Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

008 - Alla medietyper

00-05 Datum då posten upprättades
Anges i formen yymmdd (år, månad, dag) och ändras aldrig. Datum för aktuell version finns i fält 005.

06 Typ av utgivningsdatum/Utgivningsstatus.
Samspelar med pos. 07-10 och 11-14. Utgivningskod och -datum i 008/06-14 skall normalt överensstämma med klartextuppgift i 260 ‡c (och i förekommande fall även fält 362).Se fält 260 ‡c och fält 362. Se även fält 046 då flera datum behöver kodas. Detta gäller fall där informationen involverar ett eller flera f.Kr.-datum, felaktiga datum/årtal, datum för modifiering eller skapande av resursen, och datumintervall för resursens giltighetstid.

b Årtal före Kristi födelse
Se 046 (Specialkodade datum eller årtal).

c Fortlöpande resurs vars utgivning pågår
I 008/07-10 anges publikationens första utgivningsår och i 008/11-14 anges årtalet 9999.

d Fortlöpande resurs vars utgivning upphört
I 008/07-10 anges publikationens första utgivningsår och i 008/11-14 anges publikationens sista utgivningsår.

e Exakt tidpunkt
Avser år, månad och helst även dag. I 008/07-10 anges årtal och i 008/11-14 anges månad och dag i formatet/formen mmdd.

i Täckningstid för samling
000/07 innehåller kod "c" eller "d".

k Årtal för huvuddel av samling
000/07 innehåller kod "c" eller "d".

m Årtal för monografisk resurs i flera band, vilka utgivits under mer än ett år
Om alla band kom under ett och samma år används kod "s".

n Utgivningstid okänd

p Utgivningsår avviker från år för produktion eller inspelning

q Årtalet osäkert men tidigaste och senaste årtal kan anges
Kan ersätta kod "s" om endast intervall anges.

r Årtal för ny utgivning och för ursprunglig utgivning
I 008/007-10 anges faksimilets utgivningsår och i 008/11-14 anges originalutgåvans utgivningsår, om det är känt; om det ursprungliga utgivningsåret är obekant, används kod u (uuuu).

s Ett årtal för utgivningen
Hit även flerbandsverk katalogiserade enligt enpostmetodik, där alla delar givits ut under samma år.

t Årtal för utgivning och för startår för gällande copyright

u Fortlöpande resurs vars utgivningsstatus är osäker

| Ej kodad

07-10 Årtal 1 efter Kristi födelse enligt gregoriansk kalender
Avser första/enda utgivningsår. Första eller enda utgivningsåret. Årtalet anges enligt gregoriansk kalender och efter Kristi födelse. Årtalet definieras för 008/007-10 samtidigt som man väljer en kod för 008/006 (Typ av utgivningsdatum, utgivningsstatus). Fyllnadstecken (|) kan användas, men rekommenderas inte för det första utgivningsåret, eftersom det används vid informationssökning och dubbelkontroll i många system. Om man ändå väljer att använda fyllnadstecken, ska det anges i alla fyra positioner.

1-9 Tidsangivelse

u Osäker uppgift
Ersätter sista siffra/siffror.

# Ej tillämpligt.
Används i dessa positioner normalt endast efter 008/06 "b" (årtal före Kristi födelse), utgivning. Används då 008/06 är b.

|||| Ej kodad

11-14 Tidsangivelse 2 efter Kristi födelse enligt gregoriansk kalender
Avser andra/kompletterande utgivningsår eller utgivningsdatum. Årtalet anges enligt gregoriansk kalender och efter Kristi födelse. Årtalet definieras för 008/11-14 samtidigt som man väljer en kod för 008/006 (Typ av utgivningsdatum, utgivningsstatus). Om man använder fyllnadstecken, ska de anges i alla fyra positioner.

1-9 Tidsangivelse

u Osäker uppgift
Ersätter sista siffra/siffror.

# Ej tillämpligt
Används, då 008/06 är b, e eller s.

|||| Ej kodad

15-17 Utgivningsland/-plats
En landkod omfattande två eller tre tecken som anger utgivnings- eller produktionsland. Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder. Om det är fråga om en tvåställig kod, bör 008/17 förbli öppen (#). Valet av landkod är i allmänhet beroende av uppgifterna i fält 260 (Utgivning, distribution). Då flera landkoder behövs för beskrivningen, används landkoden i fält 008/15-17 tillsammans med fält 044 (Landkod för utgivande eller producerande enhet); så att den första landkoden i delfält 044 ‡a anges i position 008/15-17. Användning av fyllnadstecken (||||) rekommenderas inte, eftersom landkoden används för informationssökning och dubbelkontroll i många system.

35-37 Språkkod
Publikationens huvudsakliga språk anges med en treställig språkkod. Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Språkkoder. Fyllnadstecken (||||) kan användas om ingen kodning görs, eller om man inte vill använda sig av MARC-språkkoderna (och om man använder fält 041 (Språkkod)).

38 Modifieringar
Då katalogposten innehåller modifieringar som skiljer sig från den föreliggande publikationen. Koden används inte i löpande katalogisering, utan närmast i retroaktiv konvertering. I följande förteckning anges koderna i den viktighetsordning, som man följer då fler än en kod passar för beskrivningen.

# Modifieringar förekommer ej

d Bakgrundsinformation har förbigåtts

o Resursen kan föranleda icke-latinska tecken men katalogposten är helt translittererad

r Resursen kan föranleda icke-latinska tecken, katalogposten stödjer såväl originalform som translittererad form

s Posten är förkortad av tekniska skäl
Fullständig post överskrider det för MARC tillåtna största omfånget.

x Posten innehåller tecken och symboler som ej faller inom standardiserad transkription

| Ej kodad

39 Katalogiserande instans
Samverkar med fält 040 ‡a eller ‡d, där kod för aktuell institution läggs.

# Nationalbibliografisk verksamhet

c Kooperativt katalogiseringsprogram

d Annan verksamhet

u Okänd verksamhet

| Ej kodad

  • No labels