Child pages
  • Info for pre-2014 students
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Starting fall 2014, our solid earth geophysics teaching curriculum has been completely renewed. These instructions (given in Finnish) apply to our students who have started their studies before fall 2014.

 

GEOFYSIIKAN KURSSIKORVAAVUUDET SIIRTYMÄKAUDELLA 2014-2016

 

GEOFYSIIKAN TUTKINTOUUDISTUS

Vesivaipan ja kiinteän maan geofysiikan uudet tutkintovaatimukset astuvat voimaan syksyllä 2014. Uudessa tutkintorakenteessa vesivaipan ja kiinteän maan geofysiikan linjat eriytyvät. Tutkintouudistuksen myötä (vesivaipan) geofysiikka säilyy edelleen oppiaineena ja vesivaipan geofysiikan opiskelijoiden on yhä mahdollista suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinto geofysiikassa. Vesivaipan geofysiikan tutkintorakenne uudistuu kuitenkin siten, että jatkossa vesivaipan geofysiikan opiskelijat suorittavat perusopintonsa meteorologiassa ja siirtyvät opiskelemaan vesivaipan geofysiikkaa aineopintotasolla. Kiinteän maan geofysiikan opetuksen pääpaino Helsingin yliopistossa siirtyy puolestaan syventäviin opintoihin, kun kiinteän maan geofysiikasta tulee sekä fysiikan että geologian erikoistumislinja. Kiinteän maan geofysiikan erikoistumislinjalla suoritetaan filosofian maisterin tutkinto, jonka pohjakoulutuksena on luonnontieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena fysiikka, teoreettinen fysiikka tai geologia.

 

Uuden kiinteän maan geofysiikan erikoistumislinjan kuvauksen löydät täältä.

 

Geofysiikan opetuksen muutokset vaikuttavat pääaineopiskelijoiden ohella sivuaineopiskelijoihin. Tutkintorakenteen uudistuksen myötä poistuu syksyllä 2014 aloittavilta opiskelijoilta kokonaan mahdollisuus suorittaa geofysiikan perusopintojen tasoinen sivuainekokonaisuus. Jatkossa (vesivaipan) geofysiikassa on kuitenkin mahdollisuus suorittaa aineopintotasoinen sivuainekokonaisuus (25+35 op) ja kiinteän maan geofysiikan peruskurssi tulee tutkintouudistuksen myötä tarjolle fysiikan aineopintojen valinnaisena kurssina. Lisäksi kiinteän maan geofysiikan opetusta vahvistetaan osana geologian perus- ja aineopintoja.

 

Ennen syksyä 2014 aloitetut luonnontieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot geofysiikassa sekä geofysiikan sivuaineet voi kuitenkin toki suorittaa loppuun aiempien tutkintovaatimusten mukaisesti. Vuodet 2014-2016 muodostavat siirtymäkauden, jolloin opetuksessa erityisesti huomioidaan vanhan tutkintojärjestelmän mukaisia suorituksia tekevät geofysiikan pääaine- ja sivuaineopiskelijat. Vesivaipan ja kiinteän maan geofysiikan uusissa opinto-ohjelmissa on paria poikkeutta lukuunottamatta (kts. alla) edelleen tarjolla aiemminkin luennoidut syventävien opintojen tasoiset kurssit, joten aiempien tutkintovaatimusten mukaisiin syventäviin opintoihin opinto-ohjelmien uudistukset vaikuttavat vähäisessä määrin.

 

SIIRTYMÄKAUDEN OPETUSJÄRJESTELYT

Pääsääntöisesti kurssit järjestetään siirtymäkaudella uuden opinto-ohjelman mukaisesti; esim. tutkintouudistuksen myötä vesivaipan geofysiikan perusopinnoista aineopintoihin ja kiinteän maan geofysiikan aineopinnoista syventäviin opintoihin siirtyvät kurssit järjestetään jo siirtymäkaudella uuden tason mukaisesti. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisia suorituksia tekeville järjestetään kuitenkin tarpeen tullen erilliset tentit ja mahdollisuuksien mukaan eri harjoitukset. Opiskelijan tulee kurssille ilmoittautuessaan kertoa minkä vuoden tutkintovaatimusten mukaisesti on kurssia suorittamassa. Osin vanhojen tutkintovaatimusten mukaiset kurssit korvataan kirjatenteillä tai toisilla kursseilla. Nämä kurssit on eritelty alla. Ne kurssit, joille ei ole alla mainittu erillistä järjestelyä, ovat edelleen saatavilla vanhojen tutkintovaatimusten mukaisina.

 

Alla uudet kurssikoodit on mainittu, jos kurssien koodit ovat muuttuneet. Lisäksi on mainittu kurssien seuraava tiedossa oleva luennointiajankohta.

 

GEOFYSIIKAN PERUSOPINNOT

Seuraavat aiemmat geofysiikan perusopintojen kurssit korvataan vastaavilla (vesivaipan) geofysiikan ja fysiikan aineopintojen kursseilla:

53531 Hydrologian peruskurssi, 5 op – kevät 2015, periodi IV

53541 Meritieteen peruskurssi, 5 op – kevät 2015, periodi III

535010 Kiinteän maan geofysiikka I, 5 op – 530289 Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi; syksy 2014, periodi I

 

Seuraava aiempien geofysiikan perusopintojen kurssi korvataan kirjatentillä:

53501 Geofysiikan johdantokurssi, 5 op

 

Siirtymäkaudella 2014-2016 geofysiikan johdantokurssi on mahdollista suorittaa fysiikan laitoksen laitostentissä lokakuussa ja joulukuussa 2014, huhtikuussa ja kesäkuussa 2015, lokakuussa 2015 ja huhtikuussa 2016. Tenttiä varten luetaan seuraavat kirjat: 1) Haapala, I. ja Pulkkinen, T. (toim.), 2009. Maan ytimestä avaruuteen. Suomen tiedeseura. (Saatavissa Kumpulan kirjastosta tai Tiedekirjan myymälästä Kirkkokadulla, ilmoittamalla olevansa tämän kurssin opiskelija kirja saa puoleen hintaan eli 15 €) ja 2) Ahvenisto, U. ym., 2004. Geofysiikka – tunne maapallosi, WSOY. (Saatavissa Kumpulan kirjastosta)

 

KIINTEÄN MAAN GEOFYSIIKAN AINEOPINNOT

PAKOLLISET AINEOPINNOT:

Seuraavat aiemmat geofysiikan aineopintojen kurssit korvataan vastaavilla kiinteän maan geofysiikan syventävien opintojen kursseilla:

53521 Geomagnetismi, 5 op – syksy 2015, periodit I-II

53511  Geodesia, 5 op – kevät 2015, periodit III-IV

535021 Planetaarinen geofysiikka, 5 op – kevät 2015, periodi III

(tämän kurssin voi korvata myös tähtitieteen tarjoamalla aineopintotasoisella kurssilla 53923 Aurinkokunnan fysiikka)

 

VALINNAISET AINEOPINNOT:

Seuraava kurssi järjestetään kaudella 2014-2016 vielä kerran aineopintotasoisena vanhan opinto-ohjelman mukaisesti:

535020 Kiinteän maan geofysiikan laboratoriotyöt, 5 op – syksy 2015, periodi II

 

Seuraavat aiemmat geofysiikan aineopintojen valinnaiset kurssit korvataan vastaavilla kiinteän maan geofysiikan syventävien opintojen kursseilla:

53551 Seismologian perusteet, 5 op – 54061 Seismologia I/Seismology I, 5 op; kevät 2015, periodi IV

53514 Satelliittipaikannus, 5 op – syksy 2014, periodit I-II

 

Seuraavat aiemmat geofysiikan aineopintojen valinnaiset kurssit korvataan kirjatentillä:

535019 Sovelletun geofysiikan perusteet, 5 op

535016 Petrofysiikan peruskurssi, 5 op

 

Kirjatenttejä varten luetaan seuraavat kirjat:

Sovelletun geofysiikan perusteet: Peltoniemi, M., 1988. Maa- ja kallioperän geofysikaaliset tutkimusmenetelmät, Otakustantamo. (Saatavissa Kumpulan kirjastosta)

Petrofysiikan peruskurssi: Airo, M.-L. ja Kiuru, R., 2012. Petrofysiikan perusteet: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/34217/petrofys.pdf?sequence=1

 

Mikäli haluat suorittaa jomman kumman näistä, ota yhteyttä Emilia Koivistoon (emilia.koivisto [at] helsinki.fi). Tentin voi suorittaa fysiikan laitostenttipäivinä. Tenttipäivät sovitaan tapauskohtaisesti.

 

KIINTEÄN MAAN GEOFYSIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT

PAKOLLISET OPINNOT:

Seuraava aiempi kiinteän maan geofysiikan syventävien opintojen pakollinen kurssi korvataan toisella kurssilla:

535011 Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi II, 5 op – 53212 Sovellettu geofysiikka/Applied Geophysics: Theory and applications, 5 op; syksy 2014, periodi I

 

Seuraava kurssi suoritetaan kirjatenttinä:

535040 Geofysiikan historia, 2 op

Tämän kurssin suorituksen osalta kiinteän maan geofysiikan opiskelijat ovat yhteydessä Ilmo Kukkoseen (ilmo.kukkonen [at] helsinki.fi). Tenttipäivät sovitaan tapauskohtaisesti.

 

Jatkossa myöskään geofysiikan syventävien opintojen seminaarikurssia (50304) ei enää järjestetä entiseen tapaan geofysiikan maanantaiseminaarien muodossa. Kiinteän maan geofysiikan opiskelijoiden tulee olla seminaarikurssin suorittamisesta yhteydessä Emilia Koivistoon (emilia.koivisto [at] helsinki.fi).

 

Kiinteän maan geofysiikan opintosuorituksiin voi kuulua myös näistä yleisistä ohjeista poikkeavia järjestelyitä, sikäli kun ne on sovittu Ilmo Kukkosen tai Emilia Koiviston kanssa.

 

Mikäli jotain kysyttävää, ota yhteyttä:

Vesivaipan geofysiikan professori Matti Leppäranta: matti.lepparanta [at] helsinki.fi

Kiinteän maan geofysiikan professori Ilmo Kukkonen: ilmo.kukkonen [at] helsinki.fi

Sovelletun geofysiikan yliopistonlehtori Emilia Koivisto: emilia.koivisto [at] helsinki.fi

 

  • No labels