mathstatOpiskelu

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Yleistä

1.8.2005 voimaan astuneen uuden tutkintojärjestelmän mukaiseen kandidaatintutkintoon sisältyy pakollisena opintona henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). HOPSin laatiminen koskee siis kaikkia opiskelijoita.

HOPSin tavoite on ohjata opiskelija oman opiskelunsa itsenäiseen ja kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, hahmottamiseen ja toteuttamiseen. HOPS on hyvä päivittää vuosittain.

Kandivaiheen HOPS laaditaan pääsääntöisesti ohjaajatuutoriryhmissä ja käydään läpi koulutussuunnittelijan kanssa, joka myös hyväksyy HOPSin.

Maisterivaiheen HOPS laaditaan oman erikoistumislinjaan kuuluvan opettajan kanssa, joka myös hyväksyy suunnitelman.

HOPS laaditaan laitoksen omalle HOPS-lomakkeelle, lomakkeet löytyvät alta. Lomakkeen voi täyttää joko sähköisesti tai käsin, mutta se käsitellään paperiversiona. Tutustu kuitenkin ennen lomakkeen täyttöä alla oleviin HOPS-ohjeisiin sekä pää- ja sivuaineittesi tutkintovaatimuksiin.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille:

Luonnontieteiden kandidaatin HOPS-pohjat suuntautumisvaihtoehdon mukaan:

1.8.2015 jälkeen aloittaneet opiskelijat

Yleinen
Aineenopettaja
Tilastotiede

1.8.2014 jälkeen aloittaneet opiskelijat
Yleinen
Aineenopettaja
Tilastotiede

1.8.2012 jälkeen aloittaneet opiskelijat
Yleinen
Aineenopettaja
Tilastotiede

Ennen 1.8.2012 aloittaneet opiskelijat
Yleinen / Allmän
Aineenopettaja / Ämneslärare
Tilastotiede / Statistik


Filosofian maisterin HOPS-pohjat suuntautumisvaihtoehdon mukaan. FM-HOPSien ohjaajat määräytyvät erikoistumislinjan mukaan, katso oman linjasi vastuuhenkilö Erikoistumislinjat-sivulta:

Aineenopettaja/ Ämneslärare
Algebra ja topologia / Algebra och topologi
Analyysi / Analys
Biomatematiikka / Biomatematik / Biomathematics
Matemaattinen fysiikka / Matematisk fysik
Matemaattinen logiikka / Matematisk logik
Soveltava analyysi / Tillämpad analys 
Stokastiikka / Stokastik 
Tietokoneavusteinen matematiikka / Datorstödd matematik 
Tilastollinen koneoppiminen / Statistisk maskininlärning 
Vakuutus- ja finanssimatematiikka / Försäkrings- och finansmatematik
Magister-ISP på svenska

Tilastotieteen koulutusohjelman maisterivaiheen HOPS-pohjat suuntautumisvaihtohdon mukaan. FM-HOPSien ohjaajat määräytyvät erikoistumislinjan mukaan, katso oman linjasi vastuuhenkilö Erikoistumislinjat-sivulta:

Muutokset 2015:

  •  57713 Tilastollisen päättelyn jatkokurssin nimi on 57713 Tilastollinen päättely III
  • 78172 Tutkielmaseminaari ei ole enää pakollinen ML-tiedekunnan opiskelijalle

Aikasarja-analyysi ja ekonometria / Tidsserieanalys och ekonometri
Biometria / Biometri 
Psykometriikka / Psykonometri
Tilastollinen koneoppiminen / Statistisk maskininlärning 
Yhteiskuntatilastotiede / Mätning och surveymetodik 
Yleinen tilastotiede /Allmän statistik
Magister-ISP på svenska

 

KandiHOPSin voi myös tehdä weboodissa, katso ohjeet täältä.

Opiskelija saa HOPSista yhden opintopisteen suoritusmerkinnän opintorekisteriin sen jälkeen, kun se on hyväksyttynä toimitettu koulutussuunnittelijoille.

HOPSin tavoitteen toteutumiseksi kandi- ja maisterituutoreiden on toivottavaa tavata tai olla muutoin yhteydessä esimerkiksi sähköpostitse opiskelijaansa ainakin kerran lukuvuodessa, kunnes opiskelija on suorittanut kandidaatin tai maisterin tutkinnon. HOPSia ei kuitenkaan tarvitse muuttaa ellei suunnitelmissa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Käytännön ohjeita

KandiHOPS

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kandivaiheen opiskelija laatii HOPSinsa ohjaajatuutoriryhmässä ohjaajatuutorin opastuksella ja käy suunnitelmansa läpi koulutussuunnittelijan kanssa, joka myös hyväksyy HOPSin. HOPSin laatimiseen apua saa ajoitusmalleista.

KandiHOPS tehdään pääsääntöisesti kolmeksi vuodeksi tavoitteena valmistua kolmen vuoden opintojen perusteella luonnontieteiden tai valtiotieteiden kandidaatiksi. Mutta mikäli opiskelija on sitä mieltä - varsinkin aineenopettajakoulutuksessa - että alempi tutkinto ei valmistu kolmessa vuodessa, niin HOPSin voi tehdä joko 3,5 tai 4 vuodeksi.

Sivuaineopinnot voidaan merkitä lomakkeeseen ylimalkaisemmin kuin pääaineopinnot, erityisesti sellaisissa tilanteissa, jolloin opiskelija ei ole vielä valinnut omaa sivuainettaan.

KandiHOPSin tulee uudessa tutkintojärjestelmässä aloittaneilla olla valmis 1. opiskeluvuoden III periodin loppuun mennessä. Uuteen tutkintojärjestelmään siirrettyjen tai siirtyneiden on syytä keskustella kandituutorinsa tai opintoneuvojan kanssa HOPSin laatimisen aikataulusta.

 

KandiHOPSin voi myös tehdä weboodissa, katso ohjeet täältä.

MaisteriHOPS

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen maisterivaiheen opiskelija laatii HOPSinsa valitsemaansa erikoistumislinjaan kuuluvan opettajan ohjauksessa, kyseinen opettaja myös hyväksyy HOPSin. FM-HOPSien ohjaajat määräytyvät erikoistumislinjan mukaan, katso oman linjasi vastuuhenkilö Erikoistumislinjat-sivulta.

MaisteriHOPS tehdään pääsääntöisesti kahdeksi vuodeksi tavoitteena valmistua kahden vuoden opintojen perusteella filosofian tai valtiotieteen maisteriksi. Mutta mikäli opiskelija on sitä mieltä että ylempi tutkinto ei valmistu kahdessa vuodessa, niin HOPSin voi tehdä myös pidemmäksi ajaksi.

Mahdolliset sivuaineopinnot voidaan merkitä lomakkeeseen ylimalkaisemmin kuin pääaineopinnot.

MaisteriHOPS tulee laatia maisteriopintojen alussa, mutta kuitenkin viimeistään kandidaatin tutkinnon valmistumista seuraavan lukukauden aikana.

 

  • No labels