Tämän navigointipalkin saa piiloon sivun ylälaidan -painikkeesta.

Child pages
  • Oppikirjatutkimusta
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppikirjatutkimusta sukupuolinäkökulmasta  

UNESCOn sivuilta:
Blumberg, Rae Lesser 2007. Gender bias in textbooks: a hidden obstacle on the road to gender equality in education. Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report 2008, Education for all by 2015: will we make it? [Accessed 21.10.2008.]  

 

 Monografioita ja artikkeleita

Aapola, S. 1999. Murrosikä ja sukupuoli. Julkiset ja yksityiset määrittelyt. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Aapola, Sinikka, Gordon, Tuula & Lahelma, Elina 2003. Citizens in the Text? - International Presentations of Citizenship in Textbooks. In: Torres, Carlos Alberto & Antikainen, Ari (eds) The International Handbook on the Sociology of Education. An International Assessment of New Research and Theory, Lanham, Boulder, New York and Oxford: Rowman and Littlefield Publishers, 381-399. Heikkinen, Teppo 1991. Homoseksuaalisuus oppikirjoissa. Nuorisotutkimus 9 (2), 27-32.

Huttunen, Jouko & Happonen, Raimo 1974. Oppimateriaali ja sukupuoliroolit. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 9. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Koski, Leena 1999. Hyvä tyttö ja hyvä poika. Ihanteelliset yksilöt aapisten moraalisissa kertomuksissa. Teoksessa Tolonen, Tarja (toim.) Suomalainen koulu ja kulttuuri. Tampere: Vastapaino, 21-50.

Komulainen, Katri 2006. Neoliberal Educational Policy. A Case Study of Finnish Textbooks of Entrepreneurial Education. Nordisk Pedagogik 26(3), 212-228.

Kunnari, Anja & Siponen, Kristiina 1989. Den agerande pojken ock åskådande flickan. Bilden av könsroller och jämställdhet i några svenska läroböcker under åren 1963-1986. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk i Uleåborgs universitet. Serie c Nr 5.

Lahelma, Elina 1992. Sukupuolten eriytyminen peruskoulun opetussuunnitelmassa. Helsinki: Yliopistopaino.

Lehtonen, Jukka 1998. Heteroseksuaalisuus oppikirjoissa - lähtökohtana ei-heteroseksuaalisten nuorten kokemukset. Teoksesssa Helve, Helena (toim.) Nuorison arki ja muuttuvat rakenteet.  Nuorisotutkimus 2000, 5/98. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 159-191.

Lehtonen, Jukka 2003. Sukupuoli ja seksuaalisuus koulussa. Helsinki: Yliopistopaino.

Lempiäinen, Kirsti 2003. Sosiologian sukupuoli. Tutkimus Helsingin ja Tampereen yliopistojen sosiologian kurssikirjoista. Tampere: Vastapaino.

Mietola, Reetta 2001: Itseä ja erilaista oppimaan - erilaisuus peruskoulun oppikirjoissa. Nuorisotutkimus 2/2001, 3-20.

Nummelin, Raija 2000. Seksuaalikasvatusmateriaalit - pääkaupunkiseutulaisten nuorten näkemyksiä ja kokemuksia. Acta Universitatis Tamperensis 778. Tampere: Tampereen yliopisto.

Ohlander, Ann-Sofie 2010. Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. Rapport I från Delegationen för jämställdhet i skolan. En granskning på uppdrag av DEJA. Statens offentliga utredningar 2010:10. Stockholm. http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/98/33/ff1050e3.pdf

Ohlander, Ann-Sofie 2010. Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap. Rapport II från Delegationen för jämställdhet i skolan. Statens offentliga utredningar 2010:33. Stockholm. http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/52/08/d80cbdcb.pdf

Palmu, Tarja 1992. Nimetön Hiiri ja Simo Siili. Aapisten sukupuoli-ideologia. Teoksessa Sari Näre & Jaana Lähteenmaa (toim.) Letit liehumaan. Tyttökulttuuri murroksessa. SKS, Helsinki.

Palmu, Tarja 2003. Sukupuolen rakentuminen koulun kulttuurisissa teksteissä. Etnografia yläasteen äidinkielen oppitunneilla. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 189. Helsinki:Yliopistopaino.

Palmu, Tarja 2004. Äidinkielen oppikirjoista ja muista koulun teksteistä - sukupuolen rakentuminen rivien väleissä. Teoksessa Lahelma, Elina & Gordon, Tuula (toim.) Koulun arkea tutkimassa. Yläasteen erot ja erilaisuudet. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A1: 2002. s. 88-97.

Pitkänen-Koli, Taina 1987. Sukupuolten tasa-arvo ja kielten oppikirjat. Teoksessa Hirvonen, Pekka (toim.) Language and learning materials. AFinLAn vuosikirja 44, 91-100.

Sarkio, Maria 2007. Sairaanhoitajaksi kasvattaminen. Sairaanhoitajakoulutus ja siinä käytetyt oppikirjat Suomessa vuoteen 1967 asti. Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 208, Helsingin yliopisto. Helsinki: Yliopistopaino.

Sumu, Ritva-Liisa 1968. Sukupuoliroolit oppikirjoissa. Kasvatus ja koulu 4.

Tainio, L. & Karvonen, U. 2015. Finnish Teachers Exploring Gender Bias in School Textbooks. InS. Mills & A.S. Mustapha (eds.) Gender Representations in Learning Materials. International perspectives. New York & London: Routledge.pp. 124-149.

Tainio, L. 2012. Gender in Finnish school textbooks for basic education. In Tolonen, T., Palmu, T., Lappalainen, S. & Kurki, T. (eds.) Cultural practices in education. London: Tufnell Press, pp. 211-225.

Vaahtera, Elina 2004. OVIn oppikirjatutkimuksen satoa. Oppikirjoja heteroille. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan piirissä toimiva homojen, lesbojen, biseksuaalisten, transsukupuolisten yms. opiskelijoiden yhdistys Opiskelijavinokkaat.

Vaahtokari, A. & Vähäpassi, A. 1998. Kirjat esiin ja laskekaa. Teoksessa: J. Lavonen & M. Erätuuli (toim.) Tuulta purjeisiin. Matemaattisten aineiden opetus 2000-luvulle. Juva: WSOY, 213-230.

  Pro graduja

Ålander, Märta 1982. Könsrollerna i grundskolans textböcker i engelska. Pro gradu. Kasvatustieteen laitos. Helsingin yliopisto.

Amberla, Kim 1999. Oh Danny, I love you so. Seksuaalinen suuntautuminen ja musiikin oppikirjat. Musiikkikasvatuksen tutkielma. Sibelius-Akatemia.

Harjula, Riikka 2008. Maistraatti on homoille - rakkaus heteroille: sukupuolen ja seksuaalisuuden esitykset 9. luokan uskonnon oppikirjojen kuvissa. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto. Tiivistelmä: http://olos.ulapland.fi/onayte/julkinen/direct.php?i=6159 

Heinonen, J. 2007. Kirjallisuushistorian sukupuoli - Suomen kirjallisuushistorioiden rakentuminen sukupuolen näkökulmasta lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa.Taideaineiden laitos, Tampereen yliopisto.

Hinkkanen, Terhi 1994. Sukupuolten tasa-arvo kotitalouden oppikirjoissa. Pro gradu. Kasvatustieteen laitos. Helsingin yliopisto.

Hurme, Anna & Rahkiola, Anna 1988. Sukupuoliroolit aapisissa 1950-1980-luvuilla. Pro gradu. Kasvatustieteen laitos. Helsingin yliopisto.

Hynninen, Pirkko 1987. Sukupuolten tasa-arvotavoite ja koulu. Esimerkkinä todellisuudesta sukupuolten työnjako äidinkielen oppikirjassa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Itävuo, Ulla 1983. Aapisten välittämät asenteet sukupuolirooleihin. Pro gradu. Kasvatustieteen laitos. Helsingin yliopisto.

Jungar, Liisa. 2013. Kuuden ällän tytöt ja riuskat miehet. Opettajien sukupuolen merkityksistä Helsingin Sanomissa 2000-luvulla. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Kallio, E. & Rehn, M. 2003. Piilo-opetussuunnitelma sukupuolinäkökulmasta kolmannen luokan matematiikan oppikirjoissa. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Pro gradu -tutkielma.

Kastarinen, Katja. 2012. Sukupuoli evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen 5. ja 6. luokkien oppikirjoissa. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Keskinen, J. 2004. Sexismus und sexistische Stereotype in Lehrbüchern am Beispiel von fünf finnischen Deutschlehrbüchern aus den Jahren 1963 bis 1999. Tampereen yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.

Laakkonen, Ilona 2007. Breadwinners, sportsmen and conforming girls. Representations of gender in Finnish EFL textbooks. Pro gradu. Englannin kieli, Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto.

Lehtinen, Paula. 2011. Oletuksia tytöistä ja pojista. Sukupuolten jäsentyminen alakoulun elämänkatsomustiedon oppikirjojen kuvituksessa. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Malinen, J. 2005. Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma, Jyväskylän Yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/7909/URN_NBN_fi_jyu-2005220.pdf?sequence=1

Palmu,Tarja 1991 Aapisten sukupuoli-ideologia - kolmen 1990-luvun alussa käytetyn aapisen sisällönanalyysi. Pro gradu. Kasvatustieteen laitos. Helsingin yliopisto.

Peltoniemi, Pirjo 2005. Vietistä voimavaraksi: seksuaalisuus ammatillisen koulutuksen terveystiedon oppikirjoissa. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Piironen, A-R. 2004. 'MINNA, THE MODEL' AND OTHER STORIES: Gender roles in an English textbook series for Finnish lower secondary schools. Jyväskylän yliopisto. Pro gradu --työ, Englannin kieli. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/7358/G0000646.pdf?sequence=1

Pistooli-Kokkola, Pia. 1995. Helikopterilentäjä ja perheenäiti. Sukupuolijärjestelmää uusintava diskurssi ala-asteen maantiedon kirjoissa. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Rantanen, T. 2009. Matematiikan oppikirjat sukupuolittuneen piilo-opetussuunnitelman näkökulmasta - vertaileva tutkimus 1970-luvun ja 2000-luvun 3. luokan matematiikan oppikirjoista. Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.

Ritari, L. S. (2003). Perheen kuvaus 1960- ja 1990 -luvun aapisissa - Aapisen vaikutus sosialisaatioon. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Similä, Anna. 2013. Sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen erään viidennen luokan oppikirjoissa. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Suhonen, Eeva Liisa 2008. Voiko vaaleanpunaista laskea? Sukupuolisensitiivisyys peruskoulun kolmannen vuosiluokan matematiikan oppikirjoissa. Pro gradu. Sokla, Helsingin yliopisto.

Taipalus, A. 2003. Opetuskertomukset uskonnonopetuksessa. Oikeilla jäljillä -oppimateriaalin sisällön analyysi. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Pro gradu -tutkielma. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/10204/G0000416.pdf?sequence=1

Turunen, Annika. 2013. Muslimityttöjen identiteetin rakentumisen kuvaukset nuortenkirjoissa. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

  

 Opaskirjallisuuden tutkimusta

Keronen, Päivi 1996. Ydinperhe - yhteiskunnan tukipylväs. Perheihanne 1940- ja 1950-luvun elämäntapaoppaissa. Teoksessa Kaisu Kortelainen & Sinikka Vakimo (toim.) Tradition edessä. Kultaneito I. Suomen kansantiedon tutkijain seura. Joensuun yliopisto.

Männistö, Tiina 2003. Haluathan tulla todelliseksi naiseksi? Naisruumiin tuottaminen Suomessa ilmestyneissä nuoren naisen oppaissa 1890-1972. Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja 63. Turku.

Näre, Leena 1999. Ristiriitainen nainen - naiseuden kuva ja käytäntö tytöille suunnatuissa opaskirjoissa. Nuorisotutkimus 17 (3), 13-28.

Räisänen, Arja-Liisa 1995. Onnellisen avioliiton ehdot. Sukupuolijärjestelmän muodostumisprosessi suomalaisissa avioliitto- ja seksuaalivalistusoppaissa 1865-1920. Bibliotheca Historica 6. Suomen historiallinen seura, Helsinki.

Sinnemäki, Aino 1991. "Kun herra maksaa laskun, katselkaa muualle". Sadan vuoden tapasuosituksen Suomessa. Sosiologia 3/1991, 176-191.

Tainio, Liisa 1999: Opaskirjojen kieli ikkunana suomalaiseen parisuhteeseen. - Naistutkimus, 2-26.

Tainio, Liisa1999: Puhumattako sittenkin paras? Parisuhdeoppaiden näkökulma sukupuoleen ja vuorovaikutukseen. - Kulttuurintutkimus 16 (2): 17-36.

Tiihonen, Kristiina 2000. Puhtaan nuoruuden ihanne. Sukupuolikasvatusta nuorison opaskirjoissa. Teoksessa Immonen, Kari, Hapuli, Ritva, Leskelä, Maarit & Vehkalahti, Kaisa (toim.) Modernin lumo ja pelko. Kymmenen kirjoitusta 1800-1900-lukujen vaihteen sukupuolisuudesta. Helsinki: SKS, 169-208.

Yesilova, Katja 2000. Sukupuoli-seksi. Sukupuoli, seksuaalikasvatus ja valistusoppaat Suomessa vuosina 1989-1999.  Pro gradu. Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto. 

Yesilova, Katja 2002. Sukupuolittunut seksuaalikasvatus. Sosiologia 38 (3), 192-204.

Kauppinen, Kristiina 2002. Imetä oikein. Suomenkielisten imetysoppaiden ideologia. Pro gradu. Suomen kielen laitos, Helsingin yliopisto.

Virtanen, Vuokko Maria 2006: Äitiysavustuspakkauksen ensikirjat: perheen ja sukupuolen teatteria kuvissa ja teksteissä. Pro gradu: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos

 
 

#Sivun alkuun

  • No labels