Data-analyysi R-ohjelmistolla, 5 op
Kurssilla perehdytään data-analyysin perusteisiin käyttäen avoimen lähdekoodin R-ohjelmistoa (http://www.r-project.org), joka on maailmanlaajuisesti merkittävä data-analyysin ja tilastollisen mallinnuksen työkalu. R on sekä matemaattisiin sovelluksiin suunnattu ohjelmointikieli että laajennettavissa oleva laskentaympäristö, jonka käyttöä erityissovelluksissa tukee suuri määrä näitä varten luotuja ohjelmakirjastoja. Kurssilla tarkastellaan erilaisia havaintoaineistoja sekä graafisesti että tilastollisten menetelmien avulla.

78116 Data-analyysi (osa 1), 5 op
78132 Data-analyysi (osa 2), 5 op
Kurssilla opiskellaan data-analyysin perusteet ja perehdytään jonkin tilastollisen tietojenkäsittelyjärjestelmän itsenäiseen käyttöön analysoimalla kyselyaineistoja ja muita yhteiskuntatieteellisiä aineistoja. Kurssi rakentuu kahdesta periodin pituisesta osasta. Osa 1 koostuu luennoista ja harjoituksista, ja se suoritetaan työraporteilla sekä itse- ja vertaisarvioinneilla. Osassa 2 tehdään ohjatusti harjoitustyö, jossa sovelletaan osassa 1 opittuja asioita uuteen aineistoon.

Vaihtoehto 2: 57505 / 78015 Tilastotieteen perusopinnot (25 op)

Vaihtoehto 2 tarjoaa sovelluspainotteiset pohjatiedot useille mm. yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä tarvittaville menetelmäopinnoille. Tilastotieteen johdantokurssi (10 op) on vaihtoehdossa 2 pakollinen. Lisäksi on suoritettava valinnaisia kursseja niin että kokonaisuuden minimilaajuus 25 op täyttyy. Valinnaisia kursseja ovat esimerkiksi Tilastotieteen jatkokurssi, Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät ja Data-analyysi (osat 1 ja 2). Vaihtoehdon 2 perusopintojen pohjalta voi sivuaineopintoja laajentaa suorittamalla Soveltavan tilastotieteen perusopinnot (25 op), ks. alempana.

78200 Tilastotieteen johdantokurssi (osa 1), 4 op
78201 Tilastotieteen johdantokurssi (osa 2), 6 op
Kurssilla opitaan sovelluspainotteisesti tilastollisen tutkimuksen perusteet erityisesti yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Osassa 1 tarkastellaan, miten aineistoja kerätään ja mitä kyselylomakkeessa tulee mittauksen kannalta ottaa huomioon. Lisäksi tutkitaan, millä tavoin tietoja tiivistetään tilastollisiksi kuviksi ja tunnusluvuiksi sekä perehdytään erilaisiin vaihtelun ja riippuvuuden kuvaustapoihin. Osassa 2 tutustutaan todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn sekä sovelletaan niitä luottamusvälien tarkasteluun sekä eräisiin yhteiskuntatieteissä keskeisiin tilastollisiin menetelmiin kuten t-testiin ja regressioanalyysiin.

78203 Tilastotieteen jatkokurssi (osa 1), 5 op
78204 Tilastotieteen jatkokurssi (osa 2), 5 op
Kurssilla syvennetään johdantokurssilla opittuja todennäköisyyslaskennan ja tilastollisen päättelyn perusteita ja opiskellaan soveltavan tutkimuksen kannalta tärkeimpiä tilastotieteellisiä menetelmiä. Kurssi on suunnattu valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta opiskelijat muista tiedekunnista ovat tervetulleita. Kurssi on tarkoitettu tilastotieteen sivuaineopiskelijoille.
Kurssi on sisällöltään osin päällekkäinen tilastotieteen pääaineopiskelijoille tarkoitettujen kurssien Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja Johdatus tilastolliseen päättelyyn kanssa. Yleensä on järkevää suorittaa vain joko jatkokurssi tai edellä mainitut kaksi johdantokurssia muttei kaikkia kolmea kurssia. Kaikki kurssit voidaan sisällyttää tilastotieteen perusopintokokonaisuuteen, mutta sisältöjen päällekkäisyyden takia kursseilla voi suorittaa vain 10 opintopistettä vaadituista perusopinnoista. (Jos suorittaa kaikki kolme kurssia, niin perusopinnot täytyy suorittaa 35 opintopisteen laajuisena.) Esitietovaatimukset: Tilastotieteen johdantokurssin osat 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

78450 Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, 5 op
Kurssi on sosiaalitieteiden laitoksen yhteinen kandidaatin opintojen kurssi, jossa perehdytään sosiaalitieteissä sovellettaviin tilastollisiin tiedonkeruutapoihin ja analysointimenetelmiin. Kurssi koostuu kokonaisuutena luennoista ja harjoituksista, mutta harjoitukset ovat vain niitä järjestävien oppiaineiden pääaineopiskelijoille. Luentokurssi, josta vastaa tilastotieteen oppiaine, esittelee survey-aineiston keruutavat ja välineet, valottaa otanta-asetelmien merkitystä yhteiskuntatieteellisissä tutkimusprosesseissa, tarkastelee kyselyaineistojen tiivistämistä faktorianalyysilla sekä tutustuttaa eräisiin muihin yleisesti sovellettuihin menetelmiin kuten regressio- ja varianssianalyyseihin. Luentokurssi suoritetaan tenttimällä luentomateriaali ja luennoilla käsitellyt asiat.

78116 Data-analyysi (osa 1), 5 op
78132 Data-analyysi (osa 2), 5 op
Kurssilla opiskellaan data-analyysin perusteet ja perehdytään jonkin tilastollisen tietojenkäsittelyjärjestelmän itsenäiseen käyttöön analysoimalla kyselyaineistoja ja muita yhteiskuntatieteellisiä aineistoja. Kurssi rakentuu kahdesta periodin pituisesta osasta. Osa 1 koostuu luennoista ja harjoituksista, ja se suoritetaan työraporteilla sekä itse- ja vertaisarvioinneilla. Osassa 2 tehdään ohjatusti harjoitustyö, jossa sovelletaan osassa 1 opittuja asioita uuteen aineistoon.

Vaihtoehto 3: 57505 / 78015 Tilastotieteen perusopinnot (25 op)

Vaihtoehto 3 on suunnattu erityisesti taloustieteen pääaineopiskelijoille.

57045 Johdatus todennäköisyyslaskentaan, 5 op
Kurssilla esitellään todennäköisyyden ja satunnaismuuttujan käsitteet, tärkeimmät diskreetit ja jatkuvat jakaumat sekä niiden tunnusluvut. Kurssilla käsitellään myös kombinatoriikkaa sekä suurten lukujen lakia ja keskeistä raja-arvolausetta.

57046 Johdatus tilastolliseen päättelyyn, 5 op
Tavoitteena kurssilla on tutustua tilastollisen päättelyn peruskäsitteisiin sekä niiden tulkintoihin. Aihetta lähestytään sekä frekventistisen päättelyn että bayesiläisen päättelyn näkökulmasta. Kurssi on tarkoitettu erityisesti tilastotieteen ja matematiikan pääaineopiskelijoille sekä kaikille niille, jotka aikovat jatkaa tilastotieteen opiskelua aineopintotasolle saakka.

57703 Data-analyysi R-ohjelmistolla, 5 op
Kurssilla perehdytään data-analyysin perusteisiin käyttäen avoimen lähdekoodin R-ohjelmistoa (http://www.r-project.org), joka on maailmanlaajuisesti merkittävä data-analyysin ja tilastollisen mallinnuksen työkalu. R on sekä matemaattisiin sovelluksiin suunnattu ohjelmointikieli että laajennettavissa oleva laskentaympäristö, jonka käyttöä erityissovelluksissa tukee suuri määrä näitä varten luotuja ohjelmakirjastoja. Kurssilla tarkastellaan erilaisia havaintoaineistoja sekä graafisesti että tilastollisten menetelmien avulla.

57705 Todennäköisyyslaskenta, 10 op
Kurssilla opetellaan tilastollisen mallintamisen kannalta keskeisiä osia todennäköisyyslaskentaa, kuten esimerkiksi moniulotteisten jakaumien käsittelyä. Opittavia valmiuksia tarvitaan useilla myöhemmillä tilastotieteen kursseilla. Esitietona edellytetään perustietoja todennäköisyyslaskennasta (esim. kurssia Johdatus todennäköisyyslaskentaan).

57518 / 78034 Tilastotieteen aineopinnot (35 op)

Aineopinnoissa vaatimukset ovat (Proseminaaria ja Kandidaatintutkielmaa lukuun ottamatta) samat kuin tilastotieteen pääaineopiskelijoilla. Pakollisten opintojen lisäksi on suoritettava valinnaisia, vähintään aineopintotasoisia kursseja niin että kokonaisuuden minimilaajuus 35 op täyttyy.
Edeltävinä tietoina vaaditaan tilastotieteestä vaihtoehdon 1 (suositeltava) tai vaihtoehdon 2 perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot.
Lisäksi vaaditaan matematiikasta vähintään 30 op laajuinen kokonaisuus, joka sisältää kurssit:
78121 Matemaattisen analyysin kurssi tai 57016 Analyysi I, 10 op
78122 Matemaattisen analyysin jatkokurssi tai 57017 Analyysi II, 10 op
57043 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, 5 op
57047 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, 5 op

Tilastotieteen aineopintojen pakolliset opinnot 25 op:

57705 Todennäköisyyslaskenta, 10 op
Kurssilla opetellaan tilastollisen mallintamisen kannalta keskeisiä osia todennäköisyyslaskentaa, kuten esimerkiksi moniulotteisten jakaumien käsittelyä. Opittavia valmiuksia tarvitaan useilla myöhemmillä tilastotieteen kursseilla. Esitietona edellytetään perustietoja todennäköisyyslaskennasta (esim. kurssia Johdatus todennäköisyyslaskentaan).

57701 Tilastollinen päättely, 10 op
Kurssilla esitetään uskottavuuspäättelyn perusteet, joita tarvitaan tilastotieteen erikoiskurssien opiskelua varten. Kurssi edellyttää Todennäköisyyslaskennan kurssin tiedot.

78134 Lineaariset mallit, 5 op
Kurssilla esitetään lineaaristen mallien perusteoria ja lineaaristen mallien rakentamisen pääperiaatteet. Kurssi on tarkoitus suorittaa heti Tilastollisen päättelyn kurssin jälkeen.

57506 / 78017 Soveltavan tilastotieteen perusopinnot (25 op)

Soveltavan tilastotieteen perusopintokokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat laajentaa tilastotieteen sivuaineopintoja sovelluspainotteisilla menetelmäkursseilla. Mahdollisia kursseja on lueteltu perusopintojen vaihtoehto 2:n yhteydessä. Lisäksi kokonaisuuteen soveltuvia kursseja ovat mm. seuraavat:

78126 Lineaaristen mallien sovellukset, 6-8 op
Sovelluspainotteinen kurssi keskittyy regressioanalyysin käyttöön yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa. Tavoitteena on oppia analysoimaan käytännön tutkimusaineistoja, arvioimaan tilastollista mallia havaintoaineiston informaation tiivistäjänä sekä esittämään tutkimusongelmat ja tulokset selkeästi graafisia menetelmiä ja vastaavia tilastollisia esitystapoja käyttäen.

78164 Mittaaminen ja mittausvirheiden tilastollinen hallinta, 6-8 op
Kurssilla perehdytään mittausvirheiden vaikutuksen arviointiin sekä tässä tarvittaviin tilastollisiin menetelmiin. Tarkasteltavia aiheita ovat mittaamisen tasot, niiden vaikutus analyysimenetelmiin, mittaamisen laadun arviointi (reliabiliteetti ja validiteetti), mittausmalli ja rakennevaliditeetti, mittauksen reliabiliteetin arvioiminen, mitta-asteikkojen laatiminen ja ennustevaliditeetti.

78145 Monimuuttujamenetelmät, 6-8 op
Kurssilla perehdytään sovelluspainotteisesti usean muuttujan data-analyysiin sekä aineistojen moniulotteiseen kuvailuun ja mallintamiseen erityisesti yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä. Tarkasteltavia menetelmiä ovat faktorianalyysi, erilaiset ryhmittelymenetelmät, erotteluanalyysi, moniulotteinen skaalaus sekä korrespondenssianalyysi.

78143 Otantamenetelmät, 6-8 op
Kurssilla annetaan yleiskuva tilastollisista otantamenetelmistä ja niiden käytöstä eri tieteenalojen empiirisessä tutkimuksessa. Otannan perusmenetelmien lisäksi käsitellään otoskoon määrittelyn perusteita ja lisäinformaation käyttöä otannassa ja estimoinnissa sekä vastaavia tilastollisia ohjelmistoja.

78405 Otanta-aineiston analyysi, 6-8 op
Kurssilla perehdytään otanta-aineistojen tilastolliseen analyysiin erityisesti tilanteissa, joissa aineisto on kerätty jollakin mutkikkaalla otanta-asetelmalla. Keskiössä ovat menetelmät, joilla otanta-asetelman ominaispiirteitä (ositus, ryvästyminen, painokertoimet) voidaan ottaa huomioon tilastollisen analyysin yhteydessä. Pääpaino on ns. asetelmaperusteisissa (design-based) menetelmissä; lisäksi tarkastellaan suppeasti malliperusteisia menetelmiä (ml. sekamallit).

78187 Survey-metodiikka, 8-10 op
Kurssilla esitellään empiirisen kvantitatiivisen yhteiskuntatutkimuksen eli ns. surveyn keskeiset käsitteet, menetelmät ja suoritusvaiheet. Tarkasteltavia aiheita ovat tutkimusasetelmat, otannan perusteet, aineiston keruu ja lomakesuunnittelu, poikkileikkaus- ja pitkittäisaineistot, aineiston puhdistaminen (tilastollinen editointi, imputointi ja uudelleenpainotus), estimoinnin ja analyysin perusteet sekä aineiston jakelu ml. tilastolliset tietosuojamenetelmät.

57565 / 78090 Tilastotieteen syventävät opinnot sivuaineopiskelijoille (60 op)

Tilastotieteen syventävät opinnot sivuaineena voidaan suorittaa kaikilla tilastotieteen erikoistumislinjoilla. Ne voidaan sisällyttää maisterintutkintoon, jonka pääaine ei ole tilastotiede, ja niiden edellytyksenä ovat yhteensä vähintään 60 op:n laajuiset tilastotieteen perusopinnot ja aineopinnot sivuaineopiskelijalle. Syventävinä opintoina on suoritettava vähintään 60 op ko. erikoistumislinjan opintoja; nämä sisältävät tutkielman 20 op, ja kursseista on sovittava linjasta vastaavan opettajan kanssa.

Tiedekuntakohtaiset opintokokonaisuudet

799450 Tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä (25 op)

Opintokokonaisuus on tarjolla valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja liittyy tiedekunnan maisteriopintojen yhteiseen menetelmäkoriin (tarkemmat tiedot valtiotieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa). Opintokokonaisuus koostuu valinnaisista kursseista, joiksi kelpaavat muun muassa sivuaineopiskelijoiden (vaihtoehdon 2 mukaisten) perusopintojen valinnaiset opinnot. Esitietoina edellytetään Tilastotieteen johdantokurssi 10 op laajuisena (tai vastaavat tiedot).

57509 Menetelmätieteiden perusopintokokonaisuus (25 op) ja 57508 aineopintokokonaisuus (35 op)

Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuuden opinto-oikeus on kaikilla niillä yliopiston opiskelijoilla, joiden pääaineen tutkintovaatimuksissa on määritelty pääaineeseen sopiva menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus. Sivuaine koostuu matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen opintojaksoista, joista opiskelija voi koota kokonaisuuden tutkintoonsa oman koulutusohjelmansa määräämien rajojen puitteissa. Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuutta varten on koottu matematiikan, tilastotieteen, bioinformatiikan ja tietojenkäsittelytieteen opintojaksoja tarjolle yhteen "koriin", josta sivuainetta suorittavat opiskelijat voivat joustavasti koota kokonaisuuden tutkintoonsa oman koulutusohjelmansa tutkintovaatimusten mukaisesti. Tarkemmat tiedot matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa.

  • No labels