Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

007 - (K) Bilder

Resursen tillhör bärartyp bilder (grafiska påsiktsbilder), som allmänt omfattar tvådimensionella bildrepresentationer. Undantagna är fjärranalysbilder (007/00r) och projicerbara stillbilder (007/00g).

00 Bärartyp

k Bild

01 Särskild bärarbeteckning

a Aktivitetskort
Ett kort med bokstäver, siffror och/eller bilder avsett att användas vid utförande av en specifik aktivitet. Se även kod o (bildkort).

c Kollage
Ett originalverk som byggs upp av bitar av till exempel papper, trä, tidningspapper, tyg etc och fästs på en yta.

d Teckning
Ett original utfört med blyertspenna, bläckpenna, krita eller någon annan typ av redskap, vanligtvis på papper eller ett liknande underlag.

e Målning
Ett original som åstadkommits genom att färg applicerats, ofta med pensel, på en yta.

f Fotomekanisk reproduktion.

g Negativ
Ett film eller ett glasnegativ på vilken en negativ bild framträder och som används för att framställa en positiv bild.

h Fotografi, positiv
En positiv fototekniskt framställd bild. Fotografiet återger en positiv bild direkt eller indirekt på ett material som kemiskt eller fysikaliskt påverkas av ljus. Termen inkluderar stereografier.
Se även kod r (röntgenfoto). Diabilder, se projicerbara stillbilder (007/00g):

i Bild
Används när ingen mer specifik beteckning önskas eller finns att tillgå.

 j Tryck
En bild som överförts från en graverad plåt, ett träblock, en litografisk sten, en offsetplåt eller annat material, alternativt är en utskrift från en digital fil.

k Affisch eller poster

l Teknisk ritning
Kategorin omfattar genomskärningar, detaljritningar, diagram, fasadritningar, perspektivritningar, planritningar, arbetsplaner etc., som framställts för att användas i tekniska sammanhang.

n Tabell-/diagramark eller blädderblock

o Bildkort
Se även kod a (aktivitetskort).

p Post- eller vykort

q Ikon

r Röntgenfoto

s Provtryck

u Ospecificerad bärare
Se även kod v (fotografi, ospecificerad typ).

v Fotografi, ospecificerad typ

z Annan eller blandad bärare
Bild för vilken ingen av de övriga koderna lämpar sig. Här ingår resurser där flera tekniker som teckning och tryck har använtns samtidigt i framställningen och ingen av teknikerna dominerar.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

02 Odefinierad
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

03 Färg
Alfabetisk kod som indikerar hur bildens förg eller färger upplevs. Gäller även färgat papper.

a En färg
Bilden har tryckts eller utförts i en enda färg. Gäller även tonade bilder: Inkluderar inte svart. Bild utfört i svartvitt, se kod b.

b Svartvit
Bilden har tyckts eller utförts i svartvitt i alla tekniker.

c Flera färger
Bilden har tryckts eller utförts i flera färger.

h Handkolorerad
Bilden, som framställts genom tryck- eller fotografisk process, har handkolorerats.

m Blandad färgstatus
En färg, svartvitt, flera färger och/eller handkolorering har kombinerats i ett verk eller en samling.

u Okänd färgstatus

z Annan färgstatus

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

04 Bildens bärande material
Alfabetisk kod som indikerar vilken typ av material som används som bärande (underlaget eller basen på vilket bilden tryckts eller utförts) för bilder. Denna information är avsedd att användas vid hantering och förvaring.

a Målarduk
En preparerad väv för konstmålning.

b Pannå
En preparerad skiva av trä, papp eller liknande material som konstnärer använder.

c Papp och kartong

d Glas

e Syntetiskt material
Hand- eller maskintillverkat material, annat än textil (kod g), plast (kod i) och vinyl (kod l).

f Läder

g Textil
Används för alla textilier utom målarduk (se kod a), vare sig de är gjorda av naturliga eller syntetiska fibrer.

h Metall

i Plast
Se även kod i (vinyl).

l Vinyl
Vid tveksamhet föredras kod i (plast).

m Blandade material

n Velin
Särskilt tunna pergamentkvaliteter gjorda av skinn från mycket unga eller ofödda djur. Vid tveksamhet föredras kod w (pergament).

o Papper
Allt papper baserat på cellulosa.

p Gips
Hit även blandningar mellan exempelvis sand och gips.

q Hazrdboard
Träfiberplattor, se kod t (trä). Vid tveksamhet föredras kod t (trä).

r Porslin och kakel
Hit enbart lerbaserat porslin. Porslinsliknande, syntetiska material, se kod e (syntetiskt material).

s Sten

t Trä
Hit även träfibermaterial som spånskiva, masonit, plywood och MDF.

u Okänt material

v Läder
Preparerat djurskinn eller preparerad djurhud, annat än pergament (kod w) och velin (kod n). Se även kod f (skinn).

w Pergament
Material framställt av djurskinn, tidigare huvudsakligen använt för handskrifter och officiella dokument, numera även till finare bokbinderiarbeten. Se även kod n (velin).

z Annat material

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

05 Montering

# Stödjande material saknas

a Målarduk
En preparerad väv för konstmålning.

b Pannå
En preparerad skiva av trä, papp eller liknande material som konstnärer använder.

c Papp och kartong

d Glas

e Syntetiskt material
Hand- eller maskintillverkat material, annat än textil (kod g), plast (kod i) och vinyl (kod l).

f Läder

g Textil
Används för alla textilier utom målarduk (se kod a), vare sig de är gjorda av naturliga eller syntetiska fibrer.

h Metall

i Plast
Se även kod i (vinyl).

l Vinyl
Vid tveksamhet föredras kod i (plast).

m Blandade material

n Velin
Särskilt tunna pergamentkvaliteter gjorda av skinn från mycket unga eller ofödda djur. Vid tveksamhet föredras kod w (pergament).

o Papper
Allt papper baserat på cellulosa.

p Gips
Hit även blandningar mellan exempelvis sand och gips.

q Hazrdboard
Träfiberplattor, se kod t (trä). Vid tveksamhet föredras kod t (trä).

r Porslin och kakel
Hit enbart lerbaserat porslin. Porslinsliknande, syntetiska material, se kod e (syntetiskt material).

s Sten

t Trä
Hit även träfibermaterial som spånskiva, masonit, plywood och MDF.

u Okänt material

v Läder
Preparerat djurskinn eller preparerad djurhud, annat än pergament (kod w) och velin (kod n). Se även kod f (skinn).

w Pergament
Material framställt av djurskinn, tidigare huvudsakligen använt för handskrifter och officiella dokument, numera även till finare bokbinderiarbeten. Se även kod n (velin).

z Annat material

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

  • No labels