Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moniste 2: Tieteenfilosofiaa


v 2.1
Syksy 2009

Tämä opintomoniste on osa Helsingin yliopiston & Avoimen yliopiston kurssin Cog121 Tieteellinen Päättely & Selittäminen Kognitiotieteilijöille oppimateriaalia.

Tämä opintomoniste ei ole oppikirja, joka kävisi systemaattisesti läpi kognitiotieteen keskeiset alueet, vaan se on tarkoitettu kurssin tehtävien tekemisen tueksi. Siihen on koottu suuri määrä materiaalia aikaisempien vuosien monisteista, Powerpoint-esityksistä ja kalvoista.

Siinä käsitellään yleistä tieteenfilosofiaa. Kuten tieteenfilosofiassa on tapana, esimerkit käsittelevät fysiikkaa ja tieteen ja länsimaisen filosofian historiaa.

Näkökulma on nimeomaan tieteenfilosofinen, ei tieteentutkimuksen näkökulma. (Hyvä tieteentutkimuksen perusoppikirja on esim. Kiikeri & Ylikoski, 2004; näkökulmien eroa selitetään lähemmin itse osiossa). Tieteen etiikkaa ei myöskään käsitellä tällä kurssilla (ks. esim. Karjalainen et al. 2002).

Kyse ei ole kattavasta tai systemaattisesta tieteenfilosofian perusteiden esityksestä, vaan materiaaliin on koottu asioita 'joita kognitiotieteen opiskelijan voi odottaa tietävän', ja joista monet todennäköisesti tulevat vastaan edistyneemmissä opinnoissa siinä mielessä että ne monessa yhteydesssä oletetaan tiedetyksi, vaikka niitä ei eksplisiittisesti mainittaisikaan

Sisällys

  • No labels