Tämän navigointipalkin saa piiloon sivun ylälaidan -painikkeesta.

Child pages
  • Pro graduja
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tälle sivulle on kerätty sukupuolta problematisoivia graduja. Täydennyksiä saa lähettää osoitteeseen tasuko-hanke(at)helsinki.fi 

Dementjeff, N. (2011) Miten esiopetusmateriaaleissa esitetään sukupuolta. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Haapala-Samuel, A. (2008). Raavas mies vai tunnollinen työntekijä? Ainokaiset naiset puhuvat miesenemmistöisistä ammatillisista opiskelualoistaan. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Heinonen, J. (2007). Kirjallisuushistorian sukupuoli - Suomen kirjallisuushistorioiden rakentuminen sukupuolen näkökulmasta lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa.Taideaineiden laitos, Tampereen yliopisto.

Holappa, S. (2009). "En huomannut sitä, että minä outo lintu oon!" : feministinen tutkimus sukupuoleen sosiaalistumisesta ja sen merkityksestä naisten matemaattisissa elämänkuluissa. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto. 

Huhtala, J. (2002). Psykopaatti, umpimielinen ja turhamainen. Pahantapaisten tyttöjen kasvatuksen jäljillä. Toivonniemen koulukoti 1903-1958. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Hulkkonen T. (2009). Sukupuolisesti stereotyyppiset tehtäväkontekstit matematiikan sanallisissa ongelmanratkaisutehtävissä. Soveltavan kavatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Iivari, S. & Kivioja, H. (2005). Pojat hajottaa ja hallitsee, tytöt rakentaa ja hillitsee : etnografia sukupuolistavista käytänteistä peruskoulun 2. luokassa. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Jacobsson, M. (2008). "Mä halusin sen paperin!" Laitoshuoltajakoulutus puhdistuspalvelualalla työskentelevien naisten elämänkertomuksissa.Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Jokela, T. (2008). "Ei kaikkien tartte tietää mun menneisyydestä, emmä haluu, et ne rupee sit vaan sääliin mua." Lastensuojelun jälkihuoltonuorten kertomuksia menneestä ja unelmia tulevasta. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Jankama, Hilppa (2004). Pojat saa, mutta tyttöjen kuuluu. Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa. Opettajankoulutus laitos, Jyväskylän yliopisto.

Jumisko, K. (2006). Nainen ja auktoriteetti, mahdoton yhdistelmä? Etnografinen tutkimus sukupuolen merkityksistä opettajan auktoriteetin rakentumiselle. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Jungar, Liisa. (2013) Kuuden ällän tytöt ja riuskat miehet. Opettajien sukupuolen merkityksistä Helsingin Sanomissa 2000-luvulla. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Juntunen, A. (2005). "Kaikilla on suurin piirtein samanlaista": 12-vuotiaiden tyttöjen käsityksiä pukeutumisesta. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Kalliaisenaho, A. (2005). Hoivan, oppimisen ja teknologian kohtaamisia : lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia verkko-opiskelusta. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto. 

Kalm, M. (2001). Opettajattaret kansakunnan rakentajina - Naisopettajien tie vuoden 1987 eduskuntaan. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Karhulahti, Emma. (2010) Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä. Kasvatustieteiden laitos, Tampereen yliopisto.

Kastarinen, Katja. (2012) Sukupuoli evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen 5. ja 6. luokkien oppikirjoissa. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Kauppinen, A. (2008). Maskuliinisuuksien diskursiivinen kehkeytyminen. Etnografia rakennusalan ammatillisessa koulutuksessa. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Kerttula, M. & Kivikoski, J. (2009).Tartteeko sen olla se miesopettaja? Käsityksiä miesopettajuudesta. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Kiviniemi, T. (2006). "Kenen perhe on paras perhe?" : perhekuvat ja nuorten suhteet vanhempiinsa Tuija Lehtisen Laura-kirjoissa. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto. 

Kovalainen, P. (2010) Ainokaisena yliopistossa. Nais- ja miesopiskelijoiden kokemuksia alavalinnasta, opiskelusta ja vähemmistösukupuolen asemasta Turun yliopistossa. Kasvatustieteen laitos. Turun yliopisto.

Kurki, T. (2008). Maahanmuuttajiksi nimetyt. Etnografinen tutkimus eroista ja toimijuudesta peruskoulun päättyessä. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Kuusisto, S. (2004). Kiltisti koulussa! : tutkimus kiltistä ja hiljaisesta tyttöoppilaasta. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Lahtela, P. (2002). Rennosta kokeilijasta tiukkaan puurtajaan: mies- ja naisopettajan roolit koulussa. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Lehtilä, J. ja Vuorinen, K. (2009). Tytöt ja pojat eri luokilta tasa-arvoisiksi oppilaiksi. Kuvaus Olkahisen koulun tyttö- ja poikakokeilusta lukuvuonna 2006-2007. Opettajankoulutuslaitos, Tampereen yliopisto.

Lehtinen, Paula. (2011) Oletuksia tytöistä ja pojista. Sukupuolten jäsentyminen alakoulun elämänkatsomustiedon oppikirjojen kuvituksessa. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Leppälä, P. (2007). Sukupuolen ja sukupuolisten merkitysten rakentuminen alle kouluikäisille suunnatuissa lastenohjelmissa. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto. 

Lyra, M. (2008). Sukupuolitietoisen tasa-arvokasvatuksen toteutuminen luokanopettajakoulutuksessa - Tapaustutkimus Tampereen yliopiston luokanopettajakoulutuksesta. Opettajankoulutuslaitos, Tampereen yliopisto.

Martikainen, Petra. 2010. "Ois se vähän outoo, jos joku poika menis sinne laulaan". Feministisesti virittynyt etnografia erään yläkoulun musiikin valinnaisryhmän arjesta. Musiikkikasvatuksen osasto, Sibelius Akatemia.

Martin, M. (2005). Aukusti Salo ja 1940-luvun naiskasvatuksen ihanne. Yhteis- ja erilliskoulukeskustelu aikansa sukupuolikäsityksen ilmentäjänä. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Maunumäki, M. (2008) "Uudenlaisen elämäntavan pedagogiat" - Peruskoulun oppilasarviointi uusliberalistisessa hallinnan viitekehyksessä. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Mela, E. (2003). Kovat kundit ja mallikkaat mimmit : yhdeksäsluokkalaisten sukupuoliroolikäsitykset koulussa. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Meri, M. (2000). Yhdessä vai erikseen. Helsingin II Normaalikoulun viides- ja kuudesluokkalaisten käsityksiä liikunnan yhteisopetuskokeilusta. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Mustanoja, M. (2007). Pojat on poikia, vai ovatko? : lasten sukupuolen moninaisuus äitiensä kertomana. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Mäkinen, H. (2009). Askelia tasa-arvosta sukupuolitietoon. Opettajankoulutuslaitos, Tampereen yliopisto 

Nurmi, P. (2004). Ihmesadun tyttöhahmo toimijana - Neljäsluokkalaisten näkemyksiä Aili Somersalon Päivikistä. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Penttilä, S. & Pöykiö, A.-R. (2007). Leevi ihmemaassa : miesluokanopettajaopiskelijoiden ryhmäkeskustelussa rakentunut sukupuolittunut alkuopettajuus. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto. 

Polojärvi, H.-M. (2003). Lapin yliopiston harjoittelukoulu tekemässä tulevia luokanopettajia / "tytöt ne suunnittelee ja pojat vaan juo kahvia". Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto. 

Puukka, M. (2005). Luokanopettajien kokemuksia tyttöjen ja poikien liikunnan yhteis- ja erillisryhmien opettamisesta. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Rahkonen, J. (2005). Mainoskuvista tarinoiksi - nuorten kirjoittamien tarinoiden tulkintaa. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Rantala, M. (2007). Syötävät, villit alkuasukkaat ja sivistyneet grillaajat : etnisyyden representaatioita Suomen televisiomainoksissa. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Rantala, P. (2006). Suomalainen huippu-urheilijanainen: millaisena huippu-urheilijanainen näkee asemansa 2000-luvun urheilukulttuurissa ja -mediassa. Kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto.

Rantanen, T. (2009). Matematiikan oppikirjat sukupuolittuneen piilo-opetussuunnitelman näkökulmasta. Vertaileva tutkimus 1970-luvun ja 200-luvun 3. luokan matematiikan oppikirjoista. Soveltavan kavatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Riipinen, A. (2007) Yhteinen käsityö peruskoulun 7. luokalla: Opettajien kokemuksia yhteisen käsityön opetuksesta ja organisoinnista. University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Home Economics and Craft Science.

Ritari, L. S. (2003). Perheen kuvaus 1960- ja 1990 -luvun aapisissa - Aapisen vaikutus sosialisaatioon. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Seppälä, R. (2004). Miehen malli? : haastattelututkimus miesopettajasta naisvaltaisessa työyhteisössä. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Similä, Anna. (2013) Sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen erään viidennen luokan oppikirjoissa. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Suhonen, E. L. (2008). Voiko vaaleanpunaista laskea? Sukupuolisensitiivisyys peruskoulun kolmannen vuosiluokan matematiikan oppikirjoissa. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Tuokko, S. (2009). Käsityön sukupuolirajat ja rajojen rikkojat. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Käsityötiede, Helsingin yliopisto.

Turunen, Annika. (2013) Muslimityttöjen identiteetin rakentumisen kuvaukset nuortenkirjoissa. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Törrö, H.-L. (2009). Mistä on pienet tytöt ja pojat tehty? : sukupuolen tuottaminen Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossu -tarinoissa. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Vaalgamaa, M., N. (2001). Venäjänkielisten maahanmuuttajatyttöjen käsityksiä rakkaudesta, seurustelusta ja seksistä. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Vataja, Maija. (2011) Miehiä kouluun? Puhetapoja miesluokanopettajuudesta. Kasvatustieteiden laitos, Tampereen yliopisto.

Vertainen, P. (2006). Maskuliinisuudet seitsemäsluokkalaisten tekemissä kuvissa: analyysi oppilaiden tuottamista taidehistorian ja median mieskuvista sekä arjen maskuliinisuuksista. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto. 

Ylitapio, O. (2000). Askeleet yhteiseen huomiseen: päiväkoti ja koulu samalla portaalla. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

 

#Sivun alkuun

  • No labels