Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

008 - (CF) Elektronisk resurs

Avser fält 008 i poster där följande villkor är uppfyllt: 000/06 (medietyp) =m.
Om 000/07 innehåller någon av b, i, s skall posten innehålla fält 006 med pos. 00 = s (fortlöpande resurs).

Beskrivningen gäller även fält 006 där pos. 00 innehåller kod m (elektronisk resurs). Där motsvaras pos. 008/18 av pos. 006/01 osv. till och med pos. 008/34 = 006/17.

18-21 Icke definierade positioner (=006/01-04)
Varje position innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

 22 Målgrupp för resursen (=006/05)

# Okänd eller icke angiven

a Småbarn (t.o.m. förskoleåldern)

b Förskola/Lågstadium

c Mellan-/Högstadium

d Gymnasiestadiet och motsvarande

e Resursen är avsedd för vuxna och kan anses olämplig för minderåriga

f Resursen är speciellt avsedd för en trängre brukarkrets
T.ex. lättlästa böcker, användarmanualer för olika apparater eller interna publikationer avsedda för anställda inom en viss organisation.

g Allmän
Används (i stället för #) särskilt vid skönlitterära resurser för att markera att någon av koderna a-e eller j ej är tillämplig.

j Barn och ungdomar till ca 16 års ålder
Används särskilt för skönlitterära resurser i stället för någon av de specifika koderna a-d när speciell kodning av stadium ej är möjlig eller önskvärd.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

23 Form för manifestationen (=006/06)

# Ingen av följande

o Onlineutgåva
Resurs med fjärråtkomst via kommunikationsnätverk, normalt Internet. Ska kombineras med fält 007 för onlineresurs (pos. 00-01 : cr).

q Utgåva i direkt elektronisk form
Resurs med direktåtkomst via dator eller annan elektronisk uppspelningsanordning, t.ex. skiva, band, playaway-utrustning, flashminne, portabel hårddisk etc. Ska kombineras med fält 007 för tillämplig elektronisk bärare (pos. 00-01 = co, etc).

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

24-25 Icke definierade positioner  (=006/06-08)
Båda innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

26 Typ av elektronisk resurs (=006/09)
Informationen kan motsvara klartextinformation i exempelvis fält 516. Vissa koder (d, e, h) från äldre regelpraxis kan finnas i äldre poster men används ej.

a Numerisk information

b Datorprogram

c Datorgrafik
Ej datorlagrade bilder.

d Textdokument
Skall betraktas som språklig resurs (000/06 = a) med fält 007/00 = c.

e Bibliografisk information
Skall betraktas som språklig resurs (000/06 = a) med fält 007/00 = c, eller som onlinetjänst (008/26 = j), beroende på presentation.

f Font
Granfisk programinformation för utformning av tecken.

g Dataspel

h Ljuddokument
Digitalt lagrat ljud skall betraktas som ljudupptagning (000/06=i/j) med 007/00=c.

i Datorbaserat multimedium
Interaktiv presentation med navigeringsmöjligheter.

j Onlinetjänst

m Mer än en typ av resurs
Används om mer än en av ovan angivna koder är tillämplig.

u Okänd typ

z Resursen tillhör en typ på vilken ingen av ovanstående koder passar

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.

27 Icke definierad position (=006/10)
Innehåller blanktecken (#) eller fyllnadstecken (|).

28 Offentlig resurs (=006/11)
Med denna term avses resurs som på något sätt härrör från ett officiellt organ. Koderna ger möjlighet att även ange typ och nivå för den jurisdiktion organet emanerar från eller avser.

# Resursen är inte utgiven av eller för ett officiellt organ

a Resursen härrör från ett organ för en självständig del av en stat
Se kod "f".

c Resursen härrör från ett officiellt organ bildat av en grupp av lokala enheter
Exempel: Kommunförbund.

f Resursen härrör från ett federalt eller nationellt organ
Avser den översta regeringsnivån för ett självständigt land.

i Resursen härrör från ett internationellt organ
Exempel: Förenta Nationerna.

l Resursen härrör från ett organ för en lokal förvaltning
Exempel: Kommun

m Resursen härrör från ett officiellt organ för flera provinser
Exempel: Länsförbund.

o Resursen härrör från ett officiellt organ vars nivå ej närmare anges

s Resursen härrör från officiellt organ för delstat, provins eller län

u Det är okänt om resursen härrör från officiellt organ eller ej
Generellt bör i tveksamma fall publikationen anses härröra från officiellt organ, varför behovet av denna kod är begränsat.

z Resursen härrör från ett officiellt organ av annan typ än ovan angivna

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

29-34 Icke definierade positioner (=006/12-17)
Varje position innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

  • No labels