Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

008 - (MU) Musikalisk resurs eller ljudupptagning

Avser fält 008 i poster där följande villkor är uppfyllt: 000/06 (medietyp) = någon av c, d, i, j. Om 000/07 innehåller någon av b, i, s skall posten innehålla fält 006 med pos. 00 = s (fortlöpande resurs).

Beskrivningen gäller även fält 006 där pos. 00 innehåller kod c, d, i eller j. Där motsvaras pos. 008/18 av pos. 006/01 osv till och med pos. 008/34 = 006/17.

18-19 Kompositionsform för musikverk (=006/01-02)
Tvåställiga koder för den genre musikverket som helhet tillhör. Musikgenrernas namn baseras på Library of Congress’ ämnesord. Om flera koder än en passar in som genrebeskrivning, används koden mu (Flera genrer) i 008/18-19 och alla koder man valt anges i fält 047 (Kod för musikalisk form eller genre). Koden mu kan också ange att fält 047 innehåller annat än MARC musikgenre-koder.

an Psalm

bd Ballad

bg Bluegrass music

bl Blues

bt Ballett

ca Chaconne

cb <Chant>, annan religiös

cc <Chant>, kristen

cg Concerto grosso

ch Koral

cl Koralförspel

cn Kanon

co Konsert

cp Chanson, polyfon

cr Julsånger

cs Slumpmusik

ct Kantat

cy Country music

cz Canzon

df Dans
Obs! Många danser har egna koder

dv Divertimento o. dyl.

fg Fuga

fl Flamenco

fm Folkmusik

ft Fantasia

gm Gospel

hy Hymn

jz Jazz

mc Musical, komedi

md Madrigal

mi Menuett

mo Motett

mp Filmmusik

mr Marsch

ms Mässa

mu Flera former

mz Mazurka

nc Nocturne

nn Kodning ej tillämplig
Resursen är inte musikalisk utan exempelvis upptagning av tal eller av naturligt ljud.

op Opera

or Oratorium

ov Overtyr

pg Programmusik

pm Passion

po Polonaise

pp Populärmusik

pr Preludium

ps Passacaglia

pt <Part-songs>

pv Pavan

rc Rock

rd Rondo

rg Ragtime

ri Ricercare

rp Rapsodi

rq Rekviem

sd Square-dance

sg Sång

sn Sonat

sp Symfonisk dikt

st Studier och övningar

su Svit

sy Symfoni

tc Toccata

tl Teatro lirico

ts Trio-sonata

uu Okänd genre

vi Villancicos

vr Variationer

wz Vals

za Zarzuelas

zz Annan genre
Genre för vilken kodning ej fastställts.

|| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

20 Format för musikalisk manifestation (=006/03)
Avser ej ljudupptagningar (se "n").

a Partitur för konsertframförande (Full score)

b Studiepartitur (Miniature or study size)

c Klaverutdrag (Accompaniment reduced for keyboard)

d Sångpartitur utan ackompanjemang (Voice score with accompaniment omitted)

e Pianodirektion, violindirektion etc (Condensed score or piano-conductor score)
Använd kod i och j om en distinktion kan göras.

g Kompakt stämma (Close score)

h Körstämma

i Reducerat partitur (Condensed score)

j Direktion för enstaka instrument (Performer-conductor part)

k Sångpartitur (Vocal score)

l Komplett musikalisk notation för konsertframförande (Score)

m Flera stämformat tillsammans (Multiple score formats)

n Ej tillämpligt
Manifestationen är ej tryckt eller handskriven musik utan t.ex. ljudupptagning.

p Pianopartitur

u Okänt format

z Annat format
Inget av ovan nämnda format är tillämpligt.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

21 Delar / Stämmor som finns i resursen (=006/04)
Avser att ange om den resurs som katalogiseras innehåller stämmor/delar.

# Delar saknas eller specificeras ej

d Instrumentala och vokala delar

e Enbart instrumentala delar

f Enbart vokala delar

n Kodning ej tillämplig
Resursen är ej musiknoter utan en ljudupptagning.

u Okänt om delar ingår

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

22 Målgrupp för resursen (=006/05)

# Okänd eller icke angiven

a Småbarn (t.o.m. förskoleåldern)

b Förskola/Lågstadium

c Mellan-/Högstadium

d Gymnasiestadiet och motsvarande

e Resursen är avsedd för vuxna och kan anses olämplig för minderåriga

f Resursen är speciellt avsedd för en trängre brukarkrets
T.ex. lättlästa böcker, användarmanualer för olika apparater eller interna publikationer avsedda för anställda inom en viss organisation.

g Allmän
Används (i stället för #) särskilt vid skönlitterära resurser för att markera att någon av koderna a-e eller j ej är tillämplig.

j Barn och ungdomar till ca 16 års ålder
Används särskilt för skönlitterära resurser i stället för någon av de specifika koderna a--d när speciell kodning av stadium ej är möjlig eller önskvärd.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

23 Form för manifestationen (=006/06)
Avser bl.a. mikromedium eller taktil utgivning.

# Ingen av följande

a Mikrofilm
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h) skapas vid behov.

b Ett eller flera mikrofiches-
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h)  skapas vid behov.  

c Ett eller flera mikrokort-
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h) skapas vid behov.

d Storstilpublikation

f Taktil utgåva
Fält 007 för taktila resurser (pos. 00 = f)  skapas vid behov.

o Onlineutgåva
Resurs med fjärråtkomst via kommunikationsnätverk, normalt Internet. Ska kombineras med fält 007 för onlinersurs (pos. 00-01 = cr).  

q Utgåva i direkt elektronisk form
Resurs med direktåtkomst via dator eller annan elektronisk uppspelningsandordning, t.ex. skiva, band, playaway-utrustning, flashminne, portabel hårddisk etc.
Ska kombineras med fält 007 för tillämplig elektronisk bärare (pos. 00-01 = co, etc.).  

r Reproduktion i originalstorlek

s Utgåva i ospecificerad elektronisk form
Jfr kod o (onlineutgåva) respektive q (utgåva i direkt elektronisk form). Fält 007 för elektronisk form (pos. 00 = c) skapas vid behov.  

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

24-29 Bifogat material som åtföljer resursens huvuddel (=006/07-12)
Upp till sex enställiga koder, vänsterställda med åtföljande blanktecken, för viktigare bilagematerial till resursen.

# Bifogat material saknas

a Diskografi

b Bibliografi

c Tematisk index

d Libretto eller texthäfte

e Biografi över upphovsman

f Biografi över exekutör(er)
Även ensembler.

g Teknisk eller historisk information om instrument

h Teknisk information om musiken
Även instruktioner för framförande.

i Viktig historisk information

k Viktig etnologisk information

r Pedagogiskt instruktionsmaterial
Exempel: Lärarhandledning

s Musikillustration
Stämma eller partitur i annat format än huvudskriften.

z Resursen åtföljs av något annat än ovan preciserat

 |||||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

30-31 Typ eller genre för text till icke-musikalisk ljudupptagning (=006/13-14)
Högst två enställiga koder för typ av text när resursen inte är musikalisk. Om en enda kod åsätts innehåller pos. 31 ett blanktecken (#).

# Ej tillämplig
Se kod "n" nedan. Text saknas eller åtföljs av musik.

a Självbiografisk text

b Biografisk text

c Upptagning från en konferens

d Upptagning av en talpjäs som dramatiskt verk

e En eller flera essäer

f Skönlitterär prosa
Exempel: Roman, novell, kåseri

g Reportage

h Text av historiskt innehåll
Kombineras ofta med annan kod.
Exempel: Intervju kring självupplevt: ht.

i Tekniskt instruerande text

j Språkligt instruerande text
Exempel: Språkkurs på kassettband

k Komikerframträdande "Spoken comedy"

l Tal eller föreläsning

m Memoarer

n Ej tillämplig
Resursen är inte en ljudupptagning utan tryckt eller handskriven musikalie.

o Folksaga

p En eller flera dikter

r Repetition(er) av ett icke-musikaliskt framförande

s Resursen inbegriper ljud
Avser mänskliga ljud och läten med eller utan innebörd.

t Intervju

z Text av annat slag än ovan angivna

|| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

32 Icke definierad position (=006/15)
Innehåller blanktecken (#) eller fyllnadstecken (|).

33 Transponering eller arrangemang (=006/16)
Avser ange om resursen återger ett transponerat eller arrangerat musikverk.

# Ej transponerat eller arrangerat

a Transponering

b Arrangemang

c Transponering och arrangemang

n Ej tillämpligt
Resursen är ej musiknoter utan ljudupptagning.

u Okänt om transponering eller arrangemang

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

34 Icke definierad position (=006/17)
Innehåller blanktecken (#) eller fyllnadstecken (|).

  • No labels