Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

008 - (VM) Grafisk resurs

Avser fält 008 i poster där följande villkor är uppfyllt: [000/06 (medietyp) = någon av koderna g, k, o, r.
Om 000/07 innehåller någon av b, i, s skall posten innehålla fält 006 med pos. 00 = s (fortlöpande resurs).

Beskrivningen gäller även fält 006 där pos. 00 innehåller kod g, k, o eller r. Där motsvaras pos. 008/18 av pos. 006/01 osv. till och med pos. 008/34 = 006/17.

18-20 Speltid (=006/01-03)
Tre positioner för speltid i minuter (högerställd med inledande nolla).

000 Speltid överstiger 999 minuter

001-999 Speltid
Avser hela resursen (spelfilm, videoupptagning).

nnn Speltid ej tillämplig
Används när resursen inte är spelfilm eller videoupptagning utan t.ex. stillbild.

--- Speltid okänd (bindestreck)

||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

21 Icke definierad position (=006/04)
Innehåller blanktecken (#) eller fyllnadstecken (|).

22 Målgrupp för resursen (=006/05)

# Okänd eller icke angiven

a Småbarn (t.o.m. förskoleåldern)

b Förskola/Lågstadium

c Mellan-/Högstadium

d Gymnasiestadiet och motsvarande

e Resursen är avsedd för vuxna och kan anses olämplig för minderåriga

f Resursen är speciellt avsedd för en trängre brukarkrets
T.ex. lättlästa böcker, användarmanualer för olika apparater eller interna publikationer avsedda för anställda inom en viss organisation.

g Allmän
Används (i stället för #) särskilt vid skönlitterära resurser för att markera att någon av koderna a-e eller j ej är tillämplig.

j Barn och ungdomar till ca 16 års ålder
Används särskilt för skönlitterära resurser i stället för någon av de specifika koderna a-d när speciell kodning av stadium ej är möjlig eller önskvärd.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

23-27 Icke definierade positioner (=006/06-10)
Varje position innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

28 Offentlig resurs (=006/11)
Med denna term avses resurs som på något sätt härrör från ett officiellt organ. Koderna ger möjlighet att även ange typ och nivå för den jurisdiktion organet emanerar från eller avser.

# Resursen är inte utgiven av eller för ett officiellt organ

a Resursen härrör från ett organ för en självständig del av en stat
Se kod "f".

c Resursen härrör från ett officiellt organ bildat av en grupp av lokala enheter
Exempel: Kommunförbund.

f Resursen härrör från ett federalt eller nationellt organ
Avser den översta regeringsnivån för ett självständigt land.

i Resursen härrör från ett internationellt organ
Exempel: Förenta Nationerna

l Resursen härrör från ett organ för en lokal förvaltning
Exempel: Kommun.

m Resursen härrör från ett officiellt organ för flera provinser
Exempel: Länsförbund.

o Resursen härrör från ett officiellt organ vars nivå ej närmare anges

s Resursen härrör från officiellt organ för delstat, provins eller län

u Det är okänt om resursen härrör från officiellt organ eller ej
Generellt bör i tveksamma fall publikationen anses härröra från officiellt organ, varför behovet av denna kod är begränsat.

z Resursen härrör från ett officiellt organ av annan typ än ovan angivna

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

29 Form för manifestationen (=006/12)

# Ingen av följande

a Mikrofilm
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h) skapas vid behov.

b Ett eller flera mikrofiches-
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h)  skapas vid behov.  

c Ett eller flera mikrokort-
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h) skapas vid behov.

d Storstilpublikation

f Taktil utgåva
Fält 007 för taktila resurser (pos. 00 = f)  skapas vid behov.

o Onlineutgåva
Resurs med fjärråtkomst via kommunikationsnätverk, normalt Internet. Ska kombineras med fält 007 för onlinersurs (pos. 00-01 = cr).  

q Utgåva i direkt elektronisk form
Resurs med direktåtkomst via dator eller annan elektronisk uppspelningsandordning, t.ex. skiva, band, playaway-utrustning, flashminne, portabel hårddisk etc. Ska kombineras med fält 007 för tillämplig elektronisk bärare (pos. 00-01 = co, etc.).

r Reproduktion i originalstorlek

s Utgåva i ospecificerad elektronisk form
Jfr kod o (onlineutgåva) respektive q (utgåva i direkt elektronisk form). Fält 007 för elektronisk form (pos. 00 = c) skapas vid behov.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

30-32 Icke definierade positioner (=006/13-15)
Varje position innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

33 Typ av grafisk resurs (=006/16)

a Konstverk i original
Reproduktioner får kod "c"

b Multimedia
Kombinationer av flera typer. Även läromedelspaket av en enda medietyp (000/06 vanligen "o").

c Konstverk i reproduktion
Två- eller tredimensionell konst i mekanisk efterbildning.

d Diorama

f Bildband
Stillbilder med eller utan ljud.

g Spel
Sällskapsspel, även pussel och simuleringar.

i Bild
Tvådimensionell presentation på icke genomskinlig bärare.

k Grafisk resurs
Allmän term, används främst för historiskt material.

l Ritning
Avser teknisk ritning, arkitekturritning e.d.

m Spelfilm
Bilder på film, avsedda att visas i snabb följd så att rörelse visas. Med eller utan beledsagande ljud.

n Graf eller diagram
Uppställning i grafisk eller tabellarisk form.

o "Flash card"
Ogenomskinliga kort avsedda att visas i snabb följd så att rörelse tycks uppstå.

p Mikroskoperingspreparat

q Modell

r Realia
Prover av tillverkade föremål när annan kod ej är tillämplig samt i naturen förekommande föremål.

s Diabild (alla sorter utom stordia: kod "t")

t Stordia

v Videoupptagning

w Leksak

z Annan resurs

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

34 Teknik (=006/17)
Metod som använts för att återge rörelse i en film eller en videoinspelning.

a Animation
Avser alla tekniker, ej endast datorstödd

c Kombination av animering och live-upptagning

l Live-upptagning

n Ej tillämplig
Resursen återger ej fysisk rörelse.

u Okänd
Tekniken att åstadkomma rörelse är okänd.

z Annan teknik
Ovan angivna koder är ej tillämpliga.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

  • No labels