Tämän navigointipalkin saa piiloon sivun ylälaidan -painikkeesta.

Child pages
  • Kirjallisuutta teemoittain
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tälle sivulle on kerätty ja teemoiteltu kasvatuksen, koulutuksen, sukupuolen ja erojen kirjallisuutta, jota voi hyödyntää kehitettäessä opettajankoulutuksia sukupuolitietoisemmiksi. Kirjallisuus on teemoiteltu osiin

 

Monet teokset asettuvat useiden teemojen alle ja näin samoja teoksia löytyykin monista ryhmistä. Lisäksi sivun lopusta löytyy linkkejä aiheisiin liittyviin tutkimuksiin.

 

 Opettajuus ja opettajankoulutus

Brunila, Kristiina. 2009. Sukupuolten tasa-arvo korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:51.

Brunila, Kristina, and Charlotta Edström. 2013. The famous Nordic Gender Equality and what’s Nordic about it. Nordic Studies in Education 33(4), 300-312.

Arnesen, Anne-Lise; Lahelma, Elina; Lundahl, Lisbet and Öhrn, Elisabet (eds.) 2014. Fair and competitive? Critical perspectives on contemporary Nordic schooling. London: Tufnell Press.

Arnesen, Anne-Lise (Ed.) 1995. Gender and Equality as Quality in School and Teacher Education. Final report from the 3-year Nordic project on gender and equal opportunities in teacher education. Oslo: Nordic Council of Ministers/Oslo University College.

Hakala, Katariina. 2007. Paremmin tietäjän paikka ja toisin tietämisen tila. Opettajuus (ja tutkijuus) pedagogisena suhteena. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 212.

Heikkinen, Mervi & Sunnari, Vappu (2010) Developing Gender Equality Policy in Finnish Higher Education: Sexual harassment at a Focal Point. Proceedings of the International Conference «Mapping the GenderEquality: Research and Practices – The national and international Perspective», University of Cyprus, 22 – 23 October 2010. Agathangelou, Sofia. University of Cyprus, Nikosia, University of Cyprus, Cyprus Tourism Organisation, Cyprus National Commission for UNESCO.

Isosomppi, Leena 2008. Moraliteetteja pienryhmäopiskelusta. Aikuisopiskelijoiden tekstien sukupuolittavia käytänteitä avaamassa. Teoksessa Poikela, S. & Ylitapio-Mäntylä, O. (toim.) Aikuiskasvatus kevytyhteisöjen ajassa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 23-36.

Jumisko, K. 2006. Nainen ja auktoriteetti, mahdoton yhdistelmä? Etnografinen tutkimus sukupuolen merkityksistä opettajan auktoriteetin rakentumiselle. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Kalm, M. 2001. Opettajattaret kansakunnan rakentajina - Naisopettajien tie vuoden 1987 eduskuntaan. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.

Karhulahti, Emma. 2010. Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä. Kasvatustieteiden laitos, Tampereen yliopisto.

Kerttula, M. & Kivikoski, J. (2009).Tartteeko sen olla se miesopettaja? Käsityksiä miesopettajuudesta. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Korhonen, Kaisa Johanna. 2002. Miesopettajien naiskollegoihinnsa kohdistama sanallinen sukupuolinen häirintä ja ahdistelu. Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Kovalainen, P. 2010. Ainokaisena yliopistossa. Nais- ja miesopiskelijoiden kokemuksia alavalinnasta, opiskelusta ja vähemmistösukupuolen asemasta Turun yliopistossa. Kasvatustieteen laitos. Turun yliopisto.

Kreitz-Sandberg, Susanna. 2013. Gender inclusion and horizontal gender segregation: stakeholders' strategies and dilemmas in Swedish teachers' education, Gender and Education 25(4), 444-465

Lahelma, Elina. 2014. Troubling discourses on gender and education. Educational Research, 56(2), 171–183.  

Lahelma, Elina. 2014. Tasa-arvodiskurssi ja poikadiskurssi koulutuskeskustelussa: 30 vuotta rinnakkaineloa ja vastakkainasettelua. Kasvatus 4/2014, 380-385.

 Lahelma, Elina; Lappalainen, Sirpa; Palmu, Tarja and Pehkonen, Leila. 2014. Vocational teachers’ gendered reflections on education, teaching and care. Gender and Education, 26:3, 293-305, DOI: 10.1080/09540253.2014.901734

Lahelma, Elina 2011. Gender Awareness in Finnish Teacher Education: an Impossible Mission? Education Inquiry Vol.2, No.2, 2011

Lahelma, Elina & Hynninen, Pirkko. 2012. Gender equality in Finnish teacher education – with reflections from Nordic and European collaboration. In: Strand, Torill & Merethe Roos (eds.) Education for Social Justice, Equity and Diversity. A Honorary Volume for Professor Anne-Lise Arnesen. Studies on Education Vol. 1. Berlin-Munster-Wien-Zurich-London: Lit Verlag, 109-130.

Lahtela, P. 2002. Rennosta kokeilijasta tiukkaan puurtajaan: mies- ja naisopettajan roolit koulussa. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Lehtonen, Jukka; Palmu, Tarja and Lahelma, Elina. 2014. Negotiating sexualities, constructing possibilities: Teachers and diversity. In Moreau, Marie-Pierre (ed.) Inequalities in the Teaching Profession: A Global Perspective, Palgrave Macmillan.

Lyra, M. 2008. Sukupuolitietoisen tasa-arvokasvatuksen toteutuminen luokanopettajakoulutuksessa - Tapaustutkimus Tampereen yliopiston luokanopettajakoulutuksesta. Opettajankoulutuslaitos, Tampereen yliopisto.

Naskali, Päivi. 1998. Tyttö, äiti, kasvatus. Kohti feminiinistä kasvatusfilosofiaa. Acta universitatis Lapponiensis 18. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Penttilä, S. & Pöykiö, A.-R. 2007. Leevi ihmemaassa : miesluokanopettajaopiskelijoiden ryhmäkeskustelussa rakentunut sukupuolittunut alkuopettajuus. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto. 

Polojärvi, H.-M. 2003. Lapin yliopiston harjoittelukoulu tekemässä tulevia luokanopettajia / "tytöt ne suunnittelee ja pojat vaan juo kahvia". Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Puukka, M. 2005. Luokanopettajien kokemuksia tyttöjen ja poikien liikunnan yhteis- ja erillisryhmien opettamisesta. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Saarinen, Jaana. 2003. Naistutkijat tiedemaailmassa. Kertomuksia tutkimusprosesseista. Acta Universitatis Lapponiensis 57. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Sunnari, Vappu. 1997. Gendered structures and and processes in primary teacher education - challenge for gender sensitive pedagogy. Northern gerder studies 4. Oulun yliopistopaino. 
Sunnari, Vappu. 1997. "Can it really mean us?": Nord-Lilia Project in Oulu, Finland. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia, ISSN 0358-7231; 97.

Seppälä, Riku 2004. Miehen malli? : haastattelututkimus miesopettajasta naisvaltaisessa työyhteisössä. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

UNESCO. 2015. A Guide For Gender Equality in Teacher Education. Policy and Practices.

Vataja, Maija. 2011. Miehiä kouluun? Puhetapoja miesluokanopettajuudesta. Kasvatustieteiden laitos, Tampereen yliopisto.

Viden, Sari ja Naskali, Päivi. 2010. Sukupuolitietoisuus Lapin yliopiston opettajankoulutuksessa. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 22. Linkki kirjan esittelyyn.

Ylitapio-Mäntylä, Outi. 2009. Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

 Varhaiskasvatus

Dementjeff, Nina. 2011. Miten esiopetusmateriaaleissa esitetään sukupuolta. University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education.

Härkönen, Ulla. 1996. Naiskasvattajien käsityksiä tyttöjen ja poikien työn tekemisestä sekä äitien ja isien työkasvatuksesta. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 28.

Lappalainen, Sirpa. 2006. Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 206.

Leppälä, P. 2007. Sukupuolen ja sukupuolisten merkitysten rakentuminen alle kouluikäisille suunnatuissa lastenohjelmissa. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Penttilä, S. & Pöykiö, A.-R. 2007. Leevi ihmemaassa : miesluokanopettajaopiskelijoiden ryhmäkeskustelussa rakentunut sukupuolittunut alkuopettajuus. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Ylitapio-Mäntylä, Outi. 2009. Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Ylitapio, O. 2000. Askeleet yhteiseen huomiseen: päiväkoti ja koulu samalla portaalla. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

 Koulu ja sukupuoli

Aaltonen, Sanna. 2007.  Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä. Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura 69. Helsinki: Yliopistopaino.

Aapola, Sinikka. 1999. Murrosikä ja sukupuoli. Julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Gordon, Tuula, Holland, Janet & Lahelma, Elina 2000. Making Spaces: Citizenship and Difference in Schools, London: Macmillan & New York: St. Martin's Press.

Haapala-Samuel, A. 2008. Raavas mies vai tunnollinen työntekijä? Ainokaiset naiset puhuvat miesenemmistöisistä ammatillisista opiskelualoistaan. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Huuki, Tuija (2010) Koulupoikien statustyö väkivallan ja välittämisen valokiilassa. acta universitatis ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 113. Oulun Yliopisto, Oulu.

Ikävalko Elina. 2010. Tasa-arvosuunnitelmien seuranta. Opetushallitus.

Jacobsson, M. 2008. _"Mä halusin sen paperin!" Laitoshuoltajakoulutus puhdistuspalvelualalla työskentelevien naisten elämänkertomuksissa. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Juusenaho, Riitta. 2004 Johtamisen eroja. Sukupuolen näkökulma peruskoulun rehtorin työssä.Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 249 Jyväskylä University Printing House Jyväskylän yliopisto

Kaarninen, Mervi. 1995.   Nykyajan tytöt. Koulutus, luokka ja sukupuoli 1920- ja 1930-luvun Suomessa. Helsinki. Suomen Historiallinen Seura, Bibliotheca Historica.

Komulainen, Katri. 1998. Kotihiiriä ja ihmisiä. Retorinen minä naisten koulutusta koskevissa elämänkertomuksissa. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja n:o 35. Joensuu: Joensuun yliopistopaino.

Kosonen, Ulla 1998. Koulumuistoja naiseksi kasvamisesta. Yhteiskuntatieteiden, valtio-opin ja filosofian julkaisuja 21. Helsinki: SoPhi.

Kuusi, Heli, Jakku-Sihvonen Ritva, Koramo Marika. 2009. Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:52.

Kuusisto, S. 2004. Kiltisti koulussa! : tutkimus kiltistä ja hiljaisesta tyttöoppilaasta. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Lahelma, Elina. 2015. Tackling the gender divide. Centre of Educational Research and Practice (CERP). AQA

Lahelma, Elina & Gordon, Tuula (toim.) 2003. Koulun arkea tutkimassa. Yläasteen erot ja erilaisuus. Helsingin opetusvirasto, julkaisuja A1:2002. Helsinki: Yliopistopaino.

Lahelma, Elina. 1992. Sukupuolten eriytyminen peruskoulun opetussuunnitelmassa. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 132. Helsinki: Yliopistopaino. 

Lappalainen, Sirpa & Lahelma, Elina. 2015. Subtle discourses on equality in the Finnish curricula of upper secondary education: reflections of the imagined society. Journal of Curriculum Studies, DOI: 10.1080/00220272.2015.1069399

Lappalainen, Sirpa. 2006. Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 206.

Lehtilä, J. ja Vuorinen, K. 2009. Tytöt ja pojat eri luokilta tasa-arvoisiksi oppilaiksi. Kuvaus Olkahisen koulun tyttö- ja poikakokeilusta lukuvuonna 2006-2007. Opettajankoulutuslaitos, Tampereen yliopisto.

Lehtonen, Jukka. 2003. Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa. Näkökulmana heteronormatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 31. Helsinki: Yliopistopaino.

Lindroos, Maarit. 1997.   Opetusdiskurssiin piirretty viiva. Tyttö ja poika luokkahuoneen vuorovaikutuksessa. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 153.

Martikainen, Petra. 2010. "Ois se vähän outoo, jos joku poika menis sinne laulaan". Feministisesti virittynyt etnografia erään yläkoulun musiikin valinnaisryhmän arjesta. Musiikkikasvatuksen osasto, Sibelius Akatemia.

Martin, M. 2005. Aukusti Salo ja 1940-luvun naiskasvatuksen ihanne. Yhteis- ja erilliskoulukeskustelu aikansa sukupuolikäsityksen ilmentäjänä. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Mela, E. 2003. Kovat kundit ja mallikkaat mimmit : yhdeksäsluokkalaisten sukupuoliroolikäsitykset koulussa. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Metso, Tuija. 2004. Koti, koulu ja kasvatus. Kohtaamisia ja rajankäyntejä. Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Kasvatusalan tutkimuksia 19. Turku.

Mietola, Reetta, Lahelma, Elina, Lappalainen, Sirpa (toim). 2005. Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä. Erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Julkaisuja No 22, 2005.

Mustanoja, M. 2007. Pojat on poikia, vai ovatko? : lasten sukupuolen moninaisuus äitiensä kertomana. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.

Mäkinen, H. 2009. Askelia tasa-arvosta sukupuolitietoon. Opettajankoulutuslaitos, Tampereen yliopisto

Naskali, Päivi. 1998. Tyttö, äiti, kasvatus. Kohti feminiinistä kasvatusfilosofiaa. Acta universitatis Lapponiensis 18. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Norema, Anne, Pietilä, Penni ja Purtonen Tanja. Pipot tiedon tiellä. 2010. TASUKO.

Nurmi, P. 2004. Ihmesadun tyttöhahmo toimijana - Neljäsluokkalaisten näkemyksiä Aili Somersalon Päivikistä. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Nyström, Eva. 2009. Nordisk forskning om genus och jämstelldhet i skola och utbildning: 2005 - 2009. NIKK.

Ojala Hanna, Palmu Tarja & Saarinen Jaana (toim.) 2009. Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa, Vastapaino. Linkki kirjan esittelyyn.

Palmu, Tarja. 2003. Sukupuolen rakentuminen koulun kulttuurisissa teksteissä. Etnografia yläasteen äidinkielen oppitunneilla. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 189.

Salo, Ulla-Maija. 1999. Ylös tiedon ja taidon ylämäkeä. Tutkielma koulun maailmoista ja järjestyksistä. Acta Universitatis Lapponiensis 24. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Suortamo, Markku,  Tainio, Liisa, Ikävalko, Elina, Palmu, Tarja ja Tani, Sirpa (toim.) 2010. Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa. PS-kustannus.Linkki kirjan esittelyyn.

Sunnari, Vappu. 2009. PHYSICAL SEXUAL HARASSMENT AS EXPERIENCED BY CHILDREN AT SCHOOL In Northern Finland and Northwest Russia.

Sunnari Vappu, Kangasvuo Jenny, Heikkinen Mervi ja Kuorikoski Niina (toim.) 2002 Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna - Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Femina Borealis 6. Oulu University Press.

Tolonen, Tarja. 2001. Nuorten kulttuurit koulussa. Ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. Helsinki: Gaudeamus.

Tuomaala, Saara. 2004. Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi. Suomalaisen oppivelvollisuuskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921-1939. Bibliotheca historica 89. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Yliraudanjoki, Virpi. 2010. Mikä luokaton lukio? Feministinen kouluetnografia luokattomuuden järjestyksissä. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus 2010, Acta Universitatis Lapponiensis 191.

 Oppilaanohjaus

Hynninen, Pirkko ja Juutilainen Päivä-Katriina. 2006. Seitsemän asiaa ohjauksen suunnittelusta ja tasa-arvosta - Mietteitä sukupuolisensitiivisestä ohjauksesta. (Sukupuolisensitiivinen ohjaus tasa-arvon edistäjänä koulutuksessa -hanke 2002 - 2006) Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita 43. Joensuun yliopisto.

Juutilainen, Päivi-Katriina. 2003. Elämään vai sukupuoleen ohjausta? Tutkimus opinto-ohjauskeskustelun rakentumisesta prosessina. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja no 92. Joensuun yliopisto.

 Erityisopetus  

Arnesen, Anne-Lise & Mietola, Reetta & Lahelma, Elina 2007.The language of inclusion and diversity: policy discourses and social practices in Finnish and Norwegian schools,
International Journal of Inclusive Education, 11(1), 97--110.
 
Gay, Geneva 2002. Culturally responsive teaching in special education for ethnically diverse students: setting the stage.
International Journal of Qualitative Studies in Education (QSE);Vol. 15 Issue 6, p613-629, 17p
 
Huhtala, J. 2002. Psykopaatti, umpimielinen ja turhamainen. Pahantapaisten tyttöjen kasvatuksen jäljillä. Toivonniemen koulukoti 1903-1958. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.
 
Naukkarinen, A. 2005. Laatua erityisopetukseen vai yleisopetukseen? Vuosina 1997--2004 erityisopetuksesta tehtyjä tutkimuksia. Opetushallitus
 
Niemi, A-M, Mietola, R ja Helakorpi, J. 2010. Erityisluokka elämänkulussa. Selvitys peruskoulussa erityisluokalla opiskelleiden vammaisten, romaniväestöön kuuluvien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten koulutus- ja työelämäkokemuksista. Sisäasiainministeriön julkaisu 1/2010.
 
Saloviita, T. 2001.Erityisopetuksen virallisen legitimaatiotarinan kehitysvaiheita. Teoksessa P. Murto, A. Naukkarinen, & T. Saloviita (Eds.). Inkluusion haaste koululle. Oikeus yhdessä oppimiseen. (pp. 139-166) Jyväskylä: PS-Kustannus.

Saloviita, T. 2005.  Erityisopetus opettajankoulutuksen sisältöalueena. Teoksessa R. Jakku-Sihvonen (toim.) Uudenlaisia maistereita. Kasvatusalan koulutuksen kehittämislinjoja. (s. 339-351) Jyväskylä: PS-Kustannus
 
Saloviita, T. 2006. Erityisopetuksen oikeuttaminen ja vammaishuollon mallit. Teoksessa A. Teittinen (toim.). Vammaisuuden tutkimus. Helsinki: Yliopistopaino.
 

 Monikulttuurisuus

Honkasalo, Veronika. 2011. Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 109.

Kurki, Tuuli. 2008. Maahanmuuttajiksi nimetyt. Etnografinen tutkimus eroista ja toimijuudesta peruskoulun päättyessä. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta. (toim.) 2010. Maahanmuutto ja sukupolvet. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & Nuorisotutkimusverkosto.

Paavola, Heini. 2007. Monikulttuurisuuskasvatus päiväkodin monikulttuurisessa esiopetusryhmässä. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Helsingin yliopisto.

Souto, Anne-Mari. 2011. Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 110.

Virta, Arja. 2008. Kenen historiaa monikulttuurisessa koulussa. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura.

 Arviointi  

Maunumäki, Minna. 2008. "Uudenlaisen elämäntavan pedagogiat" - Peruskoulun oppilasarviointi uusliberalistisessa hallinnan viitekehyksessä. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.  

Taito- ja taideaineet  

Amberla, Kim 1999. Oh Danny, I love you so. Seksuaalinen suuntautuminen ja musiikin oppikirjat. Musiikkikasvatuksen tutkielma. Sibelius-Akatemia.
 
Berg, Päivi. 2010. Ryhmärajoja ja hierarkioita : etnografinen tutkimus peruskoulun yläasteen liikunnanopetuksesta. Sosiaalipsykologisia tutkimuksia 22. Linkki.
 
Kankkunen, Tarja. 2004. Tytöt, pojat ja 'erojen leikki'. Sukupuolen rakentuminen koulun kuvataideopetuksen arjessa. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A 52.
 
Kokko, Sirpa. 2007. Käsityöt tyttöjen kasvatuksessa naisiksi. Joensuu: Joensuun yliopisto, Kasvatustieteellisiä julkaisuja 118.
 
Kokko, Sirpa. 2008. Sitkeästi sukupuolittunut käsityönopetus. Kasvatus 39 (4), 348-358. 

Kokko, Sirpa. 2011. Learning crafts as practices of masculinity. Finnish male trainee teachers' reflections and experiences. Gender and Education, 1-17. Available online 24 Oct 2011.

Lepistö, Jaana. 2010. Käsitöiden tekeminen ei vaadi tiettyä sukupuolta. Teoksessa Markku Suortamo, Liisa Tainio, Elina Ikävalko, Tarja Palmu ja Sirpa Tani (toim.) Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa. PS-kustannus, 59-77.

Leppänen, Taru. 2010. Vallatonta musiikkia – Lastenmusiikkikulttuuri 2000-luvun Suomessa. Gaudeamus.
 
Martikainen, Petra. 2010. "Ois se vähän outoo, jos joku poika menis sinne laulaan". Feministisesti virittynyt etnografia erään yläkoulun musiikin valinnaisryhmän arjesta.Musiikkikasvatuksen osasto, Sibelius Akatemia.
 
Meri, Miili. 2000. Yhdessä vai erikseen. Helsingin II Normaalikoulun viides- ja kuudesluokkalaisten käsityksiä liikunnan yhteisopetuskokeilusta. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

Pellinen, Tatu 2008. Teknologiakasvatukseen painottuneen käsityön opetuksen vaikutus tyttöjen käsitykseen teknologiasta. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen Pro gradu --tutkielma.
 
Puukka, M. 2005. Luokanopettajien kokemuksia tyttöjen ja poikien liikunnan yhteis- ja erillisryhmien opettamisesta. Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos.

Pöllänen, Sinikka. 2002. Yhteinen käsityö sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta tarkasteltuna. Teoksessa Pirjo Nuutinen & Erkki Savolainen (toim.) 50 vuotta opettajankoulutusta Savonlinnassa, 219-224. http://sokl.joensuu.fi/juhlakirja/
 
Rasinen, Aki 2005. Are Girls Equal in Technology Education?Artikkeli konferenssijulkaisussa 2005.

Riipinen, Annika. 2007. Yhteinen käsityö peruskoulun 7. luokalla: opettajien kokemuksia yhteisen käsityön opetuksesta ja organisoinnista. University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Home Economics and Craft Science.

Tuokko, Sanna. 2009. Käsityön sukupuolirajat ja rajojen rikkojat. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Käsityötiede, Helsingin yliopisto.
 
Vertainen, Paula. 2006. Maskuliinisuudet seitsemäsluokkalaisten tekemissä kuvissa: analyysi oppilaiden tuottamista taidehistorian ja median mieskuvista sekä arjen maskuliinisuuksista.Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.
 
Virtanen, Sonja & Ikonen, Pasi. 2010. Gender Differences in Technology Education; Searching Ways to Encourage Girls to Study Technology. Artikkeli symposium julkaisussa Rasinen Aki & Rissanen Timo (eds.) In the Spirit of Uno Cygnaeus - Pedagogical Questions of Today and Tomorrow. Department of Teacher Education, University of Jyväskylä. s.121-130.
 

  Matematiikka

Holappa, Sanna. 2009. "En huomannut sitä, että minä outo lintu oon!" : feministinen tutkimus sukupuoleen sosiaalistumisesta ja sen merkityksestä naisten matemaattisissa elämänkuluissa. Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.
 
Hulkkonen T. 2009. Sukupuolisesti stereotyyppiset tehtäväkontekstit matematiikan sanallisissa ongelmanratkaisutehtävissä. Soveltavan kavatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.
 
Kallio, E. & Rehn, M. 2003. Piilo-opetussuunnitelma sukupuolinäkökulmasta kolmannen luokan matematiikan oppikirjoissa. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Pro gradu -tutkielma.
 
Linnanmäki, Karin. 2002. Matematikprestationer och självuppfattning. En uppföljningsstudie i relation till skolspråk och kön. Åbo: Åbo Akademis förlag.
 
Rantanen, T. 2009. Matematiikan oppikirjat sukupuolittuneen piilo-opetussuunnitelman näkökulmasta - vertaileva tutkimus 1970-luvun ja 2000-luvun 3. luokan matematiikan oppikirjoista. Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.
 
Suhonen, E. L. 2008. Voiko vaaleanpunaista laskea? Sukupuolisensitiivisyys peruskoulun kolmannen vuosiluokan matematiikan oppikirjoissa. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.
 

  Äidinkieli ja kirjallisuus  

Hurme, Anna & Rahkiola, Anna 1988. Sukupuoliroolit aapisissa 1950-1980-luvuilla. Pro gradu. Kasvatustieteen laitos. Helsingin yliopisto.
 
Hynninen, Pirkko 1987. Sukupuolten tasa-arvotavoite ja koulu. Esimerkkinä todellisuudesta sukupuolten työnjako äidinkielen oppikirjassa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.
 
Itävuo, Ulla 1983. Aapisten välittämät asenteet sukupuolirooleihin. Pro gradu. Kasvatustieteen laitos. Helsingin yliopisto.
 
Nurmi, P. 2004. Ihmesadun tyttöhahmo toimijana - Neljäsluokkalaisten näkemyksiä Aili Somersalon Päivikistä. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.
 
Palmu, Tarja. 2003. Sukupuolen rakentuminen koulun kulttuurisissa teksteissä. Etnografia yläasteen äidinkielen oppitunneilla. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 189.
 
Palmu, Tarja. 1991. Aapisten sukupuoli-ideologia - kolmen 1990-luvun alussa käytetyn aapisen sisällönanalyysi. Pro gradu. Kasvatustieteen laitos. Helsingin yliopisto.
 
Ritari, L. S. 2003. Perheen kuvaus 1960- ja 1990 -luvun aapisissa - Aapisen vaikutus sosialisaatioon. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.
 
Törrö, H.-L. 2009. Mistä on pienet tytöt ja pojat tehty? : sukupuolen tuottaminen Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossu -tarinoissa.Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.
 

  Kouluetnografia  

Beach, Dennis, Gordon, Tuula & Lahelma, Elina (toim) 2003. Democratic Education: Ethnographic Challenges. London: Tufnell Press.
 
Berg, Päivi. 2010. Ryhmärajoja ja hierarkioita : etnografinen tutkimus peruskoulun yläasteen liikunnanopetuksesta. Sosiaalipsykologisia tutkimuksia 22.
 
Iivari, S. & Kivioja, H. 2005. Pojat hajottaa ja hallitsee, tytöt rakentaa ja hillitsee : etnografia sukupuolistavista käytänteistä peruskoulun 2. luokassa.Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.
 
Jumisko, K. 2006. Nainen ja auktoriteetti, mahdoton yhdistelmä? Etnografinen tutkimus sukupuolen merkityksistä opettajan auktoriteetin rakentumiselle.Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto.
 
Kauppinen, A. 2008.  Maskuliinisuuksien diskursiivinen kehkeytyminen. Etnografia rakennusalan ammatillisessa koulutuksessa.Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.
 
Kurki, T. (2008). Maahanmuuttajiksi nimetyt. Etnografinen tutkimus eroista ja toimijuudesta peruskoulun päättyessä. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto.

 
Käyhkö, Mari. 2006. Siivoojaksi oppimassa. Etnografinen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa. Joensuu : Joensuu University Press.
 
Lappalainen, Sirpa & Hynninen, Pirkko & Kankkunen, Tarja & Lahelma, Elina & Tolonen, Tarja (eds) 2007. Etnografia metodologiana. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus. Tampere: Vastapaino.
 
Lappalainen, Sirpa. 2006. Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 206.
 
Martikainen, Petra. 2010. "Ois se vähän outoo, jos joku poika menis sinne laulaan". Feministisesti virittynyt etnografia erään yläkoulun musiikin valinnaisryhmän arjesta.Musiikkikasvatuksen osasto, Sibelius Akatemia.
 
Palmu, Tarja. 2003. Sukupuolen rakentuminen koulun kulttuurisissa teksteissä. Etnografia yläasteen äidinkielen oppitunneilla. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 189.
 
Rajander, Silja. 2010. School and choice: An ethnography of a primar school with bilingual classes. Kasvatusalan julkaisuja.
 
Rantanen, Ulla ja Uimonen, Sari. 2005. Ole hiljaa ja osallistu! Pienoisetnografia kuudennen luokan oppilaiden luokkahuonekäyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto.
 
Yliraudanjoki, Virpi. 2010. Mikä luokaton lukio? Feministinen kouluetnografia luokattomuuden järjestyksissä. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

 

 

#Sivun alkuun

  • No labels