Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

008 - (MP) Kartografisk resurs

Avser fält 008 i poster där följande villkor är uppfyllt: 000/06 (medietyp) = e eller f. Om 000/07 innehåller någon av b, i, s skall posten innehålla fält 006 med pos. 00 = s (fortlöpande resurs).

Beskrivningen gäller även fält 006 där pos. 00 innehåller kod e eller f (kartografisk resurs). Där motsvaras pos. 008/18 av pos. 006/01 osv. till och med pos. 008/34 = 006/17.

18-21 Relief på land eller på sjö-/havsbotten (=006/01-04)
Avser den i resursen använda tekniken att åskådliggöra höjdskillnader. Högst fyra koder, ordnade efter vikt, vänsterställda med fyllande blanktecken.

# Höjdskillnader anges ej

a Höjdskillnad uttrycks med konturer
Ekvidistanskurvor o. dyl. på land (se även "k").

b Höjdskillnad uttrycks med skuggning
Nyansskillnader inom en enda färg.

c Höjdskillnad uttrycks med färger
Flera färger används.

d Höjdskillnad uttrycks med skråstreck
Korta streck som följer sluttningens riktning.

e Höjdskillnad uttrycks med djuplodning, "hachures"
Avser skillnader i vattendjup.

f Höjdskillnad uttrycks med formlinjer, "form lines".

g Höjdskillnad uttrycks med höjdpunkter, "spot heights"

i Höjdskillnad uttrycks med avbildningar
Nivåskillnaden presenteras som en bild av berget (motsv.) sett snett uppifrån på långt avstånd.

j Höjdskillnad uttrycks med landformationer, "land forms".

k Djupskillnad uttrycks med konturer
Ekvidistanskurvor under vatten (se även "a").

m Höjdskillnad uttrycks med en teckning av landskapet

z Höjdskillnad uttrycks med annan metod än ovan nämnda

|||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

22-23 Projektion (= 006/05-06)
Tvåställig kod avsedd att kategorisera den för resursen gällande projektionen.

## Projektion ej angiven eller ej tillämplig
Används i regel för glober samt när uppgift ej är angiven i resursen.

aa Aitoff

ab Gnomonisk

ac Lambert's azimutala ytriktiga

ad Ortografisk

ae Azimutal längdriktig

af Stereografisk

ag Annan azimutal ytriktig

am Modifierad sterografisk för Alaska

an Chamberlin trimetrisk

ap Polar stereografisk

au Azimutal, typen okänd

az Azimutal, annan känd typ

ba Gall

bb Homolografisk

bc Lambert's cylindriska ytriktiga

bd Mercator

be Millers cylindriska

bf Mollweide

bg Sinusprojektion

bh Transversal Mercator

bi Gauss-Kruger

bj Plattkarta

bk Krovak

bl Cassini-Soldner

bo Oblik Mercator

br Robinson

bs Space oblique Mercator

bu Cylindrisk, okänd typ

bz Cylindrisk, annan känd typ

ca Alber's ytriktiga

cb Bonne

cc Lambert's konform koniska

ce Konisk längdriktig

cp Polyconic

cu Konisk, typen okänd

cz Konisk, annan känd typ

da Armadillo

db Fjäril

dc Eckert

dd Goode's homolosina

de Millers bipolära oblika konforma koniska

df Van Der Grinten

dg Dimaxion

dh Hjärtprojektion

dl Lambert conformal

zz Annan projektion
Ingen av de definierade koderna är tillämplig.

|| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

24 Icke definierad position (=006/07)
Innehåller blanktecken (#) eller fyllnadstecken (|).

25 Typ av kartografisk resurs (=006/08)

a Monografisk karta, utgiven ensam
Används ej för kartböcker och atlaser (se kod "e" nedan).

b Monografisk karta utgiven i flera delar
Avser ett antal kartor som avses utgöra ett samlat, begränsat helt. De olika kartorna kan ha egna poster (008/25=a). Används ej för kartböcker och atlaser (se kod "e" nedan).

c Fortlöpande kartografisk resurs
Posten bör innehålla 006 för fortlöpande resurs.

d Glob

e Atlas, kartbok
Även fortlöpande resurs bestående av atlaser (då även 006 för fortlöpande resurs).

f Karta som fristående supplement till annan resurs
Den andra resursen behöver ej vara kartografisk.

g Karta som fysiskt integrerad del av annan resurs
Den andra resursen behöver ej vara kartografisk.

u Okänd typ

z Typ på vilken ingen av ovanstående koder passar

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

26-27 Icke definierade positioner (=006/09-10)
Varje position innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

28 Offentlig resurs (=006/11)
Med denna term avses resurs som på något sätt härrör från ett officiellt organ. Koderna ger möjlighet att även ange typ och nivå för den jurisdiktion organet emanerar från eller avser.

# Resursen är inte utgiven av eller för ett officiellt organ

a Resursen härrör från ett organ för en självständig del av en stat
Se kod "f".

c Resursen härrör från ett officiellt organ bildat av en grupp av lokala enheter
Exempel: Kommunförbund.

f Resursen härrör från ett federalt eller nationellt organ
Avser den översta regeringsnivån för ett självständigt land.

i Resursen härrör från ett internationellt organ
Exempel: Förenta Nationerna.

l Resursen härrör från ett organ för en lokal förvaltning
Exempel: Kommun.

m Resursen härrör från ett officiellt organ för flera provinser
Exempel: Länsförbund.

o Resursen härrör från ett officiellt organ vars nivå ej närmare anges

s Resursen härrör från officiellt organ för delstat, provins eller län

u Det är okänt om resursen härrör från officiellt organ eller ej
Generellt bör i tveksamma fall publikationen anses härröra från officiellt organ, varför behovet av denna kod är begränsat.

z Resursen härrör från ett officiellt organ av annan typ än ovan angivna

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

29 Form för manifestationen (=006/12)

# Ingen av följande

a Mikrofilm
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h) skapas vid behov.

b Ett eller flera mikrofiches-
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h)  skapas vid behov.  

c Ett eller flera mikrokort-
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h) skapas vid behov.

d Storstilpublikation

o Onlineutgåva
Resurs med fjärråtkomst via kommunikationsnätverk, normalt Internet.
Ska kombineras med fält 007 för onlinersurs (pos. 00-01 = cr).  

q Utgåva i direkt elektronisk form
Resurs med direktåtkomst via dator eller annan elektronisk uppspelningsandordning, t.ex. skiva, band, playaway-utrustning, flashminne, portabel hårddisk etc. Ska kombineras med fält 007 för tillämplig elektronisk bärare (pos. 00-01 = co, etc.).  

r Reproduktion i originalstorlek

s Utgåva i ospecificerad elektronisk form
Jfr kod o (onlineutgåva) respektive q (utgåva i direkt elektronisk form). Fält 007 för elektronisk form (pos. 00 = c) skapas vid behov.  

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

30 Icke definierad position (=006/13)
Innehåller blanktecken (#) eller fyllnadstecken (|).

31 Index (=006/14)
Anger om resursen har ett sak- eller personindex till sin egen löpande framställning.

0 Index saknas i resursen

1 Index finns i resursen

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

32 Icke definierad position (=006/15)
Innehåller blanktecken (#) eller fyllnadstecken (|).

33-34 Särskilda formella egenskaper (=006/16-17)
Högst två koder för vissa formella egenskaper kring resursen. Används endast en kod innehåller pos. 34#.

# Inga särskilda egenskaper  

e Kartan är handritad

j Kartbilden är utformad som en bild eller vykort

k Resursen kan också tjäna som kalender

l Resursen kan brukas som ett pussel

n Resursen är eller ingår i ett sällskapsspel

o Resursen är en väggkarta

p Resursen är en kortlek

r Resursen är i lösblad

z Resursen har någon fysisk säregenskap men ej någon av ovan nämnda

|| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

  • No labels