007 - (M) Spelfilmer

En serie stillbilder applicerade på film - med eller utan ljud - utformad för projicering i snabb följd med avsikten att ge intryck av rörelse. Spelfilmer i videoteknik kodas under Videoupptagningar (007/00 :v).

08-22 Möjlig utbyggnad av fältet
Om någon kod anges i detta område skall samtliga positoner vara markerade. I annat fall (dvs då enbart positionerna 007/00-22 används), ska 007/08-22 fyllas ut med fyllnadstecken (|).

00 Bärartyp

m Spelfilmer

01 Särskild bärarbeteckning
Avser filmens fysiska hantering.

c Filmmagasin
Filmen är en ändlös slinga innesluten i ett magasin så att den kan upprepas utan återspolning.

f Filmkassett
Filmen ligger i en kassett med två filmspolar och skall spolas tillbaka mellan visningarna.

o Filmrulle
Filmen ligger inte på en spole eller kassett.

r Filmspole
Också ljudspår avsett att visas tillsammans med bilder som ligger på annan plats.

u Ospecificerad bärare

z Annan bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

02 Odefinierad
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

03 Färg

b Svartvit

c Flera färger
Avser fotografiskt producerade färger.

h Handkolorerad
Svartvitt original som färglagts för hand.

m Blandad färgstatus

n Ej tillämplig
Avser spelfilm med enbart ljudspår.

u Okänd färgstatus

z Annan färgstatus

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

04 Presentationsformat
Avser den projicerade bildens proportioner.

a Standardformat för ljudfilm
Ej vidfilm.

b Icke anamorf vidfilm
Vidfilm där bilden ej är förvrängd genom komprimering i sidled. Kan visas i vanlig projektor.

c Tredimensionell film (3D)
I regel två samtidiga projektorer.

d Anamorf vidfilm
Cinemascope och annan vidfilm där bilden på filmremsan är hoptryckt i sidled och särskild optik krävs vid visning.

e Annat vidfilmsformat
Exempel: Cinerama. Samtidig projicering av flera filmer bredvid varandra på mycket stor duk.

f Standardformat för stumfilm

u Okänt presentationsformat

z Annat presentationsformat

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

05 Ljud och dess plats

# Ljud saknas
Stumfilm.

a Ljudspår finns på samma bärare

b Ljud finns på separat bärare
Exempel: Ljudkassett som medföljer filmen

u Okänt om ljud finns eller ej

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

06 Ljudbärare

# Ljud saknas
Resursen är stum.

a Optiskt ljudspår på spelfilm
Spåret finns på separat spelfilm.

b Magnetiskt ljudspår på spelfilm
Spåret finns på separat spelfilm.

c Magnetiskt ljudband i magasin

d Ljudskiva
Grammofonskiva eller CD-skiva.

e Magnetiskt ljudband på spole

f Magnetiskt ljudband

g Optiskt och magnetiskt ljudspår på spelfilm
Spåret finns på separat spelfilm.

h Videoband
Spåret finns på separat fysisk enhet.

i Videoskiva
Spåret finns på separat fysisk enhet.

u Okänd ljudbärare

z Annan ljudbärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

07 Filmbredd

a Standard 8 mm

b Super-8 / Single 8 mm

c 9,5 mm

d 16 mm

e 28 mm

f 35 mm

g 70 mm

u Okänd filmbredd

z Annan filmbredd

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

08 Ljudkonfiguration

k Blandad ljudkonfiguration

m Enkanalsljud (mono)

n Ej tillämplig
Filmen är stum eller ljudkanalen finns på separat enhet som får eget 007-fält för ljudupptagning.

q Fyr- eller flerkanaligt ljud

s Tvåkanalsljud (stereo)

u Okänd ljudkonfiguration

z Annan ljudkonfiguration

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

09 Produktionsfakta
Gäller resurser som härrör från produktionsprocessen, ej en färdig film.

a Arbetsexemplar "Workprint"
Version där ursprungligt filmmaterial editerats i enlighet med slutresultatet.

b Bortklippt material "Trims"
Delar av scener som blivit över efter framställning av arbetsexemplar.

c Kasserade scener "Outtakes"
Kasserade scener ur den slutgiltiga versionen.

d Snabbkopior "Rushes"
Första versionen av föregående dags filmning.

e Separata ljudspår "Mixing tracks"
Separata ljudspår  sammanfogade till slutgiltigt ljudspår.

f Förtitlar, undertexter "Title bands, inter-title rolls"
Texter separerade från bilder.

g Annat produktionsmaterial
Separata delar ur produktion innan de klippts bort och sammanförts på filmspolar.

n Ej tillämplig
Resursen är ej en produktionsresurs.

z Annan statud

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

10 Polaritet

a Positiv bild
Färger och färgnyanser är samma som i filmade objekt.

b Negativ bild

n Ej tillämplig

u Okänd polaritet

z Annan polaritet

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

11 Generation
Hur långt avståndet är från objektet till det ursprungliga materialet vid den bibliografiska beskrivningen. Generationsinformation utnyttjas när man beräknar kvaliteten av tillgängliga kopior, fattar beslut om lagring eller identifikationen av materialet/resursen  för kontroll eller forskning.

d Dubblettnegativ

e Masterexemplar
Normalt ett positivt exemplar som via dubblettnegativ ger brukskopior.

o Original
Filmen ur kameran.

r Referensexemplar
Arkivkopia, lika med brukskopia, bevarad för jämförelser eller forskning.

u Okänd generation

z Annan generation

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

12 Filmbas

a Säkerhetsfilm
Exakt typ ej känd eller angiven.

c Säkerhetsfilm av acetat.
Exakt acetattyp ej känd eller angiven.

d Säkerhetsfilm av diacetat

i Nitratfilm

m Blandning av nitrat- och säkerhetsfilm

n Ej tillämplig
Exempel: Mikrokort. Objektet för katalogiseringen finns inte på filmbandet (t.ex. papperfilm).

p Säkerhetsfilm av polyester

r Blandning av olika typer säkerhetsfilm
Olika nitratfria filmer sammanfogade.

t Säkerhetsfilm av triacetat

u Okänd filmbas

z Annan filmbas

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

13 Färgteknik
Specificering av de färgkaraktersitika som anges i 007/03 (färg). Avser tekniken vid inspelningen för att åstadkomma färgverkan. Koderna b-m har endast historiskt intresse.

a Integrerad trelagersteknik
Cyan, magenta och gul. Den normala tekniken från ca 1950.

b Två färger, röd-grön Technicolor, på samma remsa
Använd 1922-1936.

c Annan tvåfärgsteknik
Röd-blå eller röd-grön.

d Annan trefärgsteknik än den normala

e Technicolor med tre separata filmremsor för grönt, rött, blått

f Färgverkan erhålles genom samverkan från två separata negativ

g Red strip 

h Blue strip eller Green strip

i Cyan strip

j Magenta strip

k Yellow strip

l SEN 2
Successive exposure negative 2

m SEN 3
Successive exposure negative 3

n Ej tillämplig
Resursen är inte en spelfilim i färg.

p Sepiatonad svartvit film

q Annan toning än sepia

r Färgning av filmen
"Tint". Filmremsan doppades i färgbad.

s Både färgning och toning
Färgad filmbas, tonad emulsion.

t Färgtryckning
Screentryck med en hinna per färg.

u Okänd färgteknik

v Handkolorerad

z Annan färgteknik

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

14 Färgteknik på brukskopian
Avser färgtekniken på det exemplar som katalogiseras.

a Successiv kopiering
Två eller flera bilder i olika färg kopieras på samma remsa.

b Integrerad trelagersteknik
Det normala sedan ca 1950.

c Förfinad trelagersteknik
Introducerad ca 1983. Varje lager har stabiliserats för att minska blekningen.

d Dubbelsidig emulsion
Filmremsa med emulsion på båda sidor i olika färger.

n Ej tillämplig
Resursen är inte en spelfilim i färg.

u Okänd färgteknik

z Annan färgteknik

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

15 Konserveringsstatus
Avser exemplarets fysiska form. Om flera koder är tillämpliga anges kod för sämsta status av de tillämpliga.

a Åldringsskador ej märkbara

b Nitratfilm: Misstänkt lukt

c Nitratfilm: Påträngande lukt

d Nitratfilm: Missfärgning, blekning, viss brun ton

e Nitratfilm: Klibbig

f Nitratfilm:  Bubblor och blåsor

g Nitratfilm: Hopklibbad

h Nitratfilm: Smulor

k Icke nitratfilm: Märkbart sönderfall

l Icke nitratfilm: Framskridet sönderfall

m Icke nitratfilm: Obrukbar

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

16 Fullständighet

c Katalogiserat exemplar är komplett

i Katalogiserat exemplar är ej komplett

n Fullständighet är ej tillämpligt kriterium
Såsom vid redigeringsmaterial, privata filmer eller oidentifierat.

u Fullständighet okänd

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

17-22 Tidpunkt för granskning
Kod av sex tecken betyder tidpunkt för senaste granskning; datum lagras i format yyyymm (år/månad). Bindestreck används när granskningstidpunkten är okänd. Om kodningen ej beaktats vid katalogiseringen  används fyllnadstecknen (||||||).

  • No labels