Tämän navigointipalkin saa piiloon sivun ylälaidan -painikkeesta.

Child pages
  • Tasa-arvosuunnittelun tueksi
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatimiseksi harjoittelukoulussa

 

Prosessin aloittaminen

Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitokset ja muut opetusta järjestävät yhteisöt edistämään tasa-arvoa suunnitelmallisesti. (ks. tasa-arvolaki) Kaikilta oppilaitoksilta peruskoulua lukuun ottamatta edellytetään sekä henkilöstöpoliittisen että toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatimista. Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma tähtää oppilaitoksen toiminnan, opetuksen ja työyhteisön kehittämiseen.

Kun päätös tasa-arvotyön aloittamisesta ja tasa-arvosuunnitelman laatimisesta oppilaitoksessa on tehty, rehtori kokoaa tasa-arvotyöryhmän. Työryhmässä tulee rehtorin, opettajien ja koulun muun henkilökunnan edustajien lisäksi olla mukana opiskelijoita sekä opetusharjoittelijoita.  Näin pidetään huolta siitä, että kaikkien näkemykset tulevat kuulluiksi. Prosessin aloittamisesta on tiedotettava koulun henkilöstölle ja opiskelijoille. Oppilaitoksen yhteiset keskustelutilaisuudet mahdollistavat keskustelun tasa-arvoon liittyvistä käsitteistä ja tavoitteista. 

Tietopohjan kartuttaminen

Tasa-arvotyöryhmän jäsenet tarvitsevat tietoa tasa-arvon käsitteestä ja tasa-arvosuunnittelusta. Oppilaitokseen voidaan esimerkiksi kutsua asiantuntija kertomaan tasa-arvosuunnitelman tekemisestä.

Oppilaitoksen tasa-arvosuunnittelun perustana on tasa-arvotilanteen ja siihen liittyvien kehitystarpeiden selvittäminen.  Tämä tarkoittaa tilastojen ja selvitysten laatimista oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta.  Oppilaitoksessa voi esimerkiksi toteuttaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn, jota analysoimalla saadaan kuva oppilaitoksen toimintakulttuurista ja tehdään näkyväksi kokemusten eroja ryhmien välillä. Helsingin normaalilyseossa toteutetun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn aineistosta nousi esiin seuraavia keskeisiä teemoja, joita voi hyvin käyttää pohjana kyselyä laadittaessa:

  1. Vuorovaikutus ja toimintakulttuuri
  2. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opinto-ohjauksessa ja valinnoissa
  3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus opintosuoritusten arvioinnissa
  4. Syrjinnän ehkäiseminen
  5. Seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen

Toimenpiteiden suunnittelu ja arviointi

Kysely toimii pohjana toiminnan suunnittelulle.  Tasa-arvotyöryhmä esittää ehdotuksia toimenpiteistä, joita oppilaitoksessa tulisi toteuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Toimenpide-ehdotukset, kuten myös kriteerit toiminnan onnistumisen arvioimiseksi laaditaan yhdessä opettajien, oppilaiden, opetusharjoittelijoiden ja muun henkilökunnan edustajien kanssa.

Suunnitelmasta tiedottaminen

Kun tasa-arvosuunnitelma on hyväksytty, on siitä tiedotettava opiskelijoille ja henkilöstölle. Tasa-arvosuunnitelmaa voi käsitellä oppilaitoksen kokouksissa ja erilaisissa yhteisissä tilaisuuksissa. Suunnitelman voi myös monistaa ja jakaa opiskeluyhteisön jäsenille.

Suunnitelman toimeenpano

Tasa-arvosuunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä toteutetaan esimerkiksi pitämällä niitä esillä erilaisissa tilaisuuksissa ja keskustelemalla pienemmissä ryhmissä. Hyviä käytäntöjä ovat muun muassa tasa-arvonäkökulman sisällyttäminen opetussuunnitelmiin, oppilaitosten vuosisuunnitteluun sekä opiskelijoiden opinto-oppaisiin.

Suunnitelman toteutumisen seuranta ja arviointi

Tasa-arvosuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumiseksi tasa-arvosuunnitelman seuranta ja arviointi tulee tehdä vuosittain. Seurannan ja arvioinnin kriteerit on sovittu yhdessä tasa-arvotyöryhmän kanssa ja ne tulee sisällyttää tasa-arvosuunnitelmaan. Tasa-arvotyöryhmä raportoi seurannan tuloksista henkilöstölle ja opiskelijoille.

Tasa-arvosuunnitelma on hyvä laatia koulukohtaisesti, jolloin se vastaa parhaiten juuri kyseisen oppilaitoksen tasa-arvotavoitteisiin.  

  • Tasa-arvosuunnitelman laatimisehdotuksen apuna on käytetty Helsingin normaalilyseon tasa-arvosuunnitelmaa vuodelle 2010- 2012, sekä Opetushallituksen julkaisua Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta. Opas oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelman laadintaan

  • No labels